ฐานข้อมูลงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น มหาวิทยาลันราชถัฏกำแพงเพชร KPRU


ค้นหางานวิจัย

วิจัยเรื่อง : การสำรวจและรวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพรในชุมชนบ้านกิ่วสามล้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

ตารางการรายงานบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติ
ลำดับ ภาค จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน
1 ภาคตะวันตก ตาก แม่ระมาด สามหมื่น หมู่ที่ 8 บ้านม้งกิ่วสามล้อ
จำนวน: 1 เรื่อง
1