รายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แยกคณะ)ตารางการรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ : ปี


# ปี ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน แหล่งตีพิมพ์ ช่วงวันที่ ค่าน้ำหนัก
1 2567 Self-adaptive CQ-type algorithms for the split feasibility problem involving two bounded linear operators in Hilbert spaces
ผศ.ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม
CARPATHIAN J. MATH. Volume 40 (2024), No. 1, Pages 77 - 98 วันที่ 01/01/2024 ถึง วันที่ 30/04/2024 1
2 2567 Heterogeneous ensemble machine learning to predict the asiaticoside concentration in centella asiatica urban
Intelligent Systems with Applications วันที่ 01/03/2024 ถึง วันที่ 31/05/2024 1
3 2567 Base-beta Representations and Irreducibility of Polynomials over Any Imaginary Quadratic Field
ดร.พิทยาธร เพชรนุ่น
Science & Technology Asia | Vol.29 No.1 January - March 2024 วันที่ 01/01/2024 ถึง วันที่ 31/03/2024 1
4 2567 โปรแกรมการพัฒนาทักษะด้านการสร้างบทเรียนด้วยเทคโนโลยีสำหรับครูการศึกษาพิเศษ
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 01/01/2024 ถึง วันที่ 31/03/2024 0.8
5 2567 Meaning Representations of "Trans," "Transgender," "Transsexual" and "Tranny" A Corpus-Based Analysis in Digital News and Magazines
Asia Social Issues วันที่ 01/03/2024 ถึง วันที่ 30/04/2024 0.8
6 2567 วิธีการสกัดข้อมูลการรับรู้จากระยะไกลเพื่อการจำแนก การใช้ที่ดินบนพื้นฐานความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ของกระบวนการแบบจำลองเชิงอรรถศาสตร์
ดร.พิรฎา ทองประเสริฐ
อ.ภาวิณี ภูจริต
อ.ภัสร์ศศิร์ พลายละหาร
วารสารพิกุล วันที่ 01/07/2023 ถึง วันที่ 31/12/2023 0.6
7 2567 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการอู่เจริญการช่าง
ผศ.จักรพันธ์ หวาจ้อย
ผศ.ศรินญา หวาจ้อย
วันที่ 01/11/2023 ถึง วันที่ 30/11/2023 0.6
8 2567 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมของมารดาในการส่งเสริมทักษะการคิดเชิงบริหาร เด็กวัยก่อนเรียน
ผศ.ดร.นฤมล ธีระรังสิกุล
ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 (2024): ( มกราคม - มีนาคม ) วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 01/01/2024 ถึง วันที่ 31/03/2024 0.6
9 2567 การศึกษาตัวชี้วัดระดัยความสุขขององค์กรสุขภาวะ กรณีศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร
วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อส่าร วันที่ 01/01/2024 ถึง วันที่ 31/03/2024 0.6
10 2567 การพัฒนาชุดกิจกรรมโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อ พัฒนาการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัย
อ.จุฑาทิพย์ โอบอ้อม
วันที่ 01/01/2024 ถึง วันที่ 29/02/2024 0.6
11 2567 Evolution of Transformations towards the Tradition of Wheel Plowing: Significance among Klong Muang Residents in Kosamphi Nakhon District, Kamphaeng Phet Province
อ.ธนัฐธนสร ชัยรักษ์นิธิภัทร
ดร.พิมพ์นารา บรรจง
รศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี
ผศ.ดร.พธูรำไพ ประภัสสร
อ.วนัสนันท์ นุชนารถ
The 4th National and the 14th International Conference on Arts and Culture: Soft Power - Arts and Culture in Creative Economy 17-18 February 2024, Phranakhon Rajabhat University, Bangkok, Thailand วันที่ 17/02/2024 ถึง วันที่ 18/02/2024 0.4
