รายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แยกคณะ)ตารางการรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ : ปี


# ปี ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน แหล่งตีพิมพ์ ช่วงวันที่ ค่าน้ำหนัก
406 2564 การพัฒนาสารเคลือบคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสร่วมกับสารสกัดข่าในการเก็บรักษาฝรั่งกิมจูหลังการเก็บเกี่ยว
อัจฉรา ใจดี
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
407 2564 การพัฒนาระบบให้น้ำชะอมพลังงานแสงอาทิตย์ที่เหมาะสมกับผู้สูงวัยด้วย IoT สำหรับชุมชน หมู่ 11 ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
ผศ.ภาคิณ มณีโชติ
ผศ.ดร.เทพ เกื้อทวีกุล
ผศ.จารุกิตติ์ พิบูลนฤดม
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
408 2564 การพัฒนาระบบสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วย กรณีศึกษา คลินิกคลองแม่ลาย
ฆัมภิชา ตันติสันติสม
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
409 2564 การพัฒนาระบบควบคุมการเปิด-ปิดพัดลมไอน้ำหลายตัวอัตโนมัติด้วยเซ็นเซอร์หลายตัวสำหรับศูรย์อาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ดร.เทพ เกื้อทวีกุล
ผศ.ภาคิณ มณีโชติ
ผศ.จารุกิตติ์ พิบูลนฤดม
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
410 2564 การพัฒนายานจักรยานสามล้อไฟฟ้าสำหรับงานอเนกประสงค์
ผศ.อัษฎางค์ บุญศรี
ผศ.จารุกิตติ์ พิบูลนฤดม
การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 วันที่ 10/11/2021 ถึง วันที่ 12/11/2021 0.2
411 2564 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใบเมี่ยงญวนจากข้าว กข 43
มณฑา หมีไพรพฤกษ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
412 2564 การพัฒนาผลิตภัณฑ์โลชั่นบำรุงผิวด้วยสารสกัดฟีนอลจากเปลือกกล้วยไข่
อัจฉรา ใจดี
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
413 2564 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และความคิดสร้างสรรค์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้คำถามปลายเปิด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โกมินทร์ บุญชู
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
414 2564 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการปฏิบัติเครื่องดนตรีเปียโนโดยใช้เปียโนจำลอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 โรงเรียนสรรพวิทยาคม
ธีริทธิ์ กันยารอง
มุทิตา นาคเมือง
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
415 2564 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชาปลีกล้วยไข่ และชาเกสรกล้วยไข่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านปรึกมะกรูด ตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
พบพร เอี่ยมใส
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
416 2564 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ
ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
417 2564 การพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้า ด้านการวางแผนและจัดระบบดำเนินการ โดยใช้กิจกรรมการทำน้ำผัก ผลไม้ สำหรับเด็กปฐมวัย
จุฑาทิพย์ โอบอ้อม
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
418 2564 การพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อมือในการทำงานของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
419 2564 การพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนโดยเทคนิคการใช้คำถาม สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนวัชรวิทยา
พีรพัฒน์ พวงจิตร
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
420 2564 การพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ควบคุมหลอดไฟด้วยคำสั่งเสียง
ฆัมภิชา ตันติสันติสม
ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
421 2564 การพัฒนาตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับแก๊ส LPG ที่มีการควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ
ผศ.ดร.เทพ เกื้อทวีกุล
ผศ.ภาคิณ มณีโชติ
งานประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 (TREC-14) วันที่ 10/11/2021 ถึง วันที่ 12/11/2021 0.2
422 2564 การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎี Constructivism สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อุไรวรรณ ปานทโชติ
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
