ฐานข้อมูลงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น มหาวิทยาลันราชถัฏกำแพงเพชร KPRU


ค้นหางานวิจัย

วิจัยเรื่อง : นวัตกรรมการเรียนรู้สู่ความสำเร็จการเป็นชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำมาพัฒนาชุมชน บ้านแม่นารี ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

ตารางการรายงานบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติ
ลำดับ ภาค จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน
1 ภาคกลาง กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร นาบ่อคำ บ้านแม่นารี
จำนวน: 1 เรื่อง
1