รายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แยกคณะ)ตารางการรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ : ปี


# ปี ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน แหล่งตีพิมพ์ ช่วงวันที่ ค่าน้ำหนัก
451 2561 การหาปริมาณสารแอสต้าแซนทินจากหัวกุ้งก้ามกรามด้วยตัวทำละลายที่เหมาะสม
ราตรี บุมี
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
452 2561 การส่งเสริมความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก โดยการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2/1
อรวรรณ สุ่มประดิษฐ์
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
453 2561 การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจภูมิปัญญาศิลปกรรมสกุลช่างกำแพงเพชร
วนัสนันท์ นุชนารถ
ศุภโชคชัย นันทศรี
พธูรำไพ ประภัสสร
วิษณุเดช นันไชยแก้ว
การประชุมวิชาการเรื่องการสื่อสารเพื่อการพัฒนา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช วันที่ 03/09/2018 ถึง วันที่ 03/09/2018 0.2
454 2561 การสร้างโปรแกรมออกกำลังกายตามหลักความก้าวหน้าด้วยเทคนิคการเดิน ที่มีต่อดัชนีมวลกาย และสัดส่วนของร่างกายในผู้หญิงที่มีภาวะน้ำหนักเกิน
สุพล เพ็ชรบัว
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
455 2561 การสร้างและศึกษาหาประสิทธิภาพชุดทดลองการควบคุมสเต็ปปิ้งมอเตอร์ ด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์สำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อิทธิพล เหลาพรม
สมโภชน์ วงษ์เขียด
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
456 2561 การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและความเข้มแข็งของเด็กในสังคมยุคไทยแลนด์ 4.0
เฉลิม ทองจอน
ยุทธนา พันธ์มี
วชิระ พิมพ์ทอง
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
457 2561 การสร้างเกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ทวิโรฒ ศรีแก้ว
ธัชนิติ วีระศิริวัฒน์
นิติพันธ์ บุตรฉุย
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
458 2561 การสร้างรูปแบบการใช้เทคโนโลยีก๊าชชีวภาพขนาด200ลิตร หมู่ที่4 ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ภาคิณ มณีโชติ
อัษฎางค์ บุญศรี
เทพ เกื้อทวีกุล
จารุกิตติ์ พิบูลนฤดม
วรวุฒิ บุตรดี
นิวดี คลังสีดา
เสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 วันที่ 08/03/2018 ถึง วันที่ 09/03/2018 0.2
459 2561 การสร้างมูลค่าเพิ่มฝรั่งสดของเกษตรกร หมู่ที่ 3 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ประพล จิตคติ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
460 2561 การสกัดแคปไซซินด้วยเทคนิคอัลตร้าโซนิค
ภาเกล้า ภูมิใหญ่
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
461 2561 การศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก การเขียนไม่ได้ของนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 347 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34 จังหวัดตาก
วิราพัตร กาวิละพันธ์
นงพงา พิชัย
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
462 2561 การศึกษาส่วนผสมที่เหมาะสมสำหรับซีเมนต์เพสต์ผสมเส้นใยอ้อยเพื่อนำไปใช้ในงานก่อสร้าง
เอกสิทธิ์ เทียนมาศ
ดำรงค์ เฉยปัญญา
พัชรีรัต หารไชย
การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 วันที่ 12/07/2018 ถึง วันที่ 13/07/2561 0.2
463 2561 การศึกษาสารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษาชุมชนในตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
นารถนรี เฟื่องอิ่ม
ฤทธิรงค์ เกาฎีระ
ตรรกพร สุขเกษม
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
464 2561 การศึกษาสารพฤกษเคมีเบื้องต้น และฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดจากหญ้าหยาดน้ำค้าง
อัจฉรา ใจดี
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
465 2561 การศึกษาสมรรถนะการสอนแบบบูรณาการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ของครูผู้สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประถมศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร
ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์
วิวัฒน์ ทวีทรัพย์
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
466 2561 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดและหาปริมาณทั้งหมดของแอนโทไซยานินจากบีทรูท
ชญาดา กลิ่นจันทร์
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
467 2561 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย โดยใช้เทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ ของ Edward de Bono สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
วชิระ วิชชุวรนันท์
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
468 2561 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่องเศษส่วนและทศนิยมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โกมินทร์ บุญชู
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
469 2561 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โกมินทร์ บุญชู
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
470 2561 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โกมินทร์ บุญชู
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
471 2561 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ STAD
โกมินทร์ บุญชู
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
472 2561 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ โดยใช้สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ระบบสารสนเทศและองค์กร ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
ศุภมาส ผกากาศ
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 วันที่ 02/12/2018 ถึง วันที่ 05/12/2018 0.2
473 2561 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โกมินทร์ บุญชู
