เอกสารดาวน์โหลด

Download หนังสื่อประชาสัมพันธ์

Download โครงการ

Download กำหนดการการประชุมวิชาการ

Download คำแนะนำสำหรับผู้ส่งบทความ

Download ตัวอย่างบทความ

Download คู่มือการลงทะเบียน

Download ข้อเสนอแนะในการจัดทำโปสเตอร์

ดาวน์โหลดเทมเพลตโปสเตอร์

รายการ ไฟล์
1.บริหารการศึกษา/วัดและประเมินผลการศึกษา/วิจัยทางการศึกษา/หลักสูตรและการสอน  
-ไฟล์ประเภท .jpg   คลิกดาวน์โหลด
-ไฟล์ประเภท .ppt คลิกดาวน์โหลด
2.ภาษาไทย  
-ไฟล์ประเภท .jpg   คลิกดาวน์โหลด
-ไฟล์ประเภท .ppt คลิกดาวน์โหลด
3.ภาษาอังกฤษ  
-ไฟล์ประเภท .jpg   คลิกดาวน์โหลด
-ไฟล์ประเภท .ppt คลิกดาวน์โหลด
4.การศึกษาปฐมวัย  
-ไฟล์ประเภท .jpg   คลิกดาวน์โหลด
-ไฟล์ประเภท .ppt คลิกดาวน์โหลด
5.คณิตศาสตร์  
-ไฟล์ประเภท .jpg   คลิกดาวน์โหลด
-ไฟล์ประเภท .ppt คลิกดาวน์โหลด
6.วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี/ชีววิทยา
-ไฟล์ประเภท .jpg   คลิกดาวน์โหลด
-ไฟล์ประเภท .ppt คลิกดาวน์โหลด
7.สังคมศึกษา/เกษตรศาสตร์/คหกรรม
-ไฟล์ประเภท .jpg   คลิกดาวน์โหลด
-ไฟล์ประเภท .ppt คลิกดาวน์โหลด
8.พลศึกษา
-ไฟล์ประเภท .jpg   คลิกดาวน์โหลด
-ไฟล์ประเภท .ppt คลิกดาวน์โหลด
9.ภาษาจีน–ญี่ปุ่น-เกาหลี
-ไฟล์ประเภท .jpg   คลิกดาวน์โหลด
-ไฟล์ประเภท .ppt คลิกดาวน์โหลด
10.ดนตรี นาฏศิลป์- ศิลปะ-อุตสาหกรรมศิลป์
-ไฟล์ประเภท .jpg   คลิกดาวน์โหลด
-ไฟล์ประเภท .ppt คลิกดาวน์โหลด
11.คอมพิวเตอร์-เทคโนโลยีการศึกษา-อุตสาหกรรม
-ไฟล์ประเภท .jpg   คลิกดาวน์โหลด
-ไฟล์ประเภท .ppt คลิกดาวน์โหลด
12.ประถมศึกษา-การศึกษาพิเศษ
-ไฟล์ประเภท .jpg   คลิกดาวน์โหลด
-ไฟล์ประเภท .ppt คลิกดาวน์โหลด

ติดต่อสอบถาม 055-706555 ต่อ 2010

ติดต่อสอบถาม

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

055-706555 ต่อ 2010

Copyright © Your Website 2016