12 2567 Beliefs and Relationships of Compressed Puffed Rice Snacks with the People in the Nakhon Chum Community, Kamphaeng Phet Province
รศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี
ดร.พิมพ์นารา บรรจง
ผศ.ดร.พธูรำไพ ประภัสสร
อ.วนัสนันท์ นุชนารถ
The 4th National and the 14th International Conference on Arts and Culture: Soft Power - Arts and Culture in Creative Economy 17-18 February 2024, Phranakhon Rajabhat University, Bangkok, Thailand วันที่ 17/02/2024 ถึง วันที่ 18/02/2024 0.4
13 2567 ระบบประเมินและคัดกรองผู้สูงอายุโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ผศ.กนกวรรณ เขียววัน
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 8 วันที่ 24/02/2024 ถึง วันที่ 25/04/2024 0.2
14 2567 การพัฒนาโมเดลการเรียนรู้เชิงลึก สำหรับจำแนกภาพพิมพ์พระซุ้มกอ
ผศ.ดร.นรุตม์ บุตรพลอย
การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 8 NCOST2024 วันที่ 24/02/2024 ถึง วันที่ 25/02/2024 0.2
15 2567 กลวิธีโน้มน้าวใจในบทเพลงหาเสียงของพรรคการเมืองไทย
อ.ประภัสสรา ห่อทอง
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 วันที่ 22/03/2024 ถึง วันที่ 22/03/2024 0.2
16 2566 Two inertial CQ-algorithms for generalized split inverse problem of infinite family of demimetric mappings
ผศ.ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม
Journal of Nonlinear Sciences & Applications (JNSA) Volume 16, Issue 1, pp 1--17(ฐาน SCOPUS, ISI) วันที่ 01/01/2023 ถึง วันที่ 31/03/2023 1
17 2566 Tri-Endomorphisms on BCH-Algebras
ผศ.พัชรา ม่วงการ
ผศ.ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม
International Journal of Analysis and Applications (scopus) วันที่ 01/05/2023 ถึง วันที่ 31/08/2023 1
18 2566 The Convergence of AA-Iterative Algorithm for Generalized AK alpha Nonexpansive Mappings in Banach Spaces
ผศ.ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม
Science and Technology Asia Vol.28 No.3 (July-September 2023) วันที่ 01/07/2023 ถึง วันที่ 30/09/2023 1
19 2566 Optimal Growth and Biomass of Centella asiatica Using a Twin-Bottle Temporary Immersion Bioreactor
ผศ.ดร.ธนากร วงษศา
Horticulturae 9, (6), 638. https://doi.org/10.3390/horticulturae9060638 วันที่ 01/06/2023 ถึง วันที่ 30/06/2023 1
20 2566 Identification of Soil Erosion Using the SWAT Model for Prioritizing Conservation Measures of Si Satchanalai Sub-Watershed in Thailand
ผศ.ดร.ว่าที่ ร.ต.บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์
อ.นพรัตน์ ไชยวิโน
ดร.อภิชญา พัดพิน
EnvironmentAsia 16(3) 2023 117-132 วันที่ 01/09/2023 ถึง วันที่ 31/12/2023 1
21 2566 HISTORICAL NARRATIVE MEDIA PRODUCTION MODEL AND DISSEMINATING ONLINE PUBLIC RELATIONS MATERIALS FOR THE ELDERLY IN KAMPHAENG PHET PROVINCE
รศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี
ผศ.ดร.พธูรำไพ ประภัสสร
อ.วนัสนันท์ นุชนารถ
อ.ธนัฐธนสร ชัยรักษ์นิธิภัทร
International Journal of Advanced Research (IJAR), 11(05), 1652-1667 วันที่ 01/05/2023 ถึง วันที่ 31/05/2023 1
22 2566 Effectiveness of Grammar Learning through Data-Driven Learning (DDL) with Undergraduate Students
อ.ทยากร กล่อมแก้ว
Shanlax International Journal of Education วันที่ 01/09/2023 ถึง วันที่ 30/11/2023 1
