ฐานข้อมูลงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น มหาวิทยาลันราชถัฏกำแพงเพชร KPRU


ค้นหางานวิจัย

วิจัยเรื่อง : การพัฒนารูปแบบลวดลายเพื่อนำมาตกแต่งผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาด้วยผักตบชวา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

ตารางการรายงานบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติ
ลำดับ ภาค จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน
1 ภาคกลาง กำแพงเพชร ลานกระบือ ลานกระบือ -
จำนวน: 1 เรื่อง
1