รายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แยกคณะ)ตารางการรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ : ปี


# ปี ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน แหล่งตีพิมพ์ ช่วงวันที่ ค่าน้ำหนัก
406 2563 การศึกษาบทบาทผู้สูงอายุในการเพิ่มมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจให้กับครอบครัว กรณีศึกษา กลุ่มกระทงเปลือกข้าวโพด หมู่บ้านลานเพชร อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร
วิยุดา ทิพย์วิเศษ
รายงานการประชุมวิชาการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ 19 "นวัตกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน" วันที่ 27/01/2020 ถึง วันที่ 30/01/2020 0.2
407 2563 การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้สักของชุมชน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
อ.อนันธิตรา ดอนบันเท่า
ผศ.ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร
ผศ.ราตรี สิทธิพงษ์
ผศ.ดร.ชาลี ตระกูล
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 14 วันที่ 18/12/2020 ถึง วันที่ 18/12/2020 0.2
408 2563 การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสู่ความสำเร็จ : กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและพัฒนาการแปรรูปกล้วยตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร
ณัฐพล บ้านไร่
อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม
การประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ 19 "นวัตกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน" วันที่ 27/01/2020 ถึง วันที่ 30/01/2020 0.2
409 2563 การพัฒนาระบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิในโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้าด้วยระบบสมาร์ทโฟน
ผศ.อัษฎางค์ บุญศรี
อ.นิวดี คลังสีดา
ผศ.จารุกิตติ์ พิบูลนฤดม
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2563 วันที่ 17/12/2020 ถึง วันที่ 17/12/2020 0.2
410 2563 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวบ้านห้วยหินฝน ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
อ.สันติ คู่กระสังข์
อ.ธนัชพร หาได้
อ.ราววาด ยิ้มสวัสดิ์
สันติ คู่กระสังข์
งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6" วันที่ 17/08/2020 ถึง วันที่ 18/08/2020 0.2
411 2563 การพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์โดยใช้กิจกรรมค่ายวิชาการของนักศึกษา สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อ.ธิดารัตน์ พรหมมา
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี วันที่ 25/09/2020 ถึง วันที่ 25/09/2020 0.2
412 2563 การพัฒนาชุมชนบนฐานวิถีวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ผศ.ดร.ร.ต.สุขเกษม ขุนทอง
ผศ.เกรียงไกร กันตีมูล
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 14 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 116 ปี “วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน” วันที่ 18/12/2020 ถึง วันที่ 18/12/2020 0.2
413 2563 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ด้านความคิดริเริ่ม โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
อ.โกมินทร์ บุญชู
Development of Creative Thinking Initiative in Mathematics using The Constructivist Activity Learning with Undergraduate Students of Mathematics Program วันที่ 17/12/2020 ถึง วันที่ 17/12/2020 0.2
414 2563 การประเมินโครงการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นทางการลูกเสือแก่ผู้กำกับลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPP Model
ผศ.ดร.ขวัญชัย ขัวนา
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 ราชภัฏ ราชภักดิ์ : สืบสานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” (The 6 th Rajabhat University National and International Research & Academic Conferences (RUNIRAC VI) วันที่ 17/08/2020 ถึง วันที่ 18/08/2020 0.2
415 2563 การบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัยในชั้นเรียน
ผศ.ดร.ขวัญชัย ขัวนา
รายงานการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) / แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ระดับชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 14/09/2020 ถึง วันที่ 14/09/2020 0.2
416 2563 กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มทอผ้าไหมแก้วจากวัสดุธรรมชาติ บ้านสร้อยสุวรรณ จังหวัดกําแพงเพชร
อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม
รายงานการประชุมวิชาการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ 19 "นวัตกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน" วันที่ 27/01/2020 ถึง วันที่ 30/01/2020 0.2
417 2563 "โลกของนักเล่นกีฬา E-Sport" : การเปลี่ยนความหมายและมุมมองต่อเกมออนไลน์ของวัยรุ่นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