423 2564 การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎี Constructivism สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อุไรวรรณ ปานทโชติ
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
424 2564 การปรับปรุงสมบัติของอิฐดินดิบโดยใช้ปุนซีเมนต์และใยมะพร้าว
อ.เอกสิทธิ์ เทียนมาศ
การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 21 วันที่ 09/06/2021 ถึง วันที่ 09/06/2021 0.2
425 2564 การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมเพื่อประมาณประสิทธิภาพของแผงโซลาร์เซลล์: กรณีศึกษา สวนพลังงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ผศ.กนกวรรณ เขียววัน
ผศ.ภาคิณ มณีโชติ
ผศ.นรุตม์ บุตรพลอย
อ.นิวดี คลังสีดา
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 12 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจวิถีใหม่” วันที่ 16/09/2021 ถึง วันที่ 17/09/2021 0.2
426 2564 การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์พื้นที่เหมาะสมเปลี่ยนนาข้าวเป็นพืชไร่ในเขตพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งซ้ำซาก ลุ่มน้ำคลองสวนหมาก จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ดร.สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
อ.ภาวิณี ภูจริต
การประชุมระดับชาติและนานาชาติเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 14 HUSOC14 วันที่ 15/07/2021 ถึง วันที่ 16/07/2021 0.2
427 2564 การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปลูกและเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง สำหรับเกษตรกรในพื้นที่เหมาะสมเปลี่ยนนาข้าวเป็นพืชไร่ บนฐานการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงวิชาการและเชิงพื้นที่ ลุ่มน้ำคลองสวนหมาก จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ดร.สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 24/06/2021 ถึง วันที่ 24/06/2021 0.2
428 2564 การตรวจจับการสวมหน้ากากอนามัยโดยประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบเชิงลึก และโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน
ธนิรัตน์ ยอดดำเนิน
ภูมินทร์ ตันอุตม์
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
429 2564 การจัดทำแผนธุรกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก แบบมีส่วนร่วม
นงลักษณ์ จิ๋วจู
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
430 2564 การจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ การทำงานเป็นทีม และความรับผิดชอบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ยุภาดี ปณะราช
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
431 2564 การจัดการสินค้าคงคลังวัสดุอัลลอยด้วยเทคนิค ABC Analysis กรณีศึกษา ร้าน เอ ซี อัลลอย อ.แม่สอด จ.ตาก
น้ำฝน สะละโกสา
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
432 2564 การจัดการซัพพลายเชนการผลิตผ้าทอ : กรณีศึกษาผ้าทอจอมป่า ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
สุธิดา ทับทิมศรี
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
433 2564 ผลของไซโตไคนินต่อการชักนําให้เกิดเป็นยอดใหม่จากชิ้นส่วนปลายยอดของหรีดโทนในสภาพปลอดเชื้อ
ผศ.ดร.ธนากร วงษศา
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, 1(1), 22-32. วันที่ 01/01/2021 ถึง วันที่ 30/06/2021 0.1
434 2563 The Rectangular Quasi-Metric Space and Common Fixed Point Theorem for ψ-Contraction and ψ-Kannan Mappings
ผศ.พัชรา ม่วงการ
ผศ.ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม
Special Issue : Annual Meeting in Mathematics 2019, 89-101 วันที่ 01/10/2020 ถึง วันที่ 31/12/2020 1
435 2563 The Development of a Defect Detection Model from the High-Resolution Images of a Sugarcane Plantation Using an Unmanned Aerial Vehicle
ผศ.ดร.ภูมินทร์ ตันอุตม์
Information Journal วันที่ 01/03/2020 ถึง วันที่ 31/03/2020 1
436 2563 The Convergence Theorem for a Square alpha-Nonexpansive Mapping in a Hyperbolic Space
ผศ.ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม
รศ.ดร.นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา
ผศ.ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม
Thai Journal of Mathematics วันที่ 01/10/2020 ถึง วันที่ 31/12/2020 1
437 2563 Stability of a Generalization of Cauchy’s and the Quadratic Functional Equations in Quasi-Banach Spaces
