ฐานข้อมูลงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น มหาวิทยาลันราชถัฏกำแพงเพชร KPRU


ค้นหางานวิจัย

วิจัยเรื่อง : การพัฒนากระบวนการบริหารสินค้าคงคลัง ผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ำผึ้ง กรณีศึกษากลุ่มแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้านกล้วยอบน้ำผึ้ง อ.แม่ระมาด จ.ตาก

ตารางการรายงานบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติ
ลำดับ ภาค จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน
1 ภาคตะวันตก ตาก แม่ระมาด แม่ระมาด -
จำนวน: 1 เรื่อง
1