ฐานข้อมูลงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ฐานข้อมูลงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น มหาวิทยาลันราชถัฏกำแพงเพชร KPRU

ค้นหาท้องถิ่น

ตารางการรายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น

ลำดับ ชื่องานวิจัยTH ชื่อชื่องานวิจัยEN ปีที่ได้ทุน ปีที่เสร็จ ข้อมูลเพิ่มเติม
1 การพัฒนากระบวนการบริหารสินค้าคงคลัง ผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ำผึ้ง กรณีศึกษากลุ่มแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้านกล้วยอบน้ำผึ้ง อ.แม่ระมาด จ.ตาก Development Inventory Management Process Honey Banana Products A Case Study of Banana Honey Herbal Processing Group, Mae Ramat, Tak Province 2561 2562
2 แนวทางการจัดการทางการเงินร้านค้าริมทางผลผลิตทางการเกษตรในเขตตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร Financial management approach of roadside agricultural products shop in Sa Kaeo sub-district, Muang District, Kamphaengphet Province 2561 2562
3 การสร้างรูปแบบการจัดทำบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานน้ำตาล ในจังหวัดกำแพงเพชร Patternization of Accounting System for Environmental Management of Sugar Factories in Kamphaengphet Province 2561 2562
4 การสำรวจและรวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพรในชุมชนบ้านกิ่วสามล้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก Exploration and collection of Medicinal Plants in Ban Kiu Sam lo Mae Ramat, Tak Provice 2561 2562
5 แนวทางพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร Guidelines for Potential Development Lan Dok Mai Tourism Attraction Muang District Kamphaengphet Province 2561 2562
6 .การออกแบบและพัฒนาระบบการให้น้ำสำหรับมันสำปะหลังพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนด้วยการมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกรในตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร Design and development of water management systems for cassava using solar energy via Smartphone by engaging of farmers on klonglan Pattana Sub district, Klonglan district, Kampang Phet Province 2561 2562
7 การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนท่าขุนราม จังหวัดกำแพงเพชร สู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ Tourism Development by Tha Khun Ram Community Khampangphet To Creative Tourism 2561 2562
8 รูปแบบการพัฒนาป่าชุมชนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา ป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝน ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก A Pattern of Community Forest Development for Being Learning Center Based from Sufficiency Economy Philosophy : A Case Study of Community Forest in Huy Hin Fon, Maepa Sub - district, Maesot District, Tak Province 2561 2562
9 การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร - 2560 2561
10 กระบวนการพัฒนา ความสามารถด้านการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแม่จันทร์ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก - 2560 2561
11 การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนจากการบูรณาการประวัติศาสตร์ วิถีวัฒนธรรมของชุมชนเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร สู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยชุมชนเขาคีริส - 2560 2561
12 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน : กรณีศึกษา ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร - 2560 2561
13 การพัฒนารูปแบบลวดลายเพื่อนำมาตกแต่งผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาด้วยผักตบชวา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร - 2560 2561
14 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมหมู่ 9 ตำบลไตรตรึง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร - 2560 2561
15 แนวทางการพัฒนาการจัดการทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์ OTOP : กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบึงเสือเต้น ตำบลยางสูง อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร The guideline for improving Business management of OTOP product : A case Study of the Bong-Suai-Ten agricultural community enterprise, Yang-Soong Sub-district, Amphoe Khanu Woralaksaburi, Kamphaeng Phet Province 2560 2561
16 การพัฒนาเครื่องตัดต้นพันธุ์มันสำปะหลังโดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกรตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร The Development of a cassava stem cutter machine of farmers on klonglan Patana Sub district, Klonglan district, Kampang Phet Province 2560 2561
17 การเปรียบเทียบการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของการปลูกข้าวแบบเกษตรเคมีและแบบเกษตรชีวภาพ กรณีศึกษา ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร - 2560 2561
