สรุปข้อมูลการจดลิขสิทธิ์ Copyright

ตารางสรุปการจดลิขสิทธิ์

สรุุปการจดลิขสิทธิ์ แยกตามประเภท

ประเภท จำนวน
งานวรรณกรรม 172 เรื่อง
งานนาฏกรรม 0 เรื่อง
งานศิลปกรรม 3 เรื่อง
งานดนตรีกรรม 0 เรื่อง
งานโสตทัศนวัสดุ 0 เรื่อง
งานภาพยนตร์ 0 เรื่อง
งานสิ่งบันทึกเสียง 0 เรื่อง
งานแพร่เสียงและภาพ 0 เรื่อง

สรุุปการจดลิขสิทธิ์ แยกตามปีการศึกษา

ปีการศึกษา จำนวน
ปีการศึกษา 2560 0 เรื่อง
ปีการศึกษา 2559 24 เรื่อง
ปีการศึกษา 2558 23 เรื่อง
ปีการศึกษา 2557 1 เรื่อง
ปีการศึกษา 2556 11 เรื่อง
ปีการศึกษา 2555 11 เรื่อง

สรุุปการจดลิขสิทธิ์ แยกตามปีการศึกษา และประเภทการจดลิขสิทธิ์

ประเภทที่เลือก :
ปี การศึกษา จำนวน
ปีการศึกษา2560 0 เรื่อง
ปีการศึกษา2559 0 เรื่อง
ปีการศึกษา2558 0 เรื่อง
ปีการศึกษา2557 0 เรื่อง
ปีการศึกษา2556 0 เรื่อง
ปีการศึกษา2555 0 เรื่อง