สุทธีรา คำบุญเรือง
ประจักษ์ กึกก้อง
รายงานการประชุมวิชาการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ 19 "นวัตกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน" วันที่ 27/01/2020 ถึง วันที่ 30/01/2020 0.2
418 2563 แนวทางการจัดการพลังงานทดแทนของจังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ดร.วิษณุ บัวเทศ
วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วันที่ 01/01/2020 ถึง วันที่ 01/01/2020 0
419 2563 สังคมวิทยาครอบครัว
ธวชินี ลาลิน
ตำราที่ใช้ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ วันที่ 24/12/2020 ถึง วันที่ 24/12/2020 0
420 2563 การจัดการพลังงานทดแทนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล
ผศ.ดร.วิษณุ บัวเทศ
วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วันที่ 01/07/2020 ถึง วันที่ 31/12/2020 0
421 2562 Vibrational frequencies and electronic structures of 2-amino-1, 9-dihydro-9-[(2hydroxuethoxy) methyl]-6H-purin-6-one using density functional theory method
มณฑา หมีไพรพฤกษ์
AIP Conference Proceedings วันที่ 18/09/2019 ถึง วันที่ 18/09/2019 1
422 2562 Using face tanalytico-synthetic method for organizingThai's indigenous rice knowledge
ดร.โชคธำรงค์ จงจอหอ
Kasetsart Journal of Social Sciences 40 (2019) 121–128 วันที่ 01/01/2019 ถึง วันที่ 30/04/2019 1
423 2562 The Generalized α-Nonexpansive Mappings and Related Convergence Theorems in Hyperbolic Spaces
ผศ.ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม
วารสาร Journal of Informatics and Mathematical Sciences Vol. 11, No. 1, pp. 1–17, 2019 วันที่ 01/01/2019 ถึง วันที่ 31/03/2019 1
424 2562 Naturally ordered strong endomorphisms on graphs
นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา
Graphs and Combinatorics volume 35, pages 1619–1632(2019) วันที่ 23/10/2019 ถึง วันที่ 31/12/2019 1
425 2562 Confirmatory Factor Analysis of Absorptive Capacity and Competitiveness of Small and Medium-Sized Enterprise of Thailand’s Gems and Jewelry Industry
พิมกาญดา จันดาหัวดง
Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences) วันที่ 01/09/2019 ถึง วันที่ 31/12/2019 1
426 2562 A Computational Study on Structural and Electronic Properties of 1-(4-Chlorophenyl)-2-{[5-(4-Chlorophenyl)-1,2,3-Oxadiazol-2- yl]sulfanyl}Ethanone
มณฑา หมีไพรพฤกษ์
Applied Mechanics and MaterialsConference Proceedings วันที่ 10/06/2019 ถึง วันที่ 05/04/2020 1
427 2562 แนวทางปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการตลาดเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
อิสรีย์ ด่อนคร้าม
สักทอง: วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) วันที่ 01/10/2019 ถึง วันที่ 31/12/2019 0.8
428 2562 แนวทางการพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของผู้สูงอายุในตำบลนครชุมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
ราตรี โพธิ์ระวัช
สักทอง: วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) วันที่ 01/10/2019 ถึง วันที่ 31/12/2019 0.8
429 2562 สภาพและปัญหาอุปสรรคของการค้าชายแดนบริเวณจุดผ่านแดนช่องทางบ้านเปิũงเคลิ่งอำเภออุ้มผางจังหวัดตาก
ธีรศิลป์ กันธา
ผศ.ดร.อังคณา ตาเสนา
มัลลิกา ทองเอม
วิชานนท์ ผ่องจิตต์
สักทอง: วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) วันที่ 01/10/2019 ถึง วันที่ 31/12/2019 0.8
430 2562 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการกลุ่ม ของคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุจังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์
ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต
รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 01/07/2019 ถึง วันที่ 31/08/2019 0.8
431 2562 รูปแบบการพัฒนาการเสริมสร้างสมรรถนะการปฎิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนในหมาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลเกีย เขียวดี
พธูรำไพ ประภัสสร
พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข
สักทอง: วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) วันที่ 01/10/2019 ถึง วันที่ 31/12/2019 0.8
432 2562 รูปแบบการบริหารงานคุณภาพระดับหลักสูตรในคณะครุศาสตร์กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนล่าง
รัชนีวรรณ บุญอนนท์
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน) วันที่ 01/04/2019 ถึง วันที่ 30/06/2019 0.8
433 2562 รูปแบบการจัดการธุรกิจสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารในเขตภาคเหนือ
มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด
รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน) วันที่ 01/04/2019 ถึง วันที่ 30/06/2019 0.8
