รายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แยกคณะ)ตารางการรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ : ปี


# ปี ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน แหล่งตีพิมพ์ ช่วงวันที่ ค่าน้ำหนัก
1 2565 The Development of an Ontology for Thai’s Indigenous Rice Knowledge in Thailand
ดร.โชคธำรงค์ จงจอหอ
วารสาร Journal of Library & Information Studies: (SCOPUS Q4). วันที่ 01/07/2022 ถึง วันที่ 31/12/2022 1
2 2565 Potential of Village Health Volunteers (VHVs) in Preventing COVID-19 in Rural Thailand
รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
Journal of Pharmaceutical Negative Results ¦ Volume 13 ¦ Issue 4 ¦ 2022 วันที่ 01/10/2022 ถึง วันที่ 31/12/2022 1
3 2565 Optimization of Ultrasonic-Assisted Bioactive Compound Extraction from Green Soybean (Glycine max L.) and the Effect of Drying Methods and Storage Conditions on Procyanidin Extract
ดร.เอนก หาลี
Foods, Volume 11, Issue 12 (June-2 2022) – 152 articles วันที่ 02/06/2022 ถึง วันที่ 02/06/2022 1
4 2565 On Bd-algebras
ผศ.ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม
International Journal of Mathematics and Computer Science, 17(2022), no. 2, 731–737 วันที่ 01/04/2022 ถึง วันที่ 30/06/2022 1
5 2565 On an Open Problem in Complex Valued Rectangular b-Metric Spaces with an Application
ผศ.ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม
Science & Technology Asia, Vol.27 No.2 (April-June 2022), 78-83 วันที่ 01/04/2022 ถึง วันที่ 30/06/2022 1
6 2565 New derivations of d-algebras based on endomorphisms
ผศ.พัชรา ม่วงการ
ผศ.ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม
International Journal of Mathematics and Computer Science, 17(2022), no. 3, 1025–1032 (SCOPUS) วันที่ 01/07/2022 ถึง วันที่ 30/09/2022 1
7 2565 Management of local knowledge to develop silverware products into a contemporary identity of the Mien Ethnic Group in Kamphaeng Phet, Thailand
ผศ.ดร.โอกามา จ่าแกะ
Kasetsart Journal of Social Sciences Kasetsart University Research and Development Institute, KURDI, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand. Tel. 662 5795548, Fax. 662 5611474 E-mail: kjss@ku.th วันที่ 01/04/2022 ถึง วันที่ 30/06/2022 1
8 2565 Influence of peanut hairy root cultivars on prenylated stilbenoid production and the response mechanism for combining the elicitors of chitosan, methyl jasmonate, and cyclodextrin
ผศ.ดร.ธนากร วงษศา
Planta วันที่ 06/07/2022 ถึง วันที่ 31/08/2022 1
9 2565 ENHANCE WEAK LEARNER MODEL OF ADABOOST (EWDM) FOR DIABETES MELLITUS CLASSIFICATION
ดร.พลอยพรรณ สอนสุวิทย์
international journal of Innovative Computing, Information and Control วันที่ 01/07/2022 ถึง วันที่ 31/08/2022 1
10 2565 Development the Quality of Educational Achievement the Small schools has Low Ordinary National Educational Test by using Professional Learning Community
ผศ.ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล
ผศ.อุไรวรรณ ปานทโชติ
ผศ.ดร.ปราณี เลิศแก้ว
รศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์
รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช
International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE) วันที่ 01/01/2022 ถึง วันที่ 01/01/2022 1
11 2565 Development of a Hydrodynamic Model for Regulating Water Drainage of Reservoir and Water Resources Management, Lamtakong Watershed of Thailand
Nakhara: Journal of Environmental Design and Planning (2022) Volume 21(3), Article 217 วันที่ 01/09/2022 ถึง วันที่ 31/12/2022 1
12 2565 Derivations induced by an endomorphism of BG-algebras
ผศ.ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม
ผศ.พัชรา ม่วงการ
International Journal of Mathematics and Computer Science วันที่ 01/04/2022 ถึง วันที่ 30/06/2022 1
13 2565 Approximation of Common Fixed Points of Suzuki-Square--Nonexpansive Mappings in CAT(0) Spaces
ผศ.ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม
Thai Journal of Mathematics , P. 113-123, Special Issue (2022) วันที่ 01/07/2022 ถึง วันที่ 30/09/2022 1
14 2565 Approximating Common Fixed Points of alpha-Nonexpansive Mappings in CAT(0) Spaces
ผศ.ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม
Thai Journal of Mathematics Volume 20 Number 3 (2022) Pages 1353–1362 (SCOPUS) วันที่ 01/09/2022 ถึง วันที่ 31/10/2022 1
15 2565 A novel derivation induced by some binary operations on d-algebras
ผศ.ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม
International Journal of Mathematics and Computer Science วันที่ 01/01/2022 ถึง วันที่ 31/03/2022 1
