ฐานข้อมูลงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น มหาวิทยาลันราชถัฏกำแพงเพชร KPRU


ค้นหางานวิจัย

วิจัยเรื่อง : การพัฒนาเครื่องตัดต้นพันธุ์มันสำปะหลังโดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกรตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

ตารางการรายงานบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติ
ลำดับ ภาค จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน
1 ภาคกลาง กำแพงเพชร คลองลาน คลองลานพัฒนา -
จำนวน: 1 เรื่อง
1