ฐานข้อมูลงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น มหาวิทยาลันราชถัฏกำแพงเพชร KPRU


ค้นหางานวิจัย

วิจัยเรื่อง : แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเศรษฐกิจชุมชนที่ยั่งยืน ตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

ตารางการรายงานบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติ
ลำดับ ภาค จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน
1 ภาคกลาง กำแพงเพชร พรานกระต่าย ท่าไม้ -
จำนวน: 1 เรื่อง
1