18 สภาพและปัญหาอุปสรรคของการค้าชายแดนบ้านเปิ่งเคลิ่ง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก - 2559 2560
19 การสืบสานประเพณีปีใหม่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืนของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยภูเขา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร - 2559 2560
20 แนวทางการพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร - 2559 2560
21 แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเศรษฐกิจชุมชนที่ยั่งยืน ตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร - 2559 2560
22 แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเศรษฐกิจชุมชนที่ยั่งยืน ตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร - 2559 2560
23 การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจป่าชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับชุมชนบ้านเขาวังเยี่ยม ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร - 2559 2560
24 การพัฒนาการบริหารการจัดการ เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาด ของกลุ่มโอทอป (OTOP) วิสาหกิจชุมชนขนาดย่อมในอำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร - 2559 2560
25 แนวทางพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์จากไม้สักของชุมชนตำบอลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร - 2559 2560
26 การจัดการชุมชนพอเพียงแบบมีส่วนร่มของตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร - 2559 2560
27 การพัฒนากิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในตำบลคณฑี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร - 2559 2560
28 การศึกษาการบริหารงานด้านคลังสินค้าของผู้ประกอบการกิจการ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร - 2559 2560
29 การพัฒนาเครื่องอัดแผ่นประกอบไม้และเครื่องตัดทำฐานกระทงแผ่นประกอบไม้จากเปลือกมะพร้าวสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลลานดอกไม้ อำเภอโกสัมพีจังหวัดกำแพงเพชร - 2559 2560
30 การพัฒนาเนื้อดินทุ่งเศรษฐี ดินขาว และ ผงหินอ่อนพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อทำผลิตภัณฑ์ประเภทเอิร์ทเทนแวร์ ให้เป็นเอกลักษณ์ประจำจังหวัดกำแพงเพชร - 2559 2560
31 การพัฒนาเครื่องฉลุลายเปลือกหอยกาบของกลุ่มบ้านแม่นารี หมู่ 5 ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร - 2559 2560
32 การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของป่าชุมชนแบบมีส่วน ร่วม: บ้านเขาวังเยี่ยม ต.นาบ่อค้า อ.เมือง จ. ก้าแพงเพชร - 2558 2559
33 การสร้างบทเรียนท้องถิ่นจากฐานความหลากหลายทาง วัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน: กรณีศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ใน ต้าบลคลองน้้าไหล อ้าเภอคลองลาน จังหวัดก้าแพงเพชร - 2558 2559
34 ทัศนคติและความต้องการศึกษาต่อในสาขาวิชาการบัญชีเพื่อรองรับ ประชาคมอาเซียน ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าใน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก - 2558 2559
35 แนวทางพัฒนาการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อการผลิตลูกประคบจากภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร - 2558 2559
36 การพัฒนาโรงอบมะนาวดองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรยั่งยืนปางมะค่า จังหวัดกำแพงเพชร - 2558 2559
37 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน ของกลุ่มผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติบ้านหนองปิ้งไก่ จ.กำแพงเพชร - 2558 2559
38 การพัฒนากระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์เพื่อลดการใช้พลังงาน LPG ในชุมชนหนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร - 2558 2559
39 การพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ในโครงการพระราชดำริ บ้านวัดใหม่ อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร - 2558 2559
40 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางการตลาดออนไลน์เพื่อส่งเสริมการผลิตกระทงจากเปลือกข้าวโพดของชุมชนบ้านลานดอกไม้ อำเภอโกสัมพีนครจังหวัดแพงเพชร - 2558 2559
41 การพัฒนาเครื่องหั่นข้าวเกรียบสมุนไพรใบหม่อนสำหรับวิสาหกิจชุมชนข้าวเกรียบสมุนไพรใบหม่อน ตำบลหนองหลวง อำเภอลนกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร - 2558 2559
42 การพัฒนาเครื่องคัดเม็ดพันธุ์ข้าวปลูก แบบอินเวอร์โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ ชุมชนบ้านศรีสกุณา ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร - 2558 2559
43 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเส้นโพลิโพพีลีนของชุมชนบ้านโพธิ์พัฒนา ต.คณฑี อ.เมือง จ.กำแพงเพชร อย่างมีส่วนร่วม ตามวิถีการพัฒนาอย่างยั่งยืน - 2558 2559
44 การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าว จากวัสดุท้องถิ่นประเภทกระดาษและเชือกกล้วย เพื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวเกียบตะเคียนงาม จังหวัดกำแพงเพชร - 2558 2559
45 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของประเพณีกวนข้าวมธุปายาสของวัดแก้วสุริย์ฉาย ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 2558 2559
จำนวน: 53 เรื่อง
1 [ 2 ] Next>>