ฐานข้อมูลงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น มหาวิทยาลันราชถัฏกำแพงเพชร KPRU


ค้นหางานวิจัย

วิจัยเรื่อง : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน ของกลุ่มผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติบ้านหนองปิ้งไก่ จ.กำแพงเพชร

ตารางการรายงานบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติ
ลำดับ ภาค จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน
1 ภาคกลาง กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร นาบ่อคำ หมู่ 2 บ้านหนองปิ้งไก่
จำนวน: 1 เรื่อง
1