วารสาร : สักทองมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ KPRU

ค้นหาชื่อบทความ หรือ ชื่อผู้แต่งบทความ


ตารางแสดงรายละเอียดบบความวารสารจาก 167 บทความ

# ชื่อบทความ ชื่อผู้แต่งบทความ สถานะ1 สสถานะ2 สถานะ3 สถานะ4 สถานะ5 สถานะ6
# การพัฒนาบทเรียน E-Learning รายวิชาการบัญชี 1 ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์ ผ่าน รอพิจารณา ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# การศึกษาเปรียบเทียบ การจัดทำกฎหมายและข้อบังคับใช้สำหรับการบรรทุกสินค้าอันตรายภายในประเทศไทยและในกลุ่มประเทศ CLMVT ตามความตกลงในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง นิเวศ ธรรมชัยศักดิ์, สหัสชัย มหาวีระ, การุณันทน์ รัตนแสนวงษ์ และธิดา กมลรุ่งเรือง ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# การพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ 21 ของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นวิจัยเป็นฐาน ชยพล ธงภักดี และสมบูรณ์ ตันยะ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# การพัฒนาการเรียนรู้ 12 tenses โดยการสร้างความคิดรวบรวมยอด สำหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# แนวทางการพัฒนาการเข้าถึงบริการสุขภาพสาธารณสุขมูลฐาน ของกลุ่มประชากรข้ามชาติสัญชาติเมียนมา ในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก : กรณีศึกษามูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ณัฐภาณี บัวดี และอดิเรก ฟั่นเขียว ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น:ศึกษากลุ่มผลิตสินค้า OTOP ผ้าทอบ้านม่วงหอม อำเภอวีงทอง จังหวัดพิษณุโลก บุษบา หินเธาว์ และยรรยงวรกร ทองแย้ม ผ่าน ผ่าน รอพิจารณา ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# การสื่อสารอัตลักษณ์สู่การเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ด้านจิตรกรรม เชิด ด้วงไพรี, ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ และวิทยาธร ท่อแก้ว ผ่าน ผ่าน ผ่าน รอพิจารณา รอพิจารณา ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในภาพตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง สมบูรณ์ ตันยะ และกิตติ วงษ์ชวลิตกุล ผ่าน ผ่าน รอพิจารณา ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# การวิจัยและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง:กรณีศึกษาหมู่บ้านนาบอนหมู่ 7 ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สุทัต หนูมาก และภัทรธิรา ผลงาม ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ปีที่:25 ฉบับที่:1 เดือน:มค-เมย พ.ศ:2562
# การศึกษาความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาพิเศษที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุชา ภูมิสิทธิพร, ศิริวิมล ใจงาม, สุวพัชร์ ช่างพินิจ, ชนัญชิดา ศิริเอก และบุญล้อม ด้วงวิเศษ ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ปีที่:23 ฉบับที่:2 เดือน:พค-สค พ.ศ:2561
# การบูรณาการการรักษาสตรีวัยทองด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี สุรัสวดี สินวัต, โฆษิต แพงสร้อย และศาสตรา เหล่าอรรคะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน รอพิจารณา รอพิจารณา ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# การพัฒนาคู่มือครองตน ครองคน ครองงาน จากวรรณคดีไทย สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย พริ้มเพราวดี หันตรา, อัญชลี จันทาโภ และวิศนี ศิลตระกูล ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน รอพิจารณา ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# การส่งเสริมให้สถานศึกษาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ชนม์ชกรณ์ วรอินทร์ ผ่าน ผ่าน ผ่าน ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# อุปสรรคของการถือศีลอุโบสถ พระครูนิรมิตสังฆกิจ ธมฺมนาโท ผ่าน ผ่าน รอพิจารณา ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# การศึกษารำมังคละในเขตอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ กณิจฐิมญศ์ ลิมปนารมณ์, บัญชา ศรชัย, ณัฐพัชร์ มหายศนันท์, พสิษฐ์สุธา มหายศนันท์ และปรุฬห์จักร อัคร ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ปีที่:24 ฉบับที่:4 เดือน:มค-เมย พ.ศ:2561
# การวิเคราะห์เนื้อหาในคอลัมน์การ์ตูน ผู้ใหญ่มากับทุ่งหมาเมิน จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ สุนทรี ดวงทิพย์ ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ปีที่:23 ฉบับที่:3 เดือน:กย-ธค พ.ศ:2560
# การสกัดและประเมินพื้นที่ถูกเผาไหม้โดยใช้ค่าความแตกต่างของดัชนีเชิงคลื่นหลายช่วงเวลาจากข้อมูลแลนด์แซท 8 : กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า คลองลาน และแม่วงก์ สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง ผ่าน ผ่าน รอพิจารณา รอพิจารณา รอพิจารณา ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# ชุดกิจกรรมดิจิทัลอาร์ตเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ในผู้บกพร่องทางการได้ยิน ทักษิณา สุขพัทธี, เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง และอำไพ ตีรณสาร ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ปีที่:25 ฉบับที่:1 เดือน:มค-เมย พ.ศ:2562
# การจัดการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมเสริมประสบการณ์ด้านทักษะทางวิทยาศาสตร์ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 รัชนี นิธากร, ขวัญดาว แจ่มแจ้ง, ภาเกล้า ภูมิใหญ่ และนพรัตน์ ไชยวิโน ผ่าน ผ่าน รอพิจารณา ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# การประเมินความแห้งแล้งเชิงพื้นที่โดยใชัดัชนีความแตกต่างพืชพรรณแบบนอร์มอลไลซ์และค่าอุณหภูมิพื้นผิวของแผ่นดินจากข้อมูลโมติสพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิง จังหวัดกำแพงเพชร สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง ผ่าน ผ่าน รอพิจารณา ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO

หมายเหตุ

สถานะ1 คือ การตรวจเบื้องต้น

สถานะ2 คือ กองบรรณาธิการพิจารณา

สถานะ3 คือ ผู้ทรงคุฒิพิจารณา

สถานะ4 คือ กองบรรณาธิการพิจารณา

สถานะ5 คือ ตรวจบทคัดย่อและเอกสารอ้างอิง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

- คุณทวิช ปิ่นวิเศษ

- Tel.0845939223

- สถาบันวิจัยและพัฒนา