วารสาร : สักทองมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ KPRU

ค้นหาชื่อบทความ หรือ ชื่อผู้แต่งบทความ


ตารางแสดงรายละเอียดบบความวารสารจาก 167 บทความ

# ชื่อบทความ ชื่อผู้แต่งบทความ สถานะ1 สสถานะ2 สถานะ3 สถานะ4 สถานะ5 สถานะ6
# การบริหารจัดการห้องสมุดแลัอุทยานการเรียนรู้เพื่อนักศึกษา ฉวีวรรณ เจริญทรัพย์ ผ่าน ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# การออกแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเป๋าสำหรับสุภาพสตรีจากผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติกลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติไหมเเก้วพัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์, อำไพ เเสงจันทร์ไทย ผ่าน ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# การวิเคราะห์ความผิดพลาดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษในป้ายประชาสังพันธ์ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดกำเเพงเพชร ประดิษฐุ์ นารีรักษ์ ผ่าน ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# การศึกษาการเข้าถึงสภาพห้องสมุดดิจิทัลตามแนวทางการเข้าถึงเนื้อหาบนเว็บฉบับบภาษาไทย ขุน เทียมทินกฤต ผ่าน ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเเบบจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเเม่สอด จังหวัดตาก เจนจิรา ฟั่นเต็ม, สุริยา ส้มจันทร์,พัจน์พตตา ศรีสมพงษ์,สมยศ โอ่งเคลือบ,สุพัฒนา หอมบุปผา ผ่าน ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# รูปแบบการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ถอดบทเรียนการบริหารจัดการน้ำอ่าวเก็บน้ำห้วยคล้ายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวุดอุดรธานี ธนกร ศิลปะรายะ,ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ผ่าน ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# การเผยเเย่พระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย : บทศึกษาเริ่มต้นของเเนวคิด ไพฑูรย์ ตรงเที่ยง,เกษมชาติ นเรศเสนีย์, ภานุวัฒน์ ภักดีวงศ์ ผ่าน ผ่าน ผ่าน รอพิจารณา รอพิจารณา ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# การศึกาาสภาพปัจจุบันเเละอนาคนที่คาดหวัง เเละเเนวโน้มการเปลี่ยนเเปลงของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำเเพงเพชร นพคุณ ชูทัน,เอกสิทธิ์ เทียนมาศ,นิวดี คลังสีดา ผ่าน ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน อ๊อต โนนกระยอม ผ่าน ผ่าน ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# ชุดฝึกระบบควบคุมไฟจราจรด้วยโปนเเกรมเมเบิล ลอจิก คอนโทรลเลอร์ บุศเลิศ สงวนวัฒนา ผ่าน ผ่าน ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# รำมโนห์บูชายัญทางครูบุคนาคนาคทรรทรานนท์ วรวิทย์ ทองเนื้ออ่อน ผ่าน ผ่าน ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทำงานของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เกียงศักดิ์ คงไทย ผ่าน ผ่าน ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ปัญญาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ นฤมล ภูสิงห์, จีราภรณ์ จันทร์เขียน, ปารณีย์ ชมพูพระ,ดุษฎีพรหิรัญ ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ปีที่:24 ฉบับที่:2 เดือน:พค-สค พ.ศ:2561
# รูปแบบการจัดการสโมสรฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย ธานี สุวรรณปัญญา ผ่าน ผ่าน ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# การศึกษากระบวนการสะท้อนคิดผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่ส่งเสริมความสามารถในการเเก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ทางการพยาบาล อัญชลี ทองเสน, พูลสุข หิงคานนท์,ดิเรก ธีระภูธร ผ่าน ผ่าน ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจพัฒนาพื้นที่เพื่อทำธุรกิจ : กรณีศึกษาพื้นที่ส่วนสนามบิน มหาวิทยาลัยราชภักพิบูลสงคราม ศุภศิว์ สวรรณเกสร,วิจิตรา จำลองราษฎร์ ผ่าน ผ่าน ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# เเนวทางการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ไทย สมศักดิ์ บุญปู่,อำนาจ บัวศิริ, เสน่ห์ เดชะวงศ์ ผ่าน ผ่าน ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# ผลสัมฤทธิ์ของโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดเลย ศักดิ์ชาย มงคลเคหา ผ่าน ผ่าน ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# การพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการโรงเรียนในพื้นที่ภูเขาสูงเเลพชายขอบภูมิภาคตะวันตกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดตาก ดิเรก มั่นเมือง ผ่าน ผ่าน ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้าร้านไอศกรีมย่านสยามสเเควร์ สุภาภรณ์ สามารถ ผ่าน ผ่าน ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO

หมายเหตุ

สถานะ1 คือ การตรวจเบื้องต้น

สถานะ2 คือ กองบรรณาธิการพิจารณา

สถานะ3 คือ ผู้ทรงคุฒิพิจารณา

สถานะ4 คือ กองบรรณาธิการพิจารณา

สถานะ5 คือ ตรวจบทคัดย่อและเอกสารอ้างอิง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

- คุณทวิช ปิ่นวิเศษ

- Tel.0845939223

- สถาบันวิจัยและพัฒนา