ฐานข้อมูลงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น มหาวิทยาลันราชถัฏกำแพงเพชร KPRU


ค้นหางานวิจัย

วิจัยเรื่อง : การพัฒนาการบริหารการจัดการ เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาด ของกลุ่มโอทอป (OTOP) วิสาหกิจชุมชนขนาดย่อมในอำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

ตารางการรายงานบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติ
ลำดับ ภาค จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน
1 ภาคกลาง กำแพงเพชร ไทรงาม ไทรงาม -
จำนวน: 1 เรื่อง
1