434 2562 ยุทธศาสตร์การเป็นผู้ นําทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรปี 2561-2565
ดำรงค์ เฉยปัญญา
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน) วันที่ 01/04/2019 ถึง วันที่ 30/06/2019 0.8
435 2562 พฤติกรรมสารสนเทศของเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านด้านข้าว
โชคธำรงค์ จงจอหอ
วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ วันที่ 01/01/2019 ถึง วันที่ 30/06/2019 0.8
436 2562 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนแบบหลากหลายในวิชาการพยาบาลมารดาทารกแรกเกิดและการผดุงครรภ์1
อ.ศรีสุดา เอกลัคนารัตน์
พิฆเนศวร์สาร ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 วันที่ 01/07/2019 ถึง วันที่ 31/12/2019 0.8
437 2562 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
อ.ศรีสุดา เอกลัคนารัตน์
พิฆเนศวร์สาร ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 วันที่ 01/07/2019 ถึง วันที่ 31/12/2019 0.8
438 2562 ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของค่านิยมหลักและกระบวนการดำเนินงานที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมในจังหวัดกำแพงเพชร
ปาณิสรา จรัสวิญญู
วารสารปัญญาภิวัฒน์, 11(3) วันที่ 01/09/2019 ถึง วันที่ 30/09/2019 0.8
439 2562 การสืบสานประเพณีปีใหม่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยภูเขา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
โอกามา จ่าแกะ
บุญมา กุพันธ์
วิยุดา ทิพย์วิเศษ
ธวชินี ลาลิน
สักทอง: วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) วันที่ 01/07/2019 ถึง วันที่ 30/09/2019 0.8
440 2562 การสกัดและประเมินพื้นที่ถูกเผาไหม้โดยใช้ค่าความแตกต่างของดัชนีเชิงคลื่นหลายช่วงเวลา จากข้อมูลแลนด์แซท 8 : กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาตคลองวังเจ้า คลองลาน และแม่วงก์
ผศ.ดร.สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2562 วันที่ 01/04/2019 ถึง วันที่ 30/06/2019 0.8
441 2562 การรับรู้อัตลักษณ์ถิ่นที่บุรีรัมย์ของคนในและคนนอกพื้นที่
ดร.พัชรีรัต หารไชย
JARS 16(2). 2019 วันที่ 01/07/2019 ถึง วันที่ 31/12/2019 0.8
442 2562 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
สันติ คู่กระสังข์
ธนัชพร หาได้
วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น วันที่ 01/01/2019 ถึง วันที่ 31/03/2019 0.8
443 2562 การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคนิคการตรวจสอบแคลเซียมในตัวอย่างน้ำแร่สำหรับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาครู
ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน) วันที่ 01/04/2019 ถึง วันที่ 30/06/2019 0.8
444 2562 การพัฒนาเครื่องต้นแบบคัดแยกดอกดาวเรืองโดยใช้วิธีการประมวลผลภาพ
ภูมินทร์ ตันอุตม์
วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ วันที่ 01/01/2019 ถึง วันที่ 30/06/2019 0.8
445 2562 การพัฒนาหลักสูตรการเสริมสร้างความสุขในองค์กรวิทยาลัยพยาบาลด้วยกระบวนการสุนทรียสนทนา.
ดร.สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์
วารสารวิชาการสาธารณสุข วันที่ 01/01/1970 ถึง วันที่ 01/01/1970 0.8
446 2562 การพัฒนารูปแบบโจทย์สถานการณ์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้วยสถานการณ์จำลองเสมือนจริง
ดร.สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์
วารสารวิชาการสาธารณสุข วันที่ 01/01/1970 ถึง วันที่ 01/01/1970 0.8
447 2562 การพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อความเป็นเลิศของสถานศึดษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต1
ศรวัส ศิริ
พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข
สักทอง: วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) วันที่ 31/10/2019 ถึง วันที่ 31/12/2019 0.8
448 2562 การพัฒนาระบบฐานความรู้เพื่อสนับสนุนการทำอาหารสุขภาพ
นุจรินทร์ ปทุมพงษ์
มัณฑนา จริยรัตน์ไพศาล
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 13(1) วันที่ 01/01/2019 ถึง วันที่ 30/04/2019 0.8
449 2562 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าทอมือของกลุ่มผ้าทอมือบ้านคลองเจริญ เพื่อพัฒนาอาชีพ และผลิตภัณฑ์ชุมชน อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
อำไพ แสงจันทร์ไทย
พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์
สักทอง: วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) วันที่ 01/07/2019 ถึง วันที่ 30/09/2019 0.8
450 2562 การพัฒนาบทเรียน e-learning รายวิชาการบัญชี1
ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์
สักทอง: วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) วันที่ 01/01/2019 ถึง วันที่ 01/01/2019 0.8
จำนวน: 1166 เรื่อง ค่าน้ำหนัก: 464.80
<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] 10 [ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ] Next>>