คำชี้แจง

1.แบบสำรวจนี้ใช้รวบรอมข้อมูลเกี่ยวกับการยกระดับนวัตกรรมของชุมชนท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งแบบสำรวจ 1 ฉบับใช้กรอกข้อมูลรวัตกรรม 1 อย่าง

2.แบบสำรวจแบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนที่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ยกระดับนวัตกรรมของชุมชนท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร ตอนที่ 2 การยกระดับนวัตกรรมของชุมชนท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร

3. นิยามศัพท์หรือความหมายของคำสำคัญที่เกี่ยวข้องในแบบสำรวจมีดังนี้

(1).นวัตกรรม หมายถึง เทคนิควิธีการ กระบวนการ สิ่งประดิษฐ์ สื่อ เทคโนโลยี ที่ได้สร้างและหรือพัฒนาด้วยกระบวนการวิจัยหรือที่ใช้ในการบริการวิชาการอย่างได้ผลดี ซึ่งสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีให้กับชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดกำแพงเพชร ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมือง และด้านการปกครอง

(2).การยกระดับนวัตกรรม หมายถึง การสร้างและหรือพัฒนานวัตกรรมของชุมชนท้องถิ่นโดยกระบวนการการบริการวิชาการ ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีต่อชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดกำแพงเพชร ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมือง และด้านการปกครอง

(3).ชุมชนท้องถิ่น หมายถึงกลุ่มชาวช้านในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรที่มีการจัดกลุ่มในลักษณะต่างๆ ได้แก่ ครอบครัว หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด หรือการจัดกลุ่มแบบอื่นๆ

(4).ผู้ยกระดับนวัตกรรม หมายถึงบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรได้แก่ อาจารย์ นักศึกษา หรือ เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการสร้างแนะพัฒนานวัตกรรม โดยกระบวนการการวิจัยหรือกระบวนการบริการวิชาการ ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีต่อชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดกำแพงเพชร

4.โปรดเติมข้อความลงในช่องว่าง รวมทั้งแนบไฟล์ข้อมูลหรือรูปภาพ ตามสภาพความเป็นจริงลงในแบบสำรวจนี้

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อสถาบันวิจัยและพัฒนา โทรศัพท์ภายใน 1760,4231 หรือสอบถามผู้ประสานงาน นางสาวสุมาภรณ์ บดีรัฐ โทรศัพท์ 0895648429

มหาวิทยาลัยขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ให้ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง

ตอนที่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ยกระดับนวัตกรรมของชุมชนท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร


ตอนที่ 2 การยกระดับนวัตกรรมของชุมชนท้องถื่นจังหวัดกำแพงเพชร