ฐานข้อมูลงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น มหาวิทยาลันราชถัฏกำแพงเพชร KPRU


ค้นหางานวิจัย

วิจัยเรื่อง : การพัฒนาความรู้ความสามารถในการจัดทำงบต้นทุนการผลิต และงบกำไรขาดทุนของกลุ่มทำไม้กวาดบ้านบ่อแก้ว หมู่5 ตำบลพานทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร โดยใช้กระบวนการจัดการความรู

ตารางการรายงานบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติ
ลำดับ ภาค จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน
1 ภาคกลาง กำแพงเพชร ไทรงาม พานทอง หมู่ 5 บ้านบ่อแก้ว
จำนวน: 1 เรื่อง
1