ฐานข้อมูลงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น มหาวิทยาลันราชถัฏกำแพงเพชร KPRU


ค้นหางานวิจัย

วิจัยเรื่อง : ทัศนคติและความต้องการศึกษาต่อในสาขาวิชาการบัญชีเพื่อรองรับ ประชาคมอาเซียน ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าใน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ตารางการรายงานบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติ
ลำดับ ภาค จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน
1 ภาคตะวันตก ตาก แม่สอด แม่สอด -
จำนวน: 1 เรื่อง
1