ฐานข้อมูลงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น มหาวิทยาลันราชถัฏกำแพงเพชร KPRU


ค้นหางานวิจัย

วิจัยเรื่อง : การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของป่าชุมชนแบบมีส่วน ร่วม: บ้านเขาวังเยี่ยม ต.นาบ่อค้า อ.เมือง จ. ก้าแพงเพชร

ตารางการรายงานบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติ
ลำดับ ภาค จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน
1 ภาคกลาง กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร นาบ่อคำ บ้านเขาวังเยี่ยม
จำนวน: 1 เรื่อง
1