วารสาร : สักทองมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ KPRU

ค้นหาชื่อบทความ หรือ ชื่อผู้แต่งบทความ


ตารางแสดงรายละเอียดบบความวารสารจาก 167 บทความ

# ชื่อบทความ ชื่อผู้แต่งบทความ สถานะ1 สสถานะ2 สถานะ3 สถานะ4 สถานะ5 สถานะ6
# นัยเชิงนิเวศในนวนิยายแนวลูกทุ่งยุคแรก ศึกษาจากเรื่องแผลเก่าของไม้ เมืองเดิม ทนงศ์ จันทะมาตย์, ธัญญา สังขพันธานนท์, กีรติ ธนะไชย ผ่าน ผ่าน ผ่าน รอพิจารณา ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# กลวิธีการตั้งชื่อเรื่องสารคดีชีวประวัติในคอลัมน์ เรื่องจากปก ของนิตยสาร ฅ.คน Magazine วชิราภรณ์ ช้างหัวหน้า, สุภาพร คงศิริรัตน์, วนิดา บำรุงไทย ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ปีที่:23 ฉบับที่:3 เดือน:กย-ธค พ.ศ:2560
# แนวทางการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านระดับประถมศึกษาปที่ 1-3 แบบมีส่วนร่วม เพียงแข ภูผายาง, สุรินทร์ ภูสิงห์, ปณิธาน วรรณวัลย์ ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ปีที่:25 ฉบับที่:1 เดือน:มค-เมย พ.ศ:2562
# การประเมินผลตอบเเทนทางสิ่งเเวดล้อมเเละสังคมจากการลงทุนของระบบผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเเท่งชุมชน ประพันธาร์ ธนารักษ์,ศักย์ชัย เพชรสุวรรณ ผ่าน ผ่าน รอพิจารณา ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงานผ่านความพึงพอใจของพนังาน บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม จำกัด กรุงเทพมหานคร ดวงใจ จันทร์ดาเเสง, วิโรจน์ เจษฏาลักษณ์ ผ่าน ผ่าน รอพิจารณา ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# ผู้นำกับการขับเคลื่อนท้องถิ่นในกระเเสโลกาภิวัฒน์ นิชภา โมราถบ, ธนพร บัดรอด, อิสสราพร อ่อนบุญ ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ปีที่:24 ฉบับที่:4 เดือน:มค-เมย พ.ศ:2561
# ตัวชี้วัตสำหรับการประเมินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน. วราภรณ์ ณ ถลาง ผ่าน ผ่าน รอพิจารณา ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# การสำรวจเเละคัดเลือกเส้นทางจักรยานปลอดภัย โดยการประยุต์ใช้ภูมิสารสนเทศ เเละกระบวนการมีส่วนร่วม จังหวัดกำเเพงเชร สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ปีที่:24 ฉบับที่:4 เดือน:มค-เมย พ.ศ:2561
# การศึกษาบัญหารการบริหารงานบุคคลโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์ ณรงค์ ศรีวัฒนกุล, นงลักษณ์ ใจฉลาด ผ่าน ผ่าน รอพิจารณา ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# กระบวนการสร้างเครือข่ายทางสังคมเเรงงานไทใหญ่ จังหวัดกำแพงเพชร อิสสราพร อ่อนบุญ ผ่าน ผ่าน รอพิจารณา ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# การพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านโพธิ์พัฒนา ตำบลคณฑี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ชญานันท์ ศิริกิจเสถียร, วีรวรรณ เเจ้งโม้,นงลักษณ์ จิ๋วจู,ประพัสสร บัวเผื่อน ,ชูเกียรติ เนื้อไม้ ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ปีที่:24 ฉบับที่:4 เดือน:มค-เมย พ.ศ:2561
# การวิจัยเเละพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอในกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านกุดดู่ จังหวัดหนองบัวลำภู ภูมินทร์ เเสนเจริญสุข, ภัทรธิรา ผลงาม ผ่าน ผ่าน ผ่าน รอพิจารณา ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# จริยธรรมนักศึกษาเเละเเนวทางการพัฒนาจริยธรรมนักศึกษา รศ.ดร.ศรัณย์ วงศืคำจันทร์ ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ปีที่:23 ฉบับที่:2 เดือน:พค-สค พ.ศ:2560
# การศึกษาสภาพเเละพัฒนาเเนวทางทางการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 สมเกียรติ บุญรอด ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# แนวทางการเเก้ไขปัญหาในพื้นที่สามจังหวีชัดชายเเดนภาคใต้ ชินิเพ็ญ ศรีชัย ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ปีที่:24 ฉบับที่:0 เดือน:มค-เมย พ.ศ:2561
# เเนวทางการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 เเบบมีส่วนร่วม เพียงเเข ภูผายาง, สุรินทร์ ภูสิงห์, ปณิธาน วรรณวัลย์ ผ่าน ผ่าน รอพิจารณา ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# นัยเชิงนิเวศในนวนิยายเเนวลูกทุ่งยุคเเรก ศึกษาจากเรื่องเเผลเก่าของไม้ เมืองเดิม ทนงศ์ จันทะมาตย์, ธัญญา สังขพันธานนท์, กรียติธนะไชย ผ่าน ผ่าน รอพิจารณา ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# การบริหารงานของผู้นำตามทฤษฎีรัฐศาสนศาสตร์ สามารถ อาจอนงค์ ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ปีที่:24 ฉบับที่:1 เดือน:มค-เมย พ.ศ:2561
# รูปแบบการสืบสานอนุรักษ์พิธีกรรมเเละการปฏิบัติของคณะสงฆ์อนัมนิกายในประเทศไทย พระกุศล คั้นเหล๋ (บอกบุญ) ผ่าน ผ่าน รอพิจารณา ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคชันนิสซึมเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรจนฤทธิ์ จันนุ่ม, วารีรัตน์ เเก้วอุไร ผ่าน ผ่าน รอพิจารณา ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO

หมายเหตุ

สถานะ1 คือ การตรวจเบื้องต้น

สถานะ2 คือ กองบรรณาธิการพิจารณา

สถานะ3 คือ ผู้ทรงคุฒิพิจารณา

สถานะ4 คือ กองบรรณาธิการพิจารณา

สถานะ5 คือ ตรวจบทคัดย่อและเอกสารอ้างอิง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

- คุณทวิช ปิ่นวิเศษ

- Tel.0845939223

- สถาบันวิจัยและพัฒนา