ฐานข้อมูลงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น มหาวิทยาลันราชถัฏกำแพงเพชร KPRU

ค้นหางานวิจัย
ตารางการรายงานบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติ

ลำดับ ชื่องานวิจัยTH ชื่อชื่องานวิจัยEN ปีที่ได้ทุน ปีที่เสร็จ ข้อมูลเพิ่มเติม
46 การพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวของนครไตรตรึงษ์ จังหวัดกำแพงเพชร 2558 2559
47 การพัฒนาความรู้ความสามารถในการจัดทำงบต้นทุนการผลิต และงบกำไรขาดทุนของกลุ่มทำไม้กวาดบ้านบ่อแก้ว หมู่5 ตำบลพานทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร โดยใช้กระบวนการจัดการความรู 2558 2559
48 ปัญหาและสาเหตุการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตำบลลานดอกไม้ตก อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 2558 2559
49 ศูนย์เรียนรู้การออม ตามหลักการวางแผนทางการเงินสู่ชุมชนวิถีพอเพียงของชุมชนบ้านเด่นพระ ตำบลบึงทับแรต อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 2558 2559
50 การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลสู่คุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 2558 2559
51 นวัตกรรมการเรียนรู้สู่ความสำเร็จการเป็นชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำมาพัฒนาชุมชน บ้านแม่นารี ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 2558 2559
52 การวิเคราะห์เหล็กในน้ำใต้ดินเพื่อการบริโภคพื้นที่ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 2558 2559
53 พันธุ์ข้าวและอายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมในการผลิตผลิตข้าวกล้องงอกเพื่อการบริโภค: กลุ่มส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวดีปทุมธานี 1 ไทรงาม อ เมือง จ.กำแพงเพชร 2558 2559
จำนวน: 53 เรื่อง
<< Back [ 1 ] 2