วารสาร สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดทำขึ้นเพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยี สาธารณสุข เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมศึกษา เผยแพร่ แก่นักวิชาการและบุคคลทั่วไป ซึ่งทางวารสารได้จัดพิมพ์ทั้งแบบภาษาไทยและแบบภาษาอังกฤษ และทางวารสารได้ขอเลข ISSN (Online) กับสำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งทางวารสารนำเลข ISSN (Online) จัดพิมพ์ไว้บนหน้าปกของวารสารทุกฉบับ

กำหนดออก ปีละ 2 ฉบับ

          ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน

          ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม

ปีที่ : 10 ฉบับที่ : 2 ช่วงเดือน : กรกฎาคม-ธันวาคม ปี พ.ศ : 2566

ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ผู้แต่ง
Download
1
การคัดเลือกแบคทีเรียกรดแลคติกที่สร้างแบคเทอริโอซินจากไส้กรอกอีสานเพื่อยับยั้ง Staphylococcus aureus Bacilus cereus และ Escherichia coli สุดสายชล หอมทอง และศศิวิมล ภูขันซ้าย
2
การพัฒนาเครื่องขึ้นรูปภาชนะจากเศษอ้อยที่ควบคุมการทำงานด้วยระบบพีแอลซี นัฐพงษ์ ทองปาน, ลัดดาวัลย์ จำปา, นันทวัน หัตถมาศ, มลฤดี โอปมาวุฒิกุล, กัญญา ภัทรกุลอมร และพรอารีย์ ศิริผลกุล
3
การเตรียมสารไอออนผสมเพอรอฟสไกต์เพื่อใช้เป็นชั้นดูดกลืนแสงในเซลล์แสงอาทิตย์ พรณพัฒน์ แพงสาย และพรณวัฒน์ แพงสาย
4
การศึกษาความเป็นไปได้การใช้พลังงานทดแทนด้วยระบบเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้ง บนหลังคาอาคารเรียน 7 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ณัฐดนัย เรือนคำ, คมกริช กลิ่นศรีสุข และเทอดพล เพชรจันทร์
5
การพัฒนาระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จิรศักดิ์ สิงหบุตร, จินดาพร อ่อนเกตุ, คมกริช กลิ่นอาจ และน้ำพัก ข่ายทอง
6
การศึกษาคุณภาพน้ำจากการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ชุ่มน้ำบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ขนิษฐา ธรรมโรจน์ และสุนันทา เลาวัณย์ศิริ
7
การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของผ้าไม่ทอจากพอลิแลคติกแอซิดและ พอลิบิวทิลีนซัคซิเนต ด้วยกระบวนการเมลต์โบลว์น ธนัญญา ชลปรีชา, พัชรี ประทุมพงษ์, หยาดนภา ผาเจริญ, นที ศรีสวัสดิ์, นรรจพร เรืองไพศาล, สุรเชษฐ์ ตุ้มมี และชิราวุฒิ เพชรเย็น
8
การพัฒนาลักษณะเฉพาะของหมึกนาโนจากซิลิคอนคาร์ไบด์/มัลติวอลล์คาร์บอนนาโนทิวบ์/อนุภาคนาโนเงินสังเคราะห์ สำหรับตรวจวัดสารฆ่าแมลง วิชญา ศิริโสม, สุรเชษฐ์ ตุ้มมี, สมยศ คงคารัตน์ และชิราวุฒิ เพชรเย็น
9
การเตรียมและศึกษาลักษณะเฉพาะของเส้นใยผสมระหว่างพอลิแลคติกแอซิด และพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต ด้วยกระบวนการเมลต์โบลวน์ อารีรัตน์ มากมี, เบญจมาภรณ์ ตั้งนรวิชญ์, หยาดนภา ผาเจริญ, นรรจพร เรืองไพศาล, ชิราวุฒิ เพชรเย็น และสุรเชษฐ์ ตุ้มมี
10
ผลของแป้งข้าวดัดแปลงต่อการเจริญของ Lacticaseibacillus paracasei ที่แยกมาจากต้นหอมดอง ฑิตยา พานิชเจริญ, วีระพล มีตา, ศิริพร ทิพย์สิงห์ และรัชนู เมยดง

ติดต่อสอบถาม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

055-706555 ต่อ 1760, 4231 หรือ 090-9414809

Copyright © conference5 2018