รายงานการตีพิมพ์เผยแพร่

รายงานการตีพิมพ์เผยแพร่


ตารางการรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่
# ปี คณะ โปรแกรม ชื่อเรื่อง ชื่อนักวิจัย ค่าน้ำหนัก
2557 เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม โปรแกรมวิชาไฟฟ้า รูปแบบการพัฒนาทักษะนักศึกษาช่างไฟฟ้าและช่างอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง สู่การเป็นประชาคมอาเซียน วิษณุ บัวเทศ 0.2
2557 เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม โปรแกรมวิชาไฟฟ้า ระบบสแกนลายนิ้วมือเคลื่อนที่สำหรับบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา มนูญ บูลย์ประมุข 0.2
2557 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาชีววิทยา ผลของไซโตไคนินต่อการเจริญและพัฒนาของต้นอ่อนกล้วยไม้สิงโตช้อนทอง ในสภาพปลอดเชื้อ ธนากร วงษศา 0.2
2557 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาเกษตร The sodium content of snack food and ethical consideration pertaining to its distribution in schools วชิระ สิงห์คง 0.2
2557 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาเกษตร Different commercial yeast strains affecting malvidin-3- glucoside , color measurement of black jasmine rice red wine. วชิระ สิงห์คง 0.2
2557 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร การส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการผลิตอาหารให้ถูกสุขลักษณะ บุณยกฤต รัตนพันธุ์ 0.2
2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - รูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในจังหวัดกำแพงเพชร มัณฑนา จริยรัตน์ 0.6
2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาเคมี กลยุทธ์การบริหารจักการแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกาาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดตาก ขวัญดาว แจ่มแจ้ง 0.8
2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาเคมี การพัฒนากลยุทธ์การจัดทำแผนชุมชนของหมู่บ้านในจังหวัดกำแพงเพชร ขวัญดาว แจ่มแจ้ง 0.8
2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาเคมี กลยุทธ์การพัฒนาการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะของบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร ขวัญดาว แจ่มแจ้ง 0.8
2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาเคมี กลยุทธ์การดำเนินการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียน มัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 ขวัญดาว แจ่มแจ้ง 0.8
2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาชีววิทยา ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิวของสารสกัดจากพืชสมุนไพร สุวิชญา บัวชาติ 0.8
2558 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาเคมี การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาด้านอนุมูลอิสระจากพืชผักพื้นบ้านจังหวัดกำแพงเพชร ขวัญดาว แจ่มแจ้ง 0.8
2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ A new Approach to Improve Accuracy of Grey Model GMC(1,n) in Time Series Prediction วันวิสา รักพ่วง 1.0
2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ Tree with diameter 5 and non-singular complement นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา 1.0
2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ The non-singularity of looped treeps and complement of trees with diameter 5 นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา 1.0
2558 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร Effect of Chemical Treatment to Reduce theBitterness and Drying on Chemical Physical and Functional Properties of Dietary Fiber Pomelo Powder From citrus grandis (L) Osbeck Albedo บุณยกฤต รัตนพันธุ์ 1.0
2558 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาเกษตร Improving the quality of citric acidand calcium chloride marinated culled cow meat พงศ์ชัย กลิ่นหอม 1.0
2558 ครุศาสตร์ โปรแกรมวิชาหลักสูตรและการสอน การพัฒนารูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่นในจังหวัดกำแพงเพชร สุชาติ รัตถา, เรขา อรัญวงศ์ 0.6
2558 ครุศาสตร์ โปรแกรมวิชาการวัดและประเมินผล กลยุทธ์การบริหารจัดการแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด ตาก ธนู นวลเป้า, สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส 0.8
2558 ครุศาสตร์ โปรแกรมวิชาการวัดและประเมินผล การพัฒนากลยุทธ์การเสริมพลังอำนาจครูโรงเรียน สังกัดเทศบาลในกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 18 ศรีรัตน์ วงษ์วิรัตน์, .สมชัย วงษ์นายะ 0.8
2558 ครุศาสตร์ โปรแกรมวิชาหลักสูตรและการสอน กลยุทธ์การดำเนินการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่กานศึกษามัธยมศึกษา 41 วารี ชมชื่น , เรขา อรัญวงศ์ 0.8
2558 ครุศาสตร์ โปรแกรมวิชาการวัดและประเมินผล การพัฒนากลยุทธ์การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต 1และ 2 ณัฐชญาน์ รัตนสถาพรพงศ์, ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์, สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส 0.8