23 2566 Development and Characterization of Nano-Ink from Silicon Carbide/Multi-Walled Carbon Nanotubes/Synthesized Silver Nanoparticles for Non-Enzymatic Paraoxon Residuals Detection
ดร.สุรเชษฐ์ ตุ้มมี
Micromachines วันที่ 01/08/2023 ถึง วันที่ 31/08/2023 1
24 2566 Developing a Colorimetric Equation and a Colorimetric Model to Create a Smartphone Application That Identifies the Ripening Stage of Lady Finger Bananas in Thailand
ผศ.ดร.ภูมินทร์ ตันอุตม์
ผศ.สุวิชญา บัวชาติ
Sensors, Volume 23, Issue 14 (July-2 2023) วันที่ 01/07/2023 ถึง วันที่ 31/07/2023 1
25 2566 BI-FUZZY IDEALS OF d-ALGEBRAS
ผศ.ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม
ICIC Express Letters Part B: Applications วันที่ 01/02/2023 ถึง วันที่ 28/02/2023 1
26 2566 A New Efficiency Improvement of Ensemble Learning for Heart Failure Classification by Least Error Boosting
ดร.พลอยพรรณ สอนสุวิทย์
ผศ.ดร.พิมกาญดา จันดาหัวดง
Emerging Science Journal (ISSN: 2610-9182) Vol. 7, No. 1, February, 2023 วันที่ 01/01/2023 ถึง วันที่ 28/02/2023 1
27 2566 แนวทางพัฒนาการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียน คลองสวนหมาก จังหวัดกำแพงเพชร
รศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล
วารสารวิจยวิชาการ วันที่ 01/05/2023 ถึง วันที่ 30/06/2023 0.8
28 2566 แนวทางการพัฒนาโบราณสถานคอกช้างเผือกแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ดร.ช่อพฤกษ์ ผิวกู่
วันที่ 01/05/2023 ถึง วันที่ 30/06/2023 0.8
29 2566 แนวทางการพัฒนากลยุทธ์สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจกล้วยไข่แปรรูป จังหวัดกําแพงเพชร
ผศ.ดร.เพ็ญศรี ยวงแก้ว
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2566 วันที่ 01/04/2023 ถึง วันที่ 30/06/2023 0.8
30 2566 สภาพปัจจุบันและแนวทางของห้องสมุดประชาชนเพื่อเสริมสร้างพฤฒิพลัง สำหรับประชากรผู้สูงอายุในจังหวัดกำแพงเพชร
รศ.ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก
ดร.โชคธำรงค์ จงจอหอ
วารสารห้องสมุด วันที่ 01/01/2023 ถึง วันที่ 30/06/2023 0.8
31 2566 ผลการจัดกิจกรรมการดูแลให้คำปรึกษาที่ส่งเสริมความสามารถในการให้คำปรึกษาด้านวิชาการและการใช้ชีวิตสำหรับนักศึกษาผู้รับทุน
ผศ.วชิระ พิมพ์ทอง
ผศ.ดร.ปาริชาต เตชะ
วารสารพุทธจิตวิทยา ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2566) วันที่ 01/05/2023 ถึง วันที่ 31/08/2023 0.8
32 2566 การศึกษาสภาพปัญหาการดำเนินงานของห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รศ.ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก
วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ วันที่ 01/01/2023 ถึง วันที่ 30/06/2023 0.8
33 2566 การยับยั้งเชื้อ STAPHYLOCOCCUS AUREUS บนผ้าฝ้ายที่ย้อมด้ยสารสกัดจากฝาง
ดร.อภิชญา พัดพิน
Life Sciences and Environment Journal 2023; 24(1): 149-160 วันที่ 01/01/2023 ถึง วันที่ 30/06/2023 0.8
34 2566 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎี การสร้างสรรค์ด้วยปัญญาเพื่อส่งเสริมทักษะสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อ.สุภาพร ปรารมย์
วารสารบัณฑิตแสงโคมค า ปีที่ 8 ฉบับที่1 | มกราคม – เมษายน 2566 วันที่ 01/01/2023 ถึง วันที่ 30/04/2023 0.8
35 2566 การพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านท่าช้าง ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
