วารสาร : สักทองมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ KPRU

ค้นหาชื่อบทความ หรือ ชื่อผู้แต่งบทความ


ตารางแสดงรายละเอียดบบความวารสารจาก 167 บทความ

# ชื่อบทความ ชื่อผู้แต่งบทความ สถานะ1 สสถานะ2 สถานะ3 สถานะ4 สถานะ5 สถานะ6
# ปัจจัยด้านโรงเรียนกวดวิชาเเลพฤติกรรมการเรียนที่ส่งผลต่อสัมฤทธิ์จากการเรียนในโรงเรียนกวดวิชาในจังหวัดชลบุรี วชิราภรณ์ ดิษฐาพร ผ่าน ผ่าน ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียโดยการบูรณาการ 3 กลุ่มสาระ สังคมศึหษา ศาสนาเเละวัฒนธรรม สุขศึกษาเเลพพลศึกษา เเละภาษาไทย โดยใช้ส้วมสุขสันต์เป็นฐาน ระดับระถมศึกษาปีที่ 6 สุดาลักษณ์ พรหมวิหาร ผ่าน ผ่าน ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# ประสิทธิภาพการจัดสวัสดิการเบี้ยงยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลวังเจ้า อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก กาบเเก้ว ปัญญาไทย ผ่าน ผ่าน ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# เเนวทางการพัฒนาการให้บริการด้านจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านเเม่ละเมา อำเภอเเม่สอด จังหวัดตาก ณาตยา จันทร์เทพ ผ่าน ผ่าน ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อแผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๔๗-๑๔๔๖) อง๕ืการบริหารส่วนตำบลเเม่ต้าน อำเภอเเม่สอด จังหวัดตาก ณพล ชยานนท์ภักดี ผ่าน ผ่าน ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# รูปการบริหารงานวิชาการของมหาลัยเอกชนสู่ความเป็นเลิศ รัตน์ชนก พราหมณ์ศิริ ผ่าน ผ่าน ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO
# การเพิ่มพื้นที่การยอมรับทางสังคม อังคณา ศิริอำพันธ์กุล ผ่าน ผ่าน ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ปีที่:0 ฉบับที่:0 เดือน:NO พ.ศ:NO

หมายเหตุ

สถานะ1 คือ การตรวจเบื้องต้น

สถานะ2 คือ กองบรรณาธิการพิจารณา

สถานะ3 คือ ผู้ทรงคุฒิพิจารณา

สถานะ4 คือ กองบรรณาธิการพิจารณา

สถานะ5 คือ ตรวจบทคัดย่อและเอกสารอ้างอิง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

- คุณทวิช ปิ่นวิเศษ

- Tel.0845939223

- สถาบันวิจัยและพัฒนา