2558 ครุศาสตร์ โปรแกรมวิชาจิตวิทยา การพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 และเขต 2 ประจักสิน บึงมุม, ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ 0.6
2558 ครุศาสตร์ โปรแกรมวิชาจิตวิทยา การพัฒนากลยุทธ์การบริหารแบบมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพื่อส่งเสริมความมั่นคง ของกองร้อยปฏิบัติการสนามสังกัดกองบังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาค 3 รินณวัฒน์ ภูวัฒนติกานต์, ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ 0.6
2558 ครุศาสตร์ โปรแกรมวิชาการวัดและประเมินผล กลยุทธ์การพัฒนาการสมรรถนะทางวิชาชีพครูอาชีวศึกษาในสถานศึกษา ของสถาบันการอาชีวะศึกษาภาคเหนือ 4 ดัชนีย์ จะวรรณะ, สมชัย วงษ์นายะ 0.8
2558 ครุศาสตร์ โปรแกรมวิชาการวัดและประเมินผล การพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1,2 อุทัย พินิจทะ, สมชัย วงษ์นายะ 0.6
2558 ครุศาสตร์ โปรแกรมวิชาการวัดและประเมินผล การพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 พิมพ์ทอง มุสิกะ, สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส 0.8
2558 ครุศาสตร์ โปรแกรมวิชาการวัดและประเมินผล การพัฒนากลยุทธ์การดำเนินธุรกิจขนาดย่อมของผู้ประกอบการในจังหวัดกำแพงเพชร เร่งรัด สุทธิสน, ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์, สมชัย วงษ์นายะ 0.8
2558 ครุศาสตร์ โปรแกรมวิชาจิตวิทยา กลยุทธ์การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโดยแมลงในจังหวัดเพชรบูรณ์ จีรศักดิ์ ทัพผา, ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ 0.6
2558 ครุศาสตร์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสายการสอนในวิทยาลัยเทคนิค ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา เขตภาคเหนือตอนล่าง นลธวัช ยุทธวงศ์ , ยุภาดี ปณะราช 0.6
2558 ครุศาสตร์ โปรแกรมวิชาการวัดและประเมินผล กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 และ 2 สกุณา อินอยู่, สมชัย วงษ์นายะ 0.8
2558 ครุศาสตร์ โปรแกรมวิชาการวัดและประเมินผล กลยุทธ์การพัฒนาการดำเนินงานระบบดูและช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัด สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 วรมน วีตะเสวีระ, สมชัย วงษ์นายะ 0.8
2558 ครุศาสตร์ โปรแกรมวิชาการวัดและประเมินผล การพัฒนากลยุทธ์การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดกำแพงเพชร พันธ์นิภา เมฆสินธุ์, สมชัย วงษ์นายะ, สุณี บุญพิทักษ์ 0.8
2558 ครุศาสตร์ โปรแกรมวิชาจิตวิทยา การพัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตการพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต 1 และ 2 ณัฐกรณ์ สารปรัง, ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ 0.8
2558 ครุศาสตร์ โปรแกรมวิชาการวัดและประเมินผล กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารคารออมสินภาค 7 ชนิกา พิพัฒนานิมิต, สมชัย วงษ์นายะ 0.2
2558 ครุศาสตร์ โปรแกรมวิชาการวัดและประเมินผล การพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในจังหวัดนครสวรรค์ รุจิราพร หงส์ทอง, สมชัย วงษ์นายะ 0.6
2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด - ความสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตในการเข้าถึงข้อมูลในชีวิตประจำวันในยุคปุจจุบัน กฤติเดช จินดาภัทร์ 0.2
2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด - แนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เขตพัฒนาเศรษฐพิเศษตาก พัชรมนฑ์ อ่อนเชด 0.2
2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด - โลจิสติกส์กับการค้าขายแดนไทย-เมียนมาร์ (แม่สอด-เมียวดี) น้ำฝน สะละโกสา 0.2
2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด - การบริหารจัดการโลจิสติกส์เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม สุธิดา ทับทิมศรี 0.2
2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด - การเชื่อมโยงแนวคิดทางโลจิสติกส์สู่การวางแผนการเงินส่วนบุคคล ธนวิทย์ ฟองสมุทร 0.2
2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด - การศึกษาเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกและศักภาพของเขตเศรษฐกิจพิเศษลาวบาว ประเทศเวียดนาม และเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน ประเทศลาว ณัฐภาณี บัวดี 0.2
2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด - แนวทางจัดการภัยพิบัตอุทกภัยและดินถล่มโดยชุมชนเป็นฐานในพื้นที่จังหวัดตาก สุธฺดา ทับทิมศรี, น้ำฝน สะละโกศา, พัชรมณฑ์ อ่อนเชด, ธนวิทย์ ฟองสมุทร 0.2
2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด - ตำราการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ วนัสนันท์ ศิริรัตนะ 1.0
จำนวน: 106 เรื่อง ค่าน้ำหนัก: 48.79999999999998
<< Back "; } for($i=1; $i<=$Num_Pages; $i++){ if($i != $Page) { echo "[ $i ]"; } else { echo " $i "; } } if($Page!=$Num_Pages) { echo " Next>> "; } ?>