อ.อนันธิตรา ดอนบันเทา
ผศ.ดร.เพ็ญศรี ยวงแก้ว
ผศ.วรรณวณัช ด่อนคร้าม
อ.พัตราภรณ์ อารีเอื้อ
นางมัทรี ขาวจุ้ย
ดร.คุณัญญา เบญจวรรณ
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2566 วันที่ 01/01/2023 ถึง วันที่ 31/03/2023 0.8
36 2566 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบปรากฏการณ์เป็นฐาน
ผศ.ดร.วรพรรณ ขาวประทุม
ผศ.ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ
น.ส.ณิชารีย์ วุฒิชุมภู
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2566 วันที่ 01/01/2023 ถึง วันที่ 31/03/2023 0.8
37 2566 การพยากรณ์ดัชนีพลังงาน MSCI ด้วยแบบจำลอง SARIMA
อ.วิษณุเดช นันไชยแก้ว
วันที่ 01/01/2023 ถึง วันที่ 30/06/2023 0.8
38 2566 การประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุของนักบริบาลผู้สูงอายุ ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
อ.วาสนา อาจสาลิกรณ์
ผศ.ดร.รัษฎากร วินิจกุล
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2566 วันที่ 01/01/2023 ถึง วันที่ 31/03/2023 0.8
39 2566 The Strategic Leadership Development Model in The Digital Age of Educational Institution Administrators Under The Office of the Non-Formal and Informal Education in The North
รศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล
Journal of Roi Kaensarn Academi วันที่ 01/01/2023 ถึง วันที่ 31/01/2023 0.8
40 2566 A corpus-based analysis of references in English TV series to refer to non-binary gender: A case study of queer as folk, season one, episode one to five
อ.ทยากร กล่อมแก้ว
อ.ชุติมา สังวรินทะ
อ.นันทนัช ตนบุญ
อ.สุธาสินี ขุนทองนุ่ม
พิฆเนศวร์สาร วันที่ 01/01/2023 ถึง วันที่ 30/06/2023 0.8
41 2566 แนวทางการพัฒนาวิถีชีวิตด้านวัฒนธรรมของชุมชนม้ง พื้นที่จังหวัดตาก
อ.ปุณณดา ทรงอิทธิสุข
วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 วันที่ 01/01/2023 ถึง วันที่ 30/04/2023 0.6
42 2566 เครื่องตัดหญ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ผศ.ดร.ภาคิณ มณีโชติ
ผศ.จารุกิตติ์ พิบูลนฤดม
รศ.ดร.เทพ เกื้อทวีกุล
วารสารวิชาการพลังงานทดแทนสู่ชุมชน ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2566 วันที่ 01/09/2023 ถึง วันที่ 31/12/2023 0.6
43 2566 หลักธรรมาภิบาลบนฐานอัตลักษณ์วิถีวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง จังหวัดตาก
ดร.ช่อพฤกษ์ ผิวกู่
วันที่ 01/01/2023 ถึง วันที่ 30/06/2023 0.6
44 2566 รูปแบบระบบบัญชีสําหรับวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ําปูบ้านแม่จะเรา ตําบลแม่จะเรา อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
ผศ.ว่าที่ ร.ต.ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์
ผศ.ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว
ผศ.นงลักษณ์ จิ๋วจู
วารสารสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 7 ฉบบั ที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2566 วันที่ 01/04/2023 ถึง วันที่ 30/06/2023 0.6
45 2566 ระบบรายงานสภาพน้ำและควบคุมอุณหภูมิในตู้ปลาด้วยแผ่นเพลเทียร์ผ่านแอพพลิเคชันสมาร์ทโฟน
ผศ.อัษฎางค์ บุญศรี
รศ.ดร.เทพ เกื้อทวีกุล
วารสารวิชาการพลังงานทดแทนสู่ชุมชน ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2566 วันที่ 01/01/2023 ถึง วันที่ 30/04/2023 0.6
จำนวน: 1306 เรื่อง ค่าน้ำหนัก: 579.20
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] Next>>