ฐานข้อมูลงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น มหาวิทยาลันราชถัฏกำแพงเพชร KPRU


ค้นหางานวิจัย

วิจัยเรื่อง : การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนจากการบูรณาการประวัติศาสตร์ วิถีวัฒนธรรมของชุมชนเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร สู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยชุมชนเขาคีริส

ตารางการรายงานบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติ
ลำดับ ภาค จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน
1 ภาคกลาง กำแพงเพชร พรานกระต่าย เขาคีริส -
จำนวน: 1 เรื่อง
1