วารสาร : สักทองมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ KPRU

ค้นหาชื่อบทความ หรือ ชื่อผู้แต่งบทความ


ตารางแสดงรายละเอียดบบความวารสารจาก 167 บทความ

# ชื่อบทความ ชื่อผู้แต่งบทความ สถานะ1 สสถานะ2 สถานะ3 สถานะ4 สถานะ5 สถานะ6
# ความต้องการพัฒนาทางวิชาการของครูโรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 นวชล สมบูรณสิน และวิทยา จันทร์ศิลา ผ่าน ผ่าน รอพิจารณา ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# ปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพการบัญชีต้นทุนห่วงโซ่คุณค่า งานวิจัยเชิงประจักษ์ธุรกิจผลิตอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศไทย สรินยา สุภัทรานนท์,กรไชย พรลภัสรกร และการุณย์ ประทุม ผ่าน ผ่าน รอพิจารณา ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# การพัฒนายุทธ์ศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปี 2561-2565 นพคุณ ชูทัน, และดำรง เฉยปัญญา ผ่าน ผ่าน รอพิจารณา ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมทักษะวิชาชีพด้วยกระบวนการวิจัยปฏิบัติการของนักศึกษาฝึกงานประเภทวิชาอุตสาหกรรม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เดชณรงค์ รอดซุง,สวนีย์ เสริมสุข และประภาส เกตุไทย ผ่าน ผ่าน รอพิจารณา ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานร่วมกับเทคนิคคิดนอกกรอบเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในระดับปริญญาตรี วิชา เลี่ยมสกุล,ทรงศักดิ์ สองสนิทและพงศ์ธร โพธิ์พลูศักดิ์ ผ่าน ผ่าน รอพิจารณา ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# การศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันธต่อองค์กรกรณีศึกษาพนักงานที่ทำงานอยู่ภายในการดูแลบริษัทสกิลพาวเวอร์เซอร์วิส(ประเทศไทย)จำกัด(แมนพาวเวอร์สาขาลำพูน) เอกลักษณ์ ชุมภูชัยและกาญจนา สุระ ผ่าน รอพิจารณา ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# การพัฒนาบุคลากรด้านการนิเทศด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สุชาต หอมจันทร์, กระพัน ศรีงาน, พัชนี กุลฑานันท์, คำจันทร์ ร่มเย็น, วิไลวรรณ ศิริเมฆา และเบญจพร วรรณูปถัมภ์ ผ่าน รอพิจารณา ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# การประเมินโครงการพัฒนานักศึกษาในต่างประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ชฎาพร โชติรดาภาณ์ ผ่าน รอพิจารณา ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# เทคนิคการสอนและประเมินความคิดสร้างสรรค์สำหรับการจัดการศึกษาพิเศษในผู้บกพร่องทางการได้ยิน ทักษิณา พรบุณยาพงษ์ ผ่าน รอพิจารณา ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# ความต้องการพัฒนาทางวิชาการของครูโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 นวชล สมบูรณสิน และวิทยา จันทร์ศิลา ผ่าน รอพิจารณา ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# ปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพการบัญชีต้นทุนห่วงโซ่คุณค่า งานวิจัยเชิงประจักษ์ธุรกิจผลิตอุปกรรณ์อิเลคทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศไทย สรินยา สุภัทรานนท์, กรไชย พรลภัสรชกร และการุณย์ ประทุม ผ่าน รอพิจารณา ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการการฝึกปฏิบัติการณ์วิชาชีพครู : กรณีศึกษาหลักสูตรการผลิตครูควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญามหาวิทยาลัยพะเยา สมบัติ นพรัก ผ่าน ผ่าน รอพิจารณา ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสุจริต นิษวัน วรานุสาสน์, ถาวร สารวิทย์ และเทียมจันทร์ พานิชผลินไชย ผ่าน ผ่าน ผ่าน รอพิจารณา ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# ภาวะผู้นำทางวิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย นวลปรางค์ ยอดสกุลณี และวิทยา จันทร์ศิลา ผ่าน ผ่าน รอพิจารณา ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# การพัฒนาคู่มือการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พุทธชาด ลิ้มศิริเรืองไร ผ่าน ผ่าน ผ่าน รอพิจารณา ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# แนวทางการอนุรักษ์สายน้ำแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนริมน้ำในพื้นที่อ่าวบ้านดอน ปารณีย์ ศรีสวัสดิ์ ผ่าน ผ่าน ผ่าน รอพิจารณา ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย อรุณี หรดาล ผ่าน ผ่าน รอพิจารณา ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# ภาวะผู้นำแบบเปลี่ยนสภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง สุภาวดี ลาภเจริญ ผ่าน ผ่าน ผ่าน รอพิจารณา ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# การประเมินผลตอบแทนทางสิ่งแวดล้อมและสังคมจากการลงทุนของระบบผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งชุมชน ประพิธาริ์ ธนารักษ์ และศักดิ์ชัย เพชรสุวรรณ ผ่าน ผ่าน ผ่าน รอพิจารณา รอพิจารณา ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# สภาพและปัญหาอุปสรรคของการค้าชายแดน บริเวณจุดผ่านแดนช่องทางบ้านเปิ่งเคลิ่ง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก1 ธีรศิลป์ กันธา, อังคณา ตาเสนา, มัลลิกา ทองเอม และวิชานนท์ ผ่องจิตร รอพิจารณา ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO

หมายเหตุ

สถานะ1 คือ การตรวจเบื้องต้น

สถานะ2 คือ กองบรรณาธิการพิจารณา

สถานะ3 คือ ผู้ทรงคุฒิพิจารณา

สถานะ4 คือ กองบรรณาธิการพิจารณา

สถานะ5 คือ ตรวจบทคัดย่อและเอกสารอ้างอิง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

- คุณทวิช ปิ่นวิเศษ

- Tel.0845939223

- สถาบันวิจัยและพัฒนา