ข่าวประกาศ

วารสาร สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดทำขึ้นเพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยี สาธารณสุข เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมศึกษา เผยแพร่ แก่นักวิชาการและบุคคลทั่วไป ซึ่งทางวารสารได้จัดพิมพ์ทั้งแบบภาษาไทยและแบบภาษาอังกฤษ และทางวารสารได้ขอเลข ISSN (Online) กับสำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งทางวารสารนำเลข ISSN (Online) จัดพิมพ์ไว้บนหน้าปกของวารสารทุกฉบับ เผยแพร่แก่ นักวิชาการและบุคคลทั่วไป ปีละ 2 ฉบับ บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารจะต้องผ่านการตรวจพิจารณาจาก กองบรรณาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ท่าน/บทความ โดยใช้การ Peer-review เป็นแบบ double blinded หากมีความเห็นว่าต้องมีการปรับ แก้ไขทางกองบรรณาธิการจะส่งคืนเพื่อแก้ไขและขอสงวนสิทธิ์การ พิจารณาไม่ลงพิมพ์เมื่อไม่ผ่านการพิจารณา

ติดต่อสอบถาม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

055-706555 ต่อ 1760, 4231 หรือ 090-9414809

Copyright © conference5 2018