วารสาร : สักทองมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ KPRU

ค้นหาชื่อบทความ หรือ ชื่อผู้แต่งบทความ


ตารางแสดงรายละเอียดบบความวารสารจาก 167 บทความ

# ชื่อบทความ ชื่อผู้แต่งบทความ สถานะ1 สสถานะ2 สถานะ3 สถานะ4 สถานะ5 สถานะ6
# ภาวะผู้นำของผู้บริหารศึกษาในกสนส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้านการเขียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วนาลี รกไพร, อนุชา กอนพ่วง, ทวีศักดิ์ สว่างเมฆ ผ่าน ผ่าน ผ่าน รอพิจารณา รอพิจารณา ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# คุณภาพการให้บริการตรมทัศนะของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 จำกัด จังหวัดนครสวรรค์ ทัชชา เเตงเพ็งนที, กุลชลี พวงเพ็ชร์, นันทนา เเจ้งสว่าง ผ่าน ผ่าน ผ่าน รอพิจารณา ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# ต้นเเบบการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก สิรินพรรณ สุขใยพัธน์, ปรีชา หงส์ไกรเลิศ ผ่าน ผ่าน ผ่าน ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# เเนวทางการนำนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่การปฏิบัติในโรงเรียนมาตรฐานสากล ปฏิมา พูนทรัพย์, วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์,อัจรา นิยมาภา,รังสรรค์ มณีเล็ก ผ่าน ผ่าน ผ่าน ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# อุปลักษณ์ "ลูก" ในเพลงกล่อมเด็กภาคกลาง ทิพย์วรรณ สีสัน ผ่าน ผ่าน รอพิจารณา ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# สำนวนสะท้องภาษาเเละวัฒนธรรมในวรรณกรรมเรื่องอีสา พนัส เพ็งเลิก ผ่าน ผ่าน รอพิจารณา ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# เอ็งกอ ปาลิตา เเป้นไม้ ผ่าน ผ่าน ผ่าน ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# เพลงร้องในพิธีกรรมเเต่งงานกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง บ้านร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก เคลน บุณยานันท์ ผ่าน ผ่าน รอพิจารณา ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# การจัดการเรียนรู้เเบบดครงงาน (project-Based Learning) ร่วมกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ภาสกร เรืองรอง ผ่าน ส่งแก้ไข ผ่าน ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# เพลงมอญ : กรณีศึกษาครูสาธิต เเสงบุญ วีระ พันธุ์เสือ ผ่าน ผ่าน รอพิจารณา ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# การวิจัยปฏิบัติการเเบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนรู้ชุมชนเเนวปฏิบัติเพื่อสุขภาวะชุมชน เริงวิชญ์ นิลโคตร ผ่าน ผ่าน ผ่าน ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 5 ชั้น (5Es) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มนัส พรมณี ผ่าน ผ่าน รอพิจารณา ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# คุุณลักษณะความเป็นกัลยามิตรของนักศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จันทิรา จั่นผ่อง ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ปีที่:23 ฉบับที่:3 เดือน:กย-ธค พ.ศ:2560
# ต้นทุนเเละผลตอบเเทนในการปลูกข้าวสายพันธุ์เมืองในเขตจังหวัดกำแพงเพชร ศิริพร โสมคำภา, อนันธิตรา ดอนบรรเทา ผ่าน ผ่าน รอพิจารณา ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เเบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC เรื่อง The Champions กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เเคทรียา ณ เชียงใหม่ ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ปีที่:23 ฉบับที่:3 เดือน:กย-ธค พ.ศ:2560
# ปัจจัยที่มีต่อผลความเคลียดในการปฏิบัติงานของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประทีป โพธิ์เกษม ผ่าน ผ่าน ผ่าน ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตรในเขตลุ่มน้ำชี ภาคภูมิ พันธุ์รัตน์ ผ่าน ผ่าน ผ่าน ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# การพัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู้สำหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ณฐวัฒน์ พระงาม ผ่าน ผ่าน ผ่าน ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# การศึกษาภูมิปัญญาเเละอนุรักษ์ ฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวสวนส้มโอลุ่มเเม่น้ำนครชัยศรี นาภาวรรณ เจริญลักษณ์ ผ่าน ผ่าน ผ่าน ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# ผลการจัดการสอนเเบบการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐานต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดุบอุคมศึกษาเเห่งชาติ ความพร้อมในการเรียนเเละความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษา วิภาพร ตัณฑสวัสดิ์ ผ่าน ผ่าน รอพิจารณา ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO

หมายเหตุ

สถานะ1 คือ การตรวจเบื้องต้น

สถานะ2 คือ กองบรรณาธิการพิจารณา

สถานะ3 คือ ผู้ทรงคุฒิพิจารณา

สถานะ4 คือ กองบรรณาธิการพิจารณา

สถานะ5 คือ ตรวจบทคัดย่อและเอกสารอ้างอิง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

- คุณทวิช ปิ่นวิเศษ

- Tel.0845939223

- สถาบันวิจัยและพัฒนา