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
474 2561 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ยุภาดี ปณะราช
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
475 2561 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และความมีวินัยในตนเอง หลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค CCR เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านเพชรนิยม จังหวัดกำแพงเพชร
เบญจวรรณ ชัยปลัด
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
476 2561 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ การแก้ปัญหา และเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ โดยการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR เรื่อง มุม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา
เบญจวรรณ ชัยปลัด
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2" วันที่ 21/03/2019 ถึง วันที่ 22/03/2019 0.2
477 2561 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติต่อคณิตศาสตร์ และความมุ่งมั่นในการทำงาน ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)
ยุภาดี ปณะราช
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
478 2561 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ และพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด CCR เรื่อง สมการและการแก้สมการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เบญจวรรณ ชัยปลัด
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
479 2561 การศึกษาผลการอบรมเตรียมความพร้อมการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 วิทยาการจัดการวิชาการ 2018 : การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก วันที่ 02/02/2018 ถึง วันที่ 02/02/2018 0.2
480 2561 การศึกษาปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณารับทำงานของสำนักงานบัญชีในเขต อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 วิทยาการจัดการวิชาการ 2018 : การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก วันที่ 02/02/2018 ถึง วันที่ 02/02/2018 0.2
481 2561 การศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมในข้าวดอกข่างอก
ธิดารัตน์ พรหมมา
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
482 2561 การศึกษาทฤษฎีสีในการจับกลุ่มสีผ้าขาวม้า กรณีศึกษากลุ่มทอผ้าบ้านวังทอง ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร
พบพร เอี่ยมใส
อำไพ แสงจันทร์ไทย
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
483 2561 การศึกษาต้นทุนการเพาะปลูกมันสำปะหลัง กรณีศึกษา ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
พัชรมณฑ์ อ่อนเชด
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
484 2561 การศึกษาดัชนีเน้นภาพพืชพรรณหลายช่วงเวลาจากข้อมูล MODIS สำหรับติดตามพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ป่าไม้ จังหวัดกำแพงเพชร
สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
485 2561 การศึกษาคุณสมบัติ และการใช้ประโยชน์น้ำแร่ จากบ่อน้ำพุร้อนพระร่วง จังหวัดกำแพงเพชร
ไพโรจน์ เอกอุฬาร
ปรัชญา ชะอุ่มผล
รัชนี นิธากร
ขวัญดาว แจ่มแจ้ง
มณฑา หมีไพรพฤกษ์
นพรัตน์ ไชยวิโน
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
486 2561 การศึกษาความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำพังจากครอบครัว กรณีศึกษาบ้านแคทอง ตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
487 2561 การศึกษาความสอดคล้องของเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กับ หลักการ Search Engine Optimization (SEO)
กนกวรรณ เขียววัน
ฆัมภิชา ตันติสันติสม
จินดาพร อ่อนเกตุ
วันเฉลิม พูนใจสม
อรปรียา คำแพ่ง
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
488 2561 การศึกษาการสกัดสารและทดสอบพฤกษเคมีเบื้องต้นของพืชสมุนไพรบางชนิด
ศักดิ์ศรี แสนยาเจริญกุล
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
489 2561 การศึกษาการทำถ่านอัดแท่งด้วยตัวผสานจากดินเหนียว
ภาคิณ มณีโชติ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 วันที่ 08/03/2018 ถึง วันที่ 09/03/2018 0.2
490 2561 การศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบ CCR เรื่องการหาร เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และส่งเสริมเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองกรด
เบญจวรรณ ชัยปลัด
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
491 2561 การศึกษาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดCCR เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการแก้ปัญหา และส่งเสริมเจตคติต่อคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)
เบญจวรรณ ชัยปลัด
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
492 2561 การศึกษากระบวนการผลิตผ้าไหมมัดหมี่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษากลุ่มทอผ้า บ้านลานไผ่ หมู่ 9 ตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
493 2561 การวิเคราะห์แนวโน้มอุณหภูมิเฉลี่ยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3 วันที่ 18/07/2018 ถึง วันที่ 20/07/2018 0.2
494 2561 การวิเคราะห์สาเหตุการเขียนสะกดคาผิดในภาษาไทย
รุ่งณภา บุญยิ้ม
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 วันที่ 2-5 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 02/12/2018 ถึง วันที่ 05/12/2018 0.2
495 2561 การวิเคราะห์ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ และสารประกอบฟีนอลิกรวม ของสารสกัดไหมข้าวโพดหวานสีแดงสายพันธุ์ราชินีทับทิมสยาม
ปราณี เลิศแก้ว
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
จำนวน: 822 เรื่อง ค่าน้ำหนัก: 319.65
<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] 11 [ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] Next>>