ฐานข้อมูลงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น มหาวิทยาลันราชถัฏกำแพงเพชร KPRU


ค้นหางานวิจัย

วิจัยเรื่อง : สภาพและปัญหาอุปสรรคของการค้าชายแดนบ้านเปิ่งเคลิ่ง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

ตารางการรายงานบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติ
ลำดับ ภาค จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน
1 ภาคตะวันตก ตาก อุ้มผาง แม่จัน บ้านเปิ่งเคลิ่ง
จำนวน: 1 เรื่อง
1