ฐานข้อมูลงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น มหาวิทยาลันราชถัฏกำแพงเพชร KPRU


ค้นหางานวิจัย

วิจัยเรื่อง : การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมหมู่ 9 ตำบลไตรตรึง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

ตารางการรายงานบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติ
ลำดับ ภาค จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน
1 ภาคกลาง กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร ไตรตรึงษ์ หมู่ 9 บ้านโนนโก
จำนวน: 1 เรื่อง
1