16 2565 A bi-endomorphism induces a new type of derivations on B-algebras
ผศ.ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม
ITALIAN JOURNAL OF PURE AND APPLIED MATHEMATICS – N. 48–2022 (336–348) วันที่ 01/10/2022 ถึง วันที่ 31/12/2022 1
17 2565 รูปแบบการจัดการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษาแบบออนไลน์เพื่อเสริมสร้าง ทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองกองพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ดร.มนตรี หลินภู
ดร.ศรวัส ศิริ
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม 2565) วันที่ 01/05/2022 ถึง วันที่ 31/05/2022 0.8
18 2565 ปี่พาทย์มอญตระกูลดนตรีเสนาะ
ชัชชัย พวกดี
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2565 วันที่ 01/04/2022 ถึง วันที่ 30/06/2022 0.8
19 2565 ประสิทธิภาพผงชีวภัณฑ์ Bacillus sp. Ks5 ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช และควบคุมเชื้อ Xanthomonas oryzae pv. oryzae ที่เป็นสาเหตุโรคขอบใบแห้งในข้าว
ผศ.สุวิชญา บัวชาติ
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. วันที่ 01/05/2022 ถึง วันที่ 31/08/2022 0.8
20 2565 ปฏิกิริยาระหว่างอาหารกับwarfarin: ข้อเท็จจริงกับความเชื่อ
อ.จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ
วารสารเภสัชกรรมไทย วันที่ 01/07/2022 ถึง วันที่ 30/09/2021 0.8
21 2565 ถอดบทเรียนจากการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในนวัตกรรม ส่งเสริมการอ่านของเทศบาลตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
โชคธำรงค์ จงจอหอ
วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ วันที่ 01/01/2022 ถึง วันที่ 30/06/2022 0.8
22 2565 ความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุในช่วงของการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุในประเทศไทย
รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
ผศ.ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย์
น.ส.ณัฐนันท์ คงยิ่งใหญ่
ความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุในช่วงของการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุในประเทศไทย วันที่ 01/07/2022 ถึง วันที่ 30/09/2022 0.8
23 2565 การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลัง ผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ำผึ้งกรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้าน ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
น้ำฝน สะละโกสา
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2565 วันที่ 01/04/2022 ถึง วันที่ 30/06/2022 0.8
24 2565 การพัฒนาเยาวชนเพื่อส่งเสริมการจัดการน้ำระดับท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ลุ่มน้ำคลองสวนหมาก จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ดร.สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
ภูริณัฐร์ โชติวรรณ
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2565 วันที่ 01/07/2022 ถึง วันที่ 30/09/2022 0.8
25 2565 การพัฒนากลยุทธ์การตลาดของผู้ประกอบการค้าปลีกอัญมณีในจังหวัดตาก
ดร.ศรัณย์ วงศ์คำจันทร์
ดร.ระมัด โชชัย
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2565 วันที่ 01/07/2022 ถึง วันที่ 30/09/2022 0.8
26 2565 การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนศาสตร์การตลาด 3 รายวิชาโดยวิธีการสอนแบบโครงงานกับการบริการวิชาการ การวิจัยและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รศ.อิสรีย์ ด่อนคร้าม
รศ.ดร.เพชรา บุดสีทา
อ.จิระ ประสพธรรม
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2565 วันที่ 01/07/2022 ถึง วันที่ 30/09/2022 0.8
27 2565 การจัดการเชิงกลยุทธ์ของวิสาหกิจชุมชนภายใต้สถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19. วารสารการบัญชีและการจัดการ. 14 (1) เมษายนพฤษภาคม 2565. (ฐา
ผศ.ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย์
รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
Strategic Management of Community Enterprises Under COVID-19 Epidemic Situation วันที่ 01/04/2022 ถึง วันที่ 30/06/2022 0.8
28 2565 แนวทางการใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสนับสนุนนโยบาย (Green Office) ในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
นิพิฐพนธ์ ฤาชา
ธีรศิลป์ กันธา
แชน ต๊ะปุก
สักทอง: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 วันที่ 01/01/2022 ถึง วันที่ 30/06/2022 0.6
29 2565 แนวทางการพัฒนา เกษตรกรเพื่อเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโกกโก่ ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ผศ.ดร.อังคณา ตาเสนา
วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร. วันที่ 01/01/2022 ถึง วันที่ 30/06/2022 0.6
30 2565 วิถีการผลิตแบบไร่หมุนเวียน ของชุมชนกะเหรี่ยงในพื้นที่ ตำบลแม่วะหลวง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
