ฐานข้อมูลงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น มหาวิทยาลันราชถัฏกำแพงเพชร KPRU


ค้นหางานวิจัย

วิจัยเรื่อง : การพัฒนาโรงอบมะนาวดองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรยั่งยืนปางมะค่า จังหวัดกำแพงเพชร

ตารางการรายงานบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติ
ลำดับ ภาค จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน
1 ภาคกลาง กำแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี ปางมะค่า ปางมะค่า
จำนวน: 1 เรื่อง
1