รายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แยกคณะ)ตารางการรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ : ปี


# ปี ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน แหล่งตีพิมพ์ ช่วงวันที่ ค่าน้ำหนัก
406 2561 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำเต้าหู้ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 วิทยาการจัดการวิชาการ 2018 : การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก วันที่ 02/02/2018 ถึง วันที่ 02/02/2018 0.2
407 2561 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
นงลักษณ์ จิ๋วจู
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
408 2561 ปัจจัยการไม่จัดทำบัญชีครัวเรือนของประชาชนในเขตพื้นที่บ้านไหล่ท่า หมู่ที่ 3 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์
การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัยครั้งที่ 4 วันที่ 20/07/2018 ถึง วันที่ 20/07/2018 0.2
409 2561 ประโยชน์จากการเรียนรู้วิชาปฏิบัติกีตาร์คลาสสิคจากการเรียนการสอนแบบปฏิบัติเดี่ยว
มุทิตา นาคเมือง
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 23 มีนาคม 2561 วันที่ 23/03/2018 ถึง วันที่ 23/03/2018 0.2
410 2561 ประเมินโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพื่อรองรับ การประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
วชิระ วิชชุวรนันท์
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
411 2561 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
ธีรศิลป์ กันธา
มัลลิกา ทองเอม
อังคณา ตาเสนา
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
412 2561 บทบาทสตรีสูงอายุในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับครอบครัวกรณีศึกษากลุ่มพานพุ่ม หมู่บ้านมอมะนาว ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
ธวชินี ลาลิน
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
413 2561 บทบาทของวัดต่อกลุ่มทอผ้ามัดหมี่: กรณีศึกษากลุ่มทอผ้ามัดหมี่นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ภูริณัฐร์ โชติวรรณ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคมระดับชาติ CSD ครั้งที่ 17 วันที่ 28-31 มกราคม 2561 วันที่ 28/01/2018 ถึง วันที่ 31/01/2018 0.2
414 2561 นางในวรรณคดีไทยสู่งานสร้างสรรค์ชุดหางเครื่องประยุกต์ กรณีศึกษา วงดนตรีลูกทุ่งรุ่งทิพย์ จังหวัดกำแพงเพชร
ธนกิจ โคกทอง
ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
415 2561 ทุนทางสังคมกับการสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชน จังหวัดกำแพงเพชร
พิษณุ บุญนิยม
กล้าณรงค์ สุทธิรอด
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืนในยุค Thailand 4.0 วันที่ 09/09/2018 ถึง วันที่ 09/09/2018 0.2
416 2561 ทุนทางสังคม หลักเศรษฐกิจพอเพียง การลดละเลิกอบายมุขในงานประเพณี และการใช้ศิลปวัฒนธรรมจากแหล่งท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก สู่การพัฒนาความเข็มแข็ง ของชุมชนของจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
พบพร เอี่ยมใส
ธนกิจ โคกทอง
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
417 2561 ต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูกกล้วยไข่ในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรกรณีศึกษาตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
อ.อนันธิตรา ดอนบันเท่า
อ.ศิริพร โสมคำภา
อ.อนุธิดา เพชรพิมูล
ดร.คุณัญญา เบญจวรรณ
อ.เอกวินิต พรหมรักษา
การประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 3) ประจำปี 2561 วันที่ 7 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 07/09/2018 ถึง วันที่ 07/09/2018 0.2
418 2561 ต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูกกล้วยไข่ในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร กรณีศึกษาตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ศิริพร โสมคำภา
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี วันที่ 07/09/2018 ถึง วันที่ 07/09/2018 0.2
419 2561 ตู้อบอเนกประสงค์พลังงานแสงอาทิตย์และอินฟราเรด
ไพโรจน์ เอกอุฬาร
ณัฐพงศ์ ดิษฐเจริญ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
420 2561 ค่ายคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2
ยุภาดี ปณะราช
อุไรวรรณ ปานทโชติ
Annual Meeting in Mathematics 2018 วันที่ 03/05/2018 ถึง วันที่ 05/05/2018 0.2
421 2561 คุณสมบัติทางกายภาพบางประการ ปริมาณฟีนอลิก และเบต้าแคโรทีนของ สบู่ก้อนข้าวกล้องงอกผสมน้าผึ้ง
มณฑา หมีไพรพฤกษ์
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2561 วันที่ 01/01/1970 ถึง วันที่ 01/01/1970 0.2
422 2561 คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตร์ตามความต้องการของตลาดแรงงาน
วีรวรรณ แจ้งโม้
ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 วิทยาการจัดการวิชาการ 2018 : การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก วันที่ 02/02/2018 ถึง วันที่ 02/02/2018 0.2
423 2561 ความสามารถเชิงพลวัต การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ และความสามารถทางการแข่งขัน
พิมกาญดา จันดาหัวดง
พลอยพรรณ สอนสุวิทย์
การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4 "บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน" วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2561ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง วันที่ 20/07/2018 ถึง วันที่ 20/07/2018 0.2
424 2561 ความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
พิมลพรรณ ดีเมฆ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
425 2561 ความพึงพอใจของประชาชนหมู่ 2 ต่อการใช้บริการร้านธงฟ้าประชารัฐ ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ประพล จิตคติ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
426 2561 ความพึงพอใจของการออกแบบระบบการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบแนวตั้ง ของประชาชนบ้านโคกหม้อ ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
เทพ เกื้อทวีกุล
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