ผศ.ดร.ธีรศิลป์ กันธา
อ.นิพิฐพนธ์ ฤาชา
ผศ.ดร.อังคณา ตาเสนา
ผศ.มัลลิกา ทองเอม
วารสารพิกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 01/07/2022 ถึง วันที่ 31/12/2022 0.6
31 2565 พฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคลองพิไกร อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.วสุนธรา รตโนภาส
ผศ.ดร.ตรรกพร สุขเกษม
วารสารวิจัยรำไพพรรณี วันที่ 01/01/2022 ถึง วันที่ 30/04/2022 0.6
32 2565 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวก 6 ใบ ในการเสริมสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ผศ.ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร
วารสารพิกุล ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2565 วันที่ 01/01/2022 ถึง วันที่ 30/06/2022 0.6
33 2565 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
วสุนธรา รตโนภาส
สักทอง: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 วันที่ 01/01/2022 ถึง วันที่ 30/06/2022 0.6
34 2565 ความรู้และพฤติกรรมการการป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีกำจัด ศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว: กรณีศึกษาตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
รศ.อุมาพร ฉัตรวิโรจน์
วารสารพุทธศาสตร์ มจร อุบลราชธานี วันที่ 01/07/2022 ถึง วันที่ 31/12/2022 0.6
35 2565 การออกแบบและพัฒนาตู้ปลูกผักสลัดด้วยแสงไฟ LED ที่มีระบบควบคุมผ่านโทรศัพท์มือถือ
ผศ.ดร.เทพ เกื้อทวีกุล
อ.นิวดี คลังสีดา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 01/01/2022 ถึง วันที่ 30/04/2022 0.6
36 2565 การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารเพื่อประกอบอาชีพอิสระ
วีระพล พลีสัตย์
สักทอง: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 วันที่ 01/01/2022 ถึง วันที่ 30/06/2022 0.6
37 2565 การศึกษาระบบนิเวศองค์กรแห่งความสุขของภาคเครือข่าย ภาคเอกชนพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
ผศ.วสุนธรา รตโนภาส
ผศ.ฤทธิรงค์ เกาฎีระ
ผศ.ดร.ตรรกพร สุขเกษม
วารสารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล Journal of Vongchavalitkul University ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2565 Vol. 35 No. 2 July-December 2022 วันที่ 01/07/2022 ถึง วันที่ 31/12/2022 0.6
38 2565 การพัฒนาแอปพลิเคชันเกมเพื่อพัฒนาความรู้ด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
อ.สุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ์
ผศ.อภินันท์ ธรรมธีระศิษฏ์
อ.วิชานนท์ ผ่องจิตต์
วารสารสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันที่ 01/01/2022 ถึง วันที่ 31/03/2022 0.6
39 2565 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และอัตลักษณณ์ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานพบพระทรายงาม ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
ผศ.ดร.วนัสนันท์ ศิริรัตนะ
อ.ปุณณดา ทรงอิทธิสุข
วารสารสหวิทยาการวิจัยและวิชาการ วันที่ 01/07/2022 ถึง วันที่ 31/08/2022 0.6
40 2565 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือของชนเผ่าลีซูสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
อ.ภัคพล รื่นกลิ่น
Interdisciplinary Academic and Research Journal วันที่ 01/07/2022 ถึง วันที่ 31/08/2022 0.6
41 2565 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบของกลุ่มผู้สูงอายุ บ้านห้วยกะโหลก ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ผศ.มัลลิกา ทองเอม
ผศ.ดร.ธีรศิลป์ กันธา
อ.นิพิฐพนธ์ ฤาชา
ผศ.ดร.อังคณา ตาเสนา
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันที่ 01/01/2022 ถึง วันที่ 30/06/2022 0.6
42 2565 การประเมินภาวะโภชนาการผู้สูงอายุในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน วันที่ 01/10/2022 ถึง วันที่ 31/12/2022 0.6
43 2565 การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อ.อรัญญารัตน์ ศรีสุพัฒนะกุล
ผศ.พัจนภา เพชรรัตน์
ดร.กรรณิกา อุสสาสาร
ผศ.ธวชินี ลาลิน
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ปีปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2565) วันที่ 01/07/2022 ถึง วันที่ 31/12/2022 0.6
44 2565 การประเมินผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 สําหรับธุรกิจให้บริการที่พักแรม ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษตาก
ผศ.นงลักษณ์ จิ๋วจู
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยปีที่ 5ฉบับที่ 2(กรกฎาคม-ธันวาคม2565 วันที่ 01/07/2022 ถึง วันที่ 31/12/2022 0.6
45 2565 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล
อ.ปุณณดา ทรงอิทธิสุข
วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์ (TCI) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี วันที่ 01/05/2022 ถึง วันที่ 31/08/2022 0.6
จำนวน: 1166 เรื่อง ค่าน้ำหนัก: 464.80
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ] Next>>