วารสาร : สักทองมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ KPRU

ค้นหาชื่อบทความ หรือ ชื่อผู้แต่งบทความ


ตารางแสดงรายละเอียดบบความวารสารจาก 167 บทความ

# ชื่อบทความ ชื่อผู้แต่งบทความ สถานะ1 สสถานะ2 สถานะ3 สถานะ4 สถานะ5 สถานะ6
# กระบวนการบริหารการคลังและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรุงเทพมหานคร นพพร วิหคน้อย,เพ็ญศรี ฉิรินัง,ปธาน สุวรรณมงคล และหควณ ชูเพ็ญ ผ่าน ผ่าน รอพิจารณา ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# Effective Curriculum Implementation Through Active (Student-Centered) Learning Approach Case Study : The Basic Education Core Curriculum of Thailand Anchunda Henry Y ผ่าน ผ่าน รอพิจารณา ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# The Concept of Active Learning in the 21st Century : Who is Active and what is Considered as Anchunda Henry Y ผ่าน ผ่าน รอพิจารณา ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# กลยุทธ์การบริหารจัดการการนิเทศการศึกษาที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ณัฏฐกันย์ ใจกันทา,ประเวศ เวชชะ,พูนชัย ยาวิราช และสมเกียรติ ตุ่นแก้ว ผ่าน ผ่าน รอพิจารณา ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# รูปแบบสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาในยุคประเทศไทย 4.0 ภิชาพัชญ์ โหนา ผ่าน ผ่าน รอพิจารณา ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# การประเมินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดบึงกาฬ ถิรวัฒน์ ปิตกภัทรากร,อาทิตย์ อาจหาญ และพงศกร พิมพะนิตย์ ผ่าน ผ่าน รอพิจารณา ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# พฤติกรรมการสอนของครูประถมศึกษาโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา วัดท่าสะอาด ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ภัทราภรณ์ ทองสิงห์,อาทิตย์ อาจหาญ และอรัญ ซุยกระเดื่อง ผ่าน ผ่าน รอพิจารณา ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ภูมินทร์ ทานิล และฉลอง ชาตรูประชีวิน ผ่าน ผ่าน รอพิจารณา ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# นิทานพื้นบ้านยะไข่ : บทบาทในการบันทึกสภาพสังคมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวยะไข่ Than Thar Su ผ่าน ผ่าน รอพิจารณา ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# รูปแบบการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ นันธวัช นุนารถ ผ่าน ผ่าน รอพิจารณา ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิธีการเรียนเชิงรุก (Active Learning) ที่มีผลต่อแนวคิดวิทยาศาสตร์ เรื่องปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษษปีที่ 3 ลลิตา จำนงค์สุข,น้ำฝน เบ้าทองคำ และอรวรีย์ พันธุ์ประยูร ผ่าน ผ่าน รอพิจารณา ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร นิตยา เกิดแย้ม,วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์,อัฉรา นิยมาภา และสุพจน์ เกิดสุวรรณ์ ผ่าน ผ่าน รอพิจารณา ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# ตัวแบบการคงอยู่ในอาชีพของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิพัฒน์ บุญรักษ์,อัจฉรา นิยมาภา,วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์ และสนั่น ประจงจิตร ผ่าน ผ่าน รอพิจารณา ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# แนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ลภัตสดา นราพงษ์ และณภัสวรรณ ธนาพงษ์อนันท์ ผ่าน ผ่าน รอพิจารณา ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# แนวทางการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 วิรากานต์ บุตรพรม และณภัสวรรณ ธนาพงษ์อนันท์ ผ่าน ผ่าน รอพิจารณา ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ผ่านตัวแบบที่ดีด้านจิตสาธารณะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ขจรศิลป์ โคตรหานาม และวิเชียร ธำรงโสตถิสกุล ผ่าน ผ่าน รอพิจารณา ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# กลวิธีการเขียนบทความในวารสารเมืองโบราณ ทรงภพ ขุนมธุรส ผ่าน ผ่าน รอพิจารณา ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# การศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร กรณีศึกษา พนักงานที่ทำงานอยู่ภายในการดูแลของบริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส(ประเทศไทย) จำกัด (แมนพาวเวอร์ สาขาลำพูน) เอกลักษณ์ ชุมภูชัย, และกาญจนา สุระ ผ่าน ผ่าน รอพิจารณา ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# การประเมินโครงการพัฒนานักศึกษาในต่างประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ชฎาพร โชติรดาภาณ์ ผ่าน ผ่าน รอพิจารณา ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# เทคนิคการสอนและประเมินความคิดสร้างสรรค์สำหรับ การจัดการศึกษาพิเศษในผู้บกพร่องทางการได้ยิน ทักษิณา พรบุณยาพงษ์ ผ่าน ผ่าน รอพิจารณา ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO

หมายเหตุ

สถานะ1 คือ การตรวจเบื้องต้น

สถานะ2 คือ กองบรรณาธิการพิจารณา

สถานะ3 คือ ผู้ทรงคุฒิพิจารณา

สถานะ4 คือ กองบรรณาธิการพิจารณา

สถานะ5 คือ ตรวจบทคัดย่อและเอกสารอ้างอิง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

- คุณทวิช ปิ่นวิเศษ

- Tel.0845939223

- สถาบันวิจัยและพัฒนา