427 2561 ความต้องการคุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรมของผู้ใช้บัณฑิต จังหวัดกำแพงเพชร
การันต์ เจริญสุวรรณ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 วิทยาการจัดการวิชาการ 2018 : การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก วันที่ 02/02/2018 ถึง วันที่ 02/02/2018 0.2
428 2561 ขั้นตอนวิธีสำหรับการหาแฮมิลโทเนียนไซเคิลที่น้อยที่สุดบนคอมพลีทไบพาร์ไทต์กราฟ K_4,4
นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
429 2561 กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4 ถึง 6
ยุภาดี ปณะราช
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
430 2561 กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมความรู้ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ยุภาดี ปณะราช
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
431 2561 การใช้สื่อการสอนแบบมัลติมีเดียเพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านออก z c s zh ch sh และ r ในภาษาจีน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สุภาพร สายเขื่อนสี
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
432 2561 การใช้ทรัพยากรสารสนเทศและการให้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์
Pulinet Journal,5(1), 25-35. 2561. วันที่ 2018-01-01 ถึง วันที่ 2018-04-30 0.2
433 2561 การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ตามแนวคิดแบบโยนิโสมนสิกร ในรายวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชูวิทย์ กมุทธภิไชย
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
434 2561 การเปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสต์ของกลุ่มชาติพันธุ์: กรณีศึกษานักศึกษาชาติพันธุ์ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ภูริณัฐร์ โชติวรรณ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
435 2561 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวไทยทรงดำในบริบทสังคมสมัยใหม่: กรณีศึกษาชาวไทยทรงดำ หมู่บ้านวังอ้อ ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
กรรณิกา อุสสาสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
436 2561 การเปรียบเทียบสารต้านอนุมูลอิสระในสบู่ข้าวโพดหวานสีแดงราชินีทับทิมสยาม และสบู่ข้าวหอมแดงสุโขทัย 1
ปราณี เลิศแก้ว
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
437 2561 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการเรียนการสอน แบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) กับการสอนตามปกติ
รัตติกาล โสภัคค์ศรีกุล
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
438 2561 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการอ่านและเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านท่าเสากระโดง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ศิริโสภา แสนบุญเวช
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
439 2561 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องการตกแต่ง เว็บเพจด้วยภาพกราฟิก โดยการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA)
ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
440 2561 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการเรียนเรื่องการผันวรรณยุกต์โดยใช้เพลงพื้นบ้าน (ฉ่อย) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
รุ่งณภา บุญยิ้ม
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
441 2561 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการพยากรณ์ด้วยเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่กลับ และเทคนิคนาอีฟเบย์
อ.ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 วิทยาการจัดการวิชาการ 2018: การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0 วันที่ ถึง วันที่ 0.2
442 2561 การเปรียบเทียบต้นทุนโลจิสติกส์สำหรับการผลิตสินค้าเฟอร์นิเจอร์ กรณีศึกษา กิจการอลังการเฟอร์นิเจอร์
ธนสิทธิ นิตยะประภา
ภูมินทร์ ตันอุตม์
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
443 2561 การเปรียบเทียบการออกเสียงสัทอักษรจีน (pinyin) ก่อนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสรรพวิทยาคม โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่าน
นันทิยา หมูคำ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
444 2561 การเตรียมวัสดุเชิงประกอบจากเส้นใยกัญชงที่ผ่านการปรับปรุงพื้นผิวด้วยรังสีแกมมาร่วมกับพอลิแลคติกแอซิด
สุรเชษฐ์ ตุ้มมี
การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 (CRCI-2018) หัวข้อ “สู่วิจัยรับใช้สังคม ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์ วันที่ 06/12/2018 ถึง วันที่ 08/12/2018 0.2
445 2561 การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้การทำพระเครื่องนครชุม จังหวัดกำแพงเพชร
พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์
ธนกิจ โคกทอง
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
446 2561 การออกแบบสายอากาศแบบโมโนโพลสำหรับใช้งานย่านระบบการสื่อสาร UWB
เทพ เกื้อทวีกุล
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
447 2561 การออกแบบตราสัญลักษณ์และอัตลักษณ์องค์กร พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ
พบพร เอี่ยมใส
ธนกิจ โคกทอง
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
448 2561 การออกแบบตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์มะนาวสวนสุทิน จังหวัดกำแพงเพชร
พบพร เอี่ยมใส
สุรเชษฐ์ ตุ้มมี
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
449 2561 การหาปริมาณแอนโทไซยานินและศึกษาสภาวะของ pH ต่อความเสถียรในข้าวไรซ์เบอร์รี่
ศิรประภา มีรอด
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
450 2561 การหาปริมาณเคอร์คูมินจากข่า กระชาย และว่านชักมดลูก
ขวัญดาว แจ่มแจ้ง
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
จำนวน: 822 เรื่อง ค่าน้ำหนัก: 319.65
<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] 10 [ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] Next>>