Home

ข่าว/ข่าวประกาศ

 *วารสาร สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดทำขึ้นเพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยี สาธารณสุข เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมศึกษา เผยแพร่ แก่นักวิชาการและบุคคลทั่วไป  ซึ่งทางวารสารได้จัดพิมพ์ทั้งแบบภาษาไทยและแบบภาษาอังกฤษ และทางวารสารได้ขอเลข ISSN (Online) กับสำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งทางวารสารนำเลข ISSN (Online) จัดพิมพ์ไว้บนหน้าปกของวารสารทุกฉบับ

   *ผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความได้โดยเข้าไปลงทะเบียนและส่งบทความเข้าระบบตามลิ้งค์ด้านล่างได้

 ส่งบทความเข้าระบบสักทอง:วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
icon hot แจ้งผลการพิจารณาคุณภาพวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI