University Business Incubator

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Get Started

ประชาสัมพันธ์

** ให้นักศึกษา แต่งการด้วยชุดนักศึกษา

** ให้นักศึกษาเตรียม สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาบัตรนักศึกษา อย่างล่ะ 1 ชุด

** หากนักศึกษามีคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค ให้นำมาด้วย

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมุ่งเน้นให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน สร้างศักยภาพให้เป็นขุมพลังแห่งปัญญา พัฒนาท้องถิ่น ผลิตกำลังคนที่มีความรู้ ความสามารถและมีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกในการรับใช้ท้องถิ่นและประเทศชาติ เป็นที่พึ่งทางวิชาการของท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา บริการจัดมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย โปร่งใสด้วยหลักธรรมมาภิบาล มีการพัฒนาอย่างก้าวหน้า ต่อเนื่องและยั่งยืน จากแนวคิดและการดำเนินงานดังกล่าวของมหาวิทยาลัยจึงทำให้มหาวิทยาลัยมีแนวคิดที่จะนำเอาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยมาให้บริการวิชาการ

ทั้งนี้จากหลักการดังกล่าว ทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบัน เพื่อรองรับ สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษา ศิษย์เก่า อาจารย์และบุคลากร ตลอดจนผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ โดยกำหนดให้มีการจัดตั้งชมรมผู้ประกอบการนักศึกษาเพื่อสร้างความตระหนักในการประกอบธุรกิจแก่นักศึกษาเพื่อเป็นเส้นทางสู่การประกอบอาชีพหลังจากสำเร็จการศึกษา การจัดตั้งโครงการส่งเสริมและการพัฒนาผู้ประกอบการระดับ Startup company (ธุรกิจจัดตั้งใหม่) ผู้ประกอบการระดับ Spin off company (บริษัทจัดตั้งใหม่) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสร้างธุรกิจจากฐานงานวิจัยและองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยพร้อมประสานผู้เชี่ยวชาญของสถาบันเพื่อเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ ตลอดจนการวางแผนเป็นหน่วยประสานงานเชื่อมโยงงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์และหน่วยประสานงานด้านการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อนำงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การใช้ประโยชน์เชิงธุรกิจการค้าและการบริการวิชาการด้านต่างๆ การดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำในรูปแบบการให้คำปรึกษา การบริการวิชาการ การฝึกอบรมสัมมนา และการจัดนิทรรศการเป็นต้น ซึ่งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจะเป็นผู้รับผิดชอบโดยขึ้นตรงอยู่กับสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และกำกับติดตามโดยคณะกรรมการบริหารหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ และมีโครงสร้างการบริหารงานประกอบด้วย ผู้อำนวยการหน่วยบ่มเพาะฯ 1 ท่าน ผู้จัดการ 1 ท่าน และเจ้าหน้าที่ 2 ท่าน

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มุ่งสนับสนุนให้นักศึกษา ศิษย์เก่าบุคลากรในมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป ให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดอย่างสัมฤทธิ์ผลโดยใช้องค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยเป็นฐานและเป็นศูนย์กลางถ่ายทอดงานวิจัย นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ไปใช้ในเชิงพาณิชย์

คำขวัญ

จุดประกายต้นกล้า พัฒนานักคิด สู่ธุรกิจที่ยั่งยืน

พันธกิจ

(1) เสริมสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจ

(2) ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทั้งในด้านการผลิต การบริหารจัดการ เพื่อตอบสนองต่อธุรกิจ

(3) นำเสนองานวิจัย นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ต่อผู้ประกอบการที่สนใจจะนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

(4) ส่งเสริมนักศึกษาและบัณฑิตใหม่ให้มีศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ

(5) จัดตั้งชมรมผู้ประกอบการนักศึกษาเพื่อสร่งความตระหนักและจิตวิญญาณการประกอบธุรกิจให้แก่นักศึกษา

วัตถุประสงค์

1) เพื่อสนับสนุนและเป็นพี่เลี้ยงให้กับนักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้ที่สนใจที่จะเป็นผู้ประกอบการในการจัดตั้งธุรกิจ

2) เป็นศูนย์กลางส่งเสริมให้เกิดกระบวนการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยที่มีอยู่ รวมทั้งเทคโนโลยีการผลิต และการบริหารจัดการ

3) เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในภูมิภาค มีการรวมตัวกันและเชื่อมโยงเครือข่ายในการพัฒนาโอกาสทางธุรกิจ และดำเนินการพัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่

4) เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างนักวิจัย นักศึกษา ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จะเป็นหน่วยกลางในการเชื่อมโยง

5) ส่งเสริมให้มีการนำผลงานวิจัยไปใช้ในเชิงพาณิชย์

กลุ่มเป้าหมาย

1. กลุ่มผู้สนใจประกอบธุรกิจ ซึ่งได้แก่ นักศึกษา คณาจารย์ ศิษย์เก่า ผู้สนใจอื่นๆที่ประสงค์จะเป็นผู้ประกอบการ

2. กลุ่มนักศึกษา นักวิจัย คณาจารย์ที่ต้องการนำผลงานวิจัยออกมาในเชิงพาณิชย์

3. กลุ่มผู้ประกอบการเดิมที่ดำเนินธุรกิจ แต่ประสบปัญหา โดยวิธีการแก้ไขปัญหาทางหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จะให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ประสบการณ์และสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษา มีความสนใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ

4. กลุ่มผู้ประกอบการเดิมที่ต้องการสร้างความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจ พัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ งานบริการหรือสรรหาสินค้าใหม่ๆ จากนวัตกรรมการวิจัยให้กับกิจการของตน

คุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย

1) มีความพร้อมทางด้านบุคลากร ด้านการเงิน และด้านผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

2) เป็นนักศึกษา ศิษย์เก่า คณาจารย์และผู้สนใจและมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ประกอบการ

3) เมื่อผู้ที่สนใจได้ดำเนินการทางธุรกิจแล้ว ต้องยินดีเป็นแหล่งเรียนรู้และแชร์ประสบการณ์ให้ผู้ที่สนใจ

สัญลักษณ์ (logo)

โครงสร้าง

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque

การสมัคร/ลงทะเบียน

 • ขั้นตอนที่ 1: รับบการรับสมัคร

  ผู้สนใจเข้ารับการบ่มเพาะ ติดต่อสมัครเป็นผู้ประกอบการที่รับการบ่มเพาะกับหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ โดยเริ่มจากการกรอกใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจเอกสารพร้อมสัมภาษณ์เบื้องต้น เจ้าหน้าที่จะดำเนินการออกเลขรหัสสมาชิกพร้อมแจ้งเลขสมาชิกและดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผู้สมัครลงในฐานข้อมูลผู้ประกอบการ เพื่อเตรียมความพร้อมการกรั่นกรองเป็นผู้ประกอบการระดับ Pre-Incubatee

  ขั้นตอนที่ 2 : ระบบการพัฒนาผู้ประกอบการ Pre-Incubatee

  เมื่อผู้ประกอบการผ่านการคัดเลือกเข้ามาสู่ระบบ Pre-Incubatee จะได้รับความรู้และคำปรึกษาด้านธุรกิจ ที่จำเป็นในการประกอบธุรกิจ อบรมการประเมินและค้นพบศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ ศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจ ศึกษาความต้องการของตลาด จากผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ระยะเวลาดำเนินงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน

  ขั้นตอนที่ 3 : ระบบการพัฒนาผู้ประกอบการ Start-up Company

  เมื่อผู้ประกอบการผ่านการประเมินเข้ามาสู่ระบบการเป็นผู้ประกอบการระดับ Start-up Company จะได้รับการจัดทำแผนธุรกิจที่ชัดเจนและมีความเหมาะสม สร้างศักยภาพและความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ ด้วยการเข้ารับบริการตามแผนการบ่มเพาะธุรกิจ รับการปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญตามกิจกรรมที่กำหนดไว้เพื่อพัฒนาสินค้า-บริการต้นแบบ สนับสนุนการทดสอบตลาด และสนับสนุนการประชาสัมพันธ์สินค้า-บริการ จนสามารถผลิตเพื่อจำหน่าย และสร้างรายได้ให้กับธุรกิจ จากผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ระยะเวลาดำเนินงานไม่น้อยกว่า 2 ปี

  ขั้นตอนที่ 4 : ระบบการพัฒนาผู้ประกอบการ Spin off Company

  เมื่อผู้ประกอบการผ่านการประเมินเข้ามาสู่ระบบการเป็นผู้ประกอบการระดับ Spin off company จะได้รับการพัฒนารูปแบบธุรกิจเพื่อจัดตั้งนิติบุคคลเต็มรูปแบบ มีการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์-บริการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จัดให้มีการทำระบบบัญชีสำหรับกิจการ พัฒนาด้านการตลาดและการส่งเสริมช่องทางการจำหน่าย เพื่อช่วยให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเข้มแข็งและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ระยะเวลาดำเนินงานไม่น้อยกว่า 2 ปี หลังจากผ่านการประเมินระดับ Spin off company จะได้รับการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันทางธุรกิจและดำเนินธุรกิจอย่างเต็มตัว (Graduate company) พร้อมทั้งติดตามผลและให้คำปรึกษาแนะนำอย่างต่อเนื่อง

 • 1) เป็นนักวิจัยหรือเจ้าของนวัตกรรม ที่คิดค้นเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และมีแนวคิดการทำธุรกิจที่มีความเป็นไปได้

  2) ผู้ประกอบการที่จัดตั้งธุรกิจมาไม่เกิน 2 ปี หรือผู้ที่กำลังจัดตั้งธุรกิจ โดยมีผลิตภัณฑ์ต้นแบบ หรือมีตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ชัดเจนแต่ยังขาดการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

  3) มีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี หรือแนวคิดในการทำธุรกิจที่ชัดเจนและเป็นไปได้

  4) ธุรกิจที่เข้ารับการบ่มเพาะจะต้องเป็นธุรกิจที่มีการใช้เทคโนโลยี เป็นผลงานวิจัยหรือทรัพย์สินทางปัญญาและองค์ความรู้ต่างๆ

 • สมัครด้วยตนเองที่

  หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทร 055-706555 ต่อ 1760 และ 4231 แจ๊ส 081-1569852, เฟิร์ส 097-3313543

  ขั้นตอนการสมัคร
  เอกสารประกอบการรับสมัคร

  1) ใบสมัครเข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ

  2) แผนธุรกิจ หรือแนวคิดการทำธุรกิจ

  3) สำเนาหลักฐานการศึกษา

  4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

  5) สำเนาทะเบียนบ้าน

 • 1) การอำนวยความสะดวกด้านวิชาการต่างๆ

  2) งานบริการด้านด้านเทคนิค การใช้บริการสำนักวิทยบริการ เครื่องพิมพ์ ระบบสารสนเทศ งานบริการด้านกฎหมายและงานบริการด้านอื่นๆ

  3) มีพี่เลี่ยงและทีมที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษา นักศึกษาที่สนใจและมีทักษะด้านนั้นๆเข้ามาช่วย

  4) มีหลักสูตรการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษา อาจารย์ ผู้ที่สนใจเป็นผู้ประกอบการ

  5) เน้นการฝึกทำการปฏิบัติ (Work Shop) เชิงธุรกิจ และเทคนิคตามความเหมาะสมและความต้องการของผู้ใช้บริการ

  6) การประสานหาแหล่งเงินทุน

ทีมเจ้าหน้าที่

นายศศิพงษ์ บุญยงค์

ตำแหน่ง ผู้จัดการ
091-0285449 boonyong.sasi@gmail.com

นายเอกพงษ์ เครือคำจิ๋ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
097-3313543 Aekkapong.kr@gmail.com

นายรณชัย หมูสุปาบ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
081-1569852 Pro_jassy@hotmail.com

นางสาวพรอุมา ส้มแป้น

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
081-6079171 Pornumasom1994@gmail.com

KPRUBI

University Business Incubator

69 ม.1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

Kprubi.kpru@gmail.com

แจ๊ส 081-1569852,เฟิร์ส 097-3313543,ปอนด์ 081-6079171

Your message has been sent. Thank you!