ฐานข้อมูลงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น มหาวิทยาลันราชถัฏกำแพงเพชร KPRU


ค้นหางานวิจัย

วิจัยเรื่อง : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางการตลาดออนไลน์เพื่อส่งเสริมการผลิตกระทงจากเปลือกข้าวโพดของชุมชนบ้านลานดอกไม้ อำเภอโกสัมพีนครจังหวัดแพงเพชร

ตารางการรายงานบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติ
ลำดับ ภาค จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน
1 ภาคกลาง กำแพงเพชร โกสัมพีนคร ลานดอกไม้ตก -
จำนวน: 1 เรื่อง
1