ฐานข้อมูลงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น มหาวิทยาลันราชถัฏกำแพงเพชร KPRU


ค้นหางานวิจัย

วิจัยเรื่อง : .การออกแบบและพัฒนาระบบการให้น้ำสำหรับมันสำปะหลังพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนด้วยการมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกรในตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

ตารางการรายงานบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติ
ลำดับ ภาค จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน
1 ภาคกลาง กำแพงเพชร คลองลาน คลองลานพัฒนา -
จำนวน: 1 เรื่อง
1