ผศ.ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม
Thai Journal of Mathematics Vol. 18 (2020) วันที่ 01/09/2020 ถึง วันที่ 30/11/2020 1
438 2563 Robust Finite-Time Control of Linear System with Non-Differentiable Time-Varying Delay
ผศ.จิรพงค์ พวงมาลัย
ผศ.วันวิสา พวงมาลัย
symmetry วันที่ 24/04/2020 ถึง วันที่ 24/04/2020 1
439 2563 On delta-Convergence Theorems in b-CAT(0) Spaces
ผศ.ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม
Thai Journal of Mathematics(SCOPUS) วันที่ 01/01/2020 ถึง วันที่ 31/03/2020 1
440 2563 Finite-time stability criteria of linear system with non-differentiable time-varying delay via new integral inequality
ผศ.จิรพงค์ พวงมาลัย
Mathematics and Computers in Simulation วันที่ 01/05/2020 ถึง วันที่ 31/05/2020 1
441 2563 Enhancing Competitive Advantage in the Turbulent Environment of the Thai Gems and Jewelry Industry Groups SMEs: Interaction between Social Integration Mechanisms and Absorptive Capacity
ดร.พิมกาญดา จันดาหัวดง
Volume 12 | 07-Special Issue วันที่ 01/07/2020 ถึง วันที่ 31/12/2020 1
442 2563 Effects of germinated and nongerminated rice grains on storage stability of pressurized purple rice beverages with Lactobacillus casei 01 supplement
แดนชัย เครื่องเงิน
The Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences (ISSN 1338-5178) วันที่ 30/03/2020 ถึง วันที่ 30/03/2020 1
443 2563 พฤติกรรมการใช้จ่ายของแรงงานข้ามชาติ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
ผศ.ดร.อังคณา ตาเสนา
วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ วันที่ 02/07/2020 ถึง วันที่ 31/12/2020 0.8
444 2563 การชักนำให้เกิดต้นใหม่จากชิ้นส่วนลำต้นเทียมกล้วยไม้สิงโตก้านหลอดในสภาพปลอดเชื้อ
ธนากร วงษศา
น.ส.หนึ่งฤทัย จักรศรี
งานประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13: The 13th Botanical Conference of Thailand. วันที่ 01/06/2020 ถึง วันที่ 01/06/2020 0.8
445 2563 Causal Relationship Model of Factors Affecting Competitiveness of Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs) in Manufacturing Industry, Kamphaeng Phet Province
ดร.พลอยพรรณ สอนสุวิทย์
ผศ.ดร.พิมกาญดา จันดาหัวดง
Journal of Modern Management Science วันที่ 01/01/2020 ถึง วันที่ 30/06/2020 0.8
446 2563 แนวทางการพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รศ.ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์
ดร.สมชัย วงษ์นายะ
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) ปีที่ 26 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2563 วันที่ 01/10/2020 ถึง วันที่ 31/12/2020 0.6
447 2563 แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ในรายวิชาการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
ผศ.ชลชลิตา กมุทธภิไชย
วารสารพิกุล ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563 วันที่ 01/01/2020 ถึง วันที่ 30/06/2020 0.6
448 2563 ห่วงโซ่คุณค่าและแนวทางการเพิ่มมูลค่ากล้วยไข่กําแพงเพชร สําหรับกลุ่มผู้ประกอบการในตลาดมอกล้วยไข่
อ.พัตรา คำสีหา
อ.ดวงนภา ลาภใหญ่
วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ วันที่ 01/01/2020 ถึง วันที่ 30/06/2020 0.6
449 2563 วงดนตรีไทยและนักดนตรีไทยในจังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ชัชชัย พวกดี
ดร.อัครพล ชูเชิด
อ.อนุลักษณ์ อาสาสู้
ว่าที่ ร.ต.สุธีรัชสิน จันทร์แย้มธรา
วารสารพิกุล ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563 วันที่ 01/01/2020 ถึง วันที่ 30/06/2020 0.6
450 2563 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ความหลากหลายของผักพื้นบ้านภาคเหนือและภาคอีสาน กรณีศึกษา: ตำบลท่าขุนราม และตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ดร.สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
อ.ภาวิณี ภูจริต
อ.พิรฎา ทองประเสริฐ
อ.พัตรา คำสีหา
วารสารพิกุล ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563 วันที่ 01/01/2020 ถึง วันที่ 30/06/2020 0.6
จำนวน: 1267 เรื่อง ค่าน้ำหนัก: 557.10
<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] 10 [ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] Next>>