ฐานข้อมูลงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น มหาวิทยาลันราชถัฏกำแพงเพชร KPRU


ค้นหางานวิจัย

วิจัยเรื่อง : การสร้างบทเรียนท้องถิ่นจากฐานความหลากหลายทาง วัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน: กรณีศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ใน ต้าบลคลองน้้าไหล อ้าเภอคลองลาน จังหวัดก้าแพงเพชร

ตารางการรายงานบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติ
ลำดับ ภาค จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน
1 ภาคกลาง กำแพงเพชร คลองลาน คลองน้ำไหล -
จำนวน: 1 เรื่อง
1