วารสาร : สักทองมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ KPRU

ค้นหาชื่อบทความ หรือ ชื่อผู้แต่งบทความ


ตารางแสดงรายละเอียดบบความวารสารจาก 167 บทความ

# ชื่อบทความ ชื่อผู้แต่งบทความ สถานะ1 สสถานะ2 สถานะ3 สถานะ4 สถานะ5 สถานะ6
# ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) พระนครศรีอยุธยา นาริสา วงศ์วิวัฒน์ และบุญญรัตน์ สัมพันธ์วัฒนชัย ผ่าน รอพิจารณา ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# แนวทางการพัฒนาด้านการตลาดธุรกิจไข่เค็มใบเตย : กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกพุทรา หมู่ที่ 2 ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี กุลชลี พวงเพ็ชร์, สมพร พวงเพ็ชร์ และโสพิศ คำนวนชัย ผ่าน รอพิจารณา ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# คุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา พระมหาอุดร อุตฺตโร (มากดี) ผ่าน ผ่าน รอพิจารณา ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# อิทธิพลของสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา พระครูใบฎีกามณฑล เขมโก (ชูโตศรี) ผ่าน ผ่าน รอพิจารณา รอพิจารณา รอพิจารณา ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# วิธีการแสดงบทบาทไกรทองในละครนอก รติพัทธ์ ศิริพงษ์ และผกามาศ จิรจารุภัทร ผ่าน รอพิจารณา ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาประลองด้วยการเรียนรู้แบบนำตนเองสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี วิโชค พรหมดวง, มงคล หวังสถิตวงษ์ และสุรพันธ์ ตันศรีวงษ์ ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ปีที่:24 ฉบับที่:1 เดือน:มค-เมย พ.ศ:2561
# ดนตรีประกอบพิธีกรรมงานศพชาวม้ง บ้านตลาดม้ง ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ศศิธร ศิริรัตน์ และประทีป นักปี่ ผ่าน ผ่าน รอพิจารณา ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# การรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ พัชราภา เอื้ออมรวนิช ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ปีที่:24 ฉบับที่:4 เดือน:มค-เมย พ.ศ:2561
# รูปแบบการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ถอดบทเรียนการบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยคล้ายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ธนากร ศิลปะรายะ, ศุภวัฒนากร วงศ์ธนาวสุ ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ปีที่:25 ฉบับที่:1 เดือน:มค-เมย พ.ศ:2562
# ปัญหาการเรียนค่ารักษาพยาบาลเพื่อละเมิดของผู้ประสบภัยในสัญญาประกันภัยรถยนต์ สัจญาณ โสมเกษตรินทร์ ผ่าน ผ่าน ผ่าน รอพิจารณา รอพิจารณา ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยวแบบจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด เจนจิรา ฟั่นเต็ม, สุริยา ส้มจันทร์, พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์, สมยศ โอ่งเคลือบ, สุพัฒนา หอมบุปผา ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ปีที่:25 ฉบับที่:1 เดือน:มค-เมย พ.ศ:2562
# การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าสำหรับสุภาพสตรีจากผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติกลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติไหมแก้วพัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์, อำไพ แสงจันทร์ไทย ผ่าน ผ่าน รอพิจารณา ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# การวิเคราะห์ความผิดพลาดทางไวยกรณ์ภาษาอังกฤษในป้ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ประดิษฐ์ นารีรักษ์ ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ปีที่:24 ฉบับที่:1 เดือน:มค-เมย พ.ศ:2561
# ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาต้นแบบของคณะสงฆ์ไทย อินถา ศิริวรรณ ผ่าน ผ่าน ผ่าน ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# การวิเคราะห์พุทธวิธีการสื่อสารเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนา สิน งามประโคม ผ่าน ผ่าน รอพิจารณา ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# แนวทางการดำเนินธุรกิจตามหลักพุทธจริยศาสตร์ สมชาย เบ็ญจวรรณ์ ผ่าน ผ่าน ผ่าน รอพิจารณา รอพิจารณา ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย ผ่าน ผ่าน ผ่าน ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนากับวิถีชีวิตคนไทย พระครูนิรมิตสังฆกิจ (ธมฺมนาโท) ผ่าน ผ่าน รอพิจารณา ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครูตามหลักกัลนาณมิตร พระมหาอุดร อุตฺตโร (มากดี), พระครูใบฎีกามณฑล เขมโก (ชูโตศรี) ผ่าน ผ่าน ผ่าน รอพิจารณา รอพิจารณา ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# จิตวิทยาการศึกษากับการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา พระครูสิริภูรินิทัศน์ ภูริณัฐ ฐิตสคฺโค (ดิษสวรรค์) ผ่าน ผ่าน รอพิจารณา ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO

หมายเหตุ

สถานะ1 คือ การตรวจเบื้องต้น

สถานะ2 คือ กองบรรณาธิการพิจารณา

สถานะ3 คือ ผู้ทรงคุฒิพิจารณา

สถานะ4 คือ กองบรรณาธิการพิจารณา

สถานะ5 คือ ตรวจบทคัดย่อและเอกสารอ้างอิง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

- คุณทวิช ปิ่นวิเศษ

- Tel.0845939223

- สถาบันวิจัยและพัฒนา