รายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แยกคณะ)ตารางการรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ : ปี


# ปี ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน แหล่งตีพิมพ์ ช่วงวันที่ ค่าน้ำหนัก
451 2562 การพัฒนาตู้อนุบาลกล้วยไข่กำแพงเพชร โดยใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง
ภูมินทร์ ตันอุตม์
วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 14 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562 วันที่ 14/07/2019 ถึง วันที่ 31/12/2019 0.8
452 2562 การพัฒนาการเรียนรู้ 12 tenses โดยการสร้างความคิดรวบยอด สำหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์
สักทอง : มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2562) วันที่ 01/01/2019 ถึง วันที่ 31/03/2019 0.8
453 2562 การประเมินความแห้งแล้งเชิงพื้นที่ โดยใช้ดัชนีความแตกต่างพืชพรรณแบบนอร์มอลไลซ์ และค่าอุณหภูมิพื้นผิวของแผ่นดินจากข้อมูลโมดิส พื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิง จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ดร.สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
สักทอง : วารสารมนุษยืศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562 วันที่ 01/01/2019 ถึง วันที่ 30/04/2019 0.8
454 2562 แนวทางการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยในอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
อ.ณัฐภาณี บัวดี
ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว
วารสารศรีวนาลัยวิจัย วันที่ 01/01/2019 ถึง วันที่ 29/06/2019 0.6
455 2562 ฺBrand Listening using Twitter Sentiment Analysis
ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ
The 5th International Conference in Next Generation Computing 2019 วันที่ ถึง วันที่ 0.6
456 2562 รูปแบบการเรียนการสอนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตของนักศึกษาวิชาชีพครู
อ.มนตรี หลินภู
ดร.ศรวัส ศิริ
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม-สิงหาคม 2562 วันที่ 01/05/2019 ถึง วันที่ 31/08/2019 0.6
457 2562 ผลการศึกษาการบูรณาการจัดการเรียนรู้ทักษะทางสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ (Executive Function : EF) ของครูผู้ดูแลเด็กเล็กในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
อรทัย บุญเที่ยง
วารสารราชภัฏวิชาการเพชรบุรี (ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2) วันที่ 01/05/2019 ถึง วันที่ 31/08/2019 0.6
458 2562 ทัศนคติต่อการวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรและการวิจัยของอาจารย์พยาบาลสังกัด วิทยาลัยพยาบาลเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง
ดร.สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์
วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ วันที่ 01/07/2019 ถึง วันที่ 31/12/2019 0.6
459 2562 ดนตรีเมียนมาร์ประกอบมวยคาดเชือก : กรณีศึกษาวง ซายวายวัดไทยวัฒนาราม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
กวี ครองแก้ว
วารสารพิกุล, 17(1) วันที่ 01/01/2019 ถึง วันที่ 30/06/2019 0.6
460 2562 การเปรียนเทียบปริมาณธาตุอาหารของพืชในปุ๋ยมูลไส้เดือนดินที่ผลิตโดยแอฟริกันไนท์ครอเลอร์ (Eudrilus eugeniae) และอินเดียบูล (Perionyx excavatus)
ขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์
สักทอง: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) วันที่ 01/07/2019 ถึง วันที่ 31/12/2019 0.6
461 2562 การออกแบบนวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ Chat bot เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน วิชาการบัญชีเบื้องต้น 1
อนุ ธัชยะพงษ์
วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 วันที่ 01/07/2019 ถึง วันที่ 31/12/2019 0.6
462 2562 การหาแนวทางในการลดต้นทุนจากการลงทุนรับเหมาปูสนามหญ้าและการจัดสวนหย่อม
อนุ ธัชยะพงษ์
กันยา มั่นคง
วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 วันที่ 01/01/2019 ถึง วันที่ 30/06/2019 0.6
463 2562 การสร้างคำที่ใช้เรียกขานพระเคราะห์ในคัมภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์โดยวิธีสมาสและตัทธิต
ดร.ณัฐพล บ้านไร่
ผศ.ดร.เทพ เกื้อทวีกุล
วารสารพิกุล ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562 วันที่ 01/01/2019 ถึง วันที่ 30/06/2019 0.6
464 2562 การศึกษาสมบัติของแผ่นคอนกรีตปูพื้นทางเท้าผสมผงหินอ่อน
เอกสิทธิ์ เทียนมาศ
สุรเชษฐ์ ตุ้มมี
สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 วันที่ 01/01/2019 ถึง วันที่ 30/06/2019 0.6
465 2562 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการบัญชีต้นทุน 1 โดยใช้การสอนแบบ e-learning
นงลักษณ์ จิ๋วจู
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562 วันที่ 01/07/2019 ถึง วันที่ 31/12/2019 0.6
466 2562 การศึกษาความสอดคล้องของเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กับมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ
อ.จินดาพร อ่อนเกตุ
อ.กนกวรรณ เขียววัน
น.ส.อรปรียา คำแพ่ง
นายวันเฉลิม พูนใจสม
ผศ.ดร.ฆัมภิชา ตันติสันติสม
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 01/01/2019 ถึง วันที่ 30/04/2019 0.6
467 2562 การพัฒนาเว็บไซต์นําเสนอวัดประดู่ลาย จ.กำแพงเพชร ด้วยภาพ 3 มิติ
ฆัมภิชา ตันติสันติสม
สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.), 6(1) วันที่ 01/01/2019 ถึง วันที่ 30/06/2019 0.6
468 2562 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเชิงวัฒนธรรม ประเภทพระดิน สำหรับแหล่งเรียนรู้การทำพระเครื่องนครชุม จังหวัดกำแพงเพชรอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน
พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์
อำไพ แสงจันทร์ไทย
วารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์ วันที่ 01/01/2019 ถึง วันที่ 30/06/2019 0.6
469 2562 การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาการเขียนโปรแกรมบนเว็บเพื่อการศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อ.เมธี มธุรส
วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ วันที่ 01/03/2022 ถึง วันที่ 31/03/2022 0.6
470 2562 การผลิตและวิเคราะห์ลักษณะของผสมระหว่างเม็ดพลาศติกบริสุทธฺ์และดศษพลาสติกพอลิพรอพิลีนในการผลิตบรรจุภัณฑ์ผนังบางโดยกระบวนการฉีดขึ้นรูป
สุรเชษฐ์ ตุ้มมี
สักทอง: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) วันที่ 01/07/2019 ถึง วันที่ 31/12/2019 0.6
471 2562 การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง 2559) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ชลชลิตา กมุทธภิไชย
วารสารพิกุล, 17(1) วันที่ 01/01/2019 ถึง วันที่ 30/06/2019 0.6
472 2562 การตอบสนองของรูปแบบการใช้ประโยขน์ที่ดินต่อการชะล้างพังทลยของดินและอินทรีย์วัตถุในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์
สักทอง: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) วันที่ 01/07/2019 ถึง วันที่ 31/12/2019 0.6
473 2562 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อรทัย บุญเที่ยง
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 01/05/2019 ถึง วันที่ 31/08/2019 0.6
474 2562 กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการตลาด สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดกำแพงเพชร
เพชรา บุดสีทา
วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 วันที่ 01/01/2019 ถึง วันที่ 30/06/2019 0.6
475 2562 2 มาตรฐาน เพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย
ธนวิทย์ ฟองสมุทร์
พัชรมณฑ์ อ่อนเชด
วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562 วันที่ 01/01/2019 ถึง วันที่ 30/06/2019 0.6
476 2562 Tourism Promotion Website for Kamphaeng Phet World Heritage City, Thailand
ประพล จิตคติ
International Symposium on Business and Social Sciences วันที่ 08/01/2019 ถึง วันที่ 10/01/2019 0.4
477 2562 The Project-Based Learning Focus on the Community Product for Teaching Applied Chemistry to Science Students
มณฑา หมีไพรพฤกษ์
Proceedings of International Conference on Technology and Social Science 2019 (ICTSS 2019) วันที่ 08/05/2019 ถึง วันที่ 10/05/2019 0.4
478 2562 Stage Play: Strengthening Students’ English Pronunciation
อานนท์ คล้ายผา
นันทนัช ตนบุญ
ชุติมา สังวรินทะ
อ.อาชัญญา ศรีวรรธนศิลป์
ผศ.ดร.นิศากร ประคองชาติ
อ.JOEL ALBERT GRISELL
The 4th Thailand International College Consortium (TICC 2019) วันที่ 11/07/2019 ถึง วันที่ 12/07/2019 0.4
479 2562 Fixed point theorems for R′′-Kanan mapping in b-metric spaces
ผศ.ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม
The 24th Annual Meeting in Mathematics (AMM 2019) วันที่ 01/01/2019 ถึง วันที่ 01/01/2019 0.4
480 2562 Cultural Capital And Local Wisdom Thai Folk Song For Promoting Cultural Management in Lan Line-Dok-Mai Community Participation, Kamphaeng Phet, Thailand
ผศ.ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร
International Symposium on Business and Social Sciences วันที่ 08/01/2019 ถึง วันที่ 10/01/2019 0.4
481 2562 Content Analysis of Thai’s Agricultural Volunteers Development from Thesis and Research
โชคธำรงค์ จงจอหอ
2019 International Conference on Library and Information Science วันที่ 11/07/2019 ถึง วันที่ 13/07/2019 0.4
482 2562 “แพ้วคึ”: หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในการทำไร่หมุนเวียนของ ชาวปกากะญอบ้านแม่วะหลวงตำบลแม่วะหลวง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
สุทธีรา คำบุญเรือง
ภูริณัฐร์ โชติวรรณ
การประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารย์พัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 “พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” วันที่ 27/01/2019 ถึง วันที่ 30/01/2019 0.2
483 2562 แอปพลิเคชั่นติดตามการใช้จ่ายและคำนวณค่าใช้จ่ายรายเดือนของกิจกรรมมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย สาขา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
สามารถ ยืนยงพานิช
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20/12/2019 ถึง วันที่ 20/12/2019 0.2
484 2562 แนวทางพัฒนาคุณลักษณะของนักบัญชีตามความต้องการของ ผู้ประกอบการในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
วรางค์ รามบุตร
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8 และนานาชาติครั้งที่ 1 "วิทยาการจัดการวิชาการ 2019 การจัดการนวัตกรรมสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน" วันที่ 08/02/2019 ถึง วันที่ 08/02/2019 0.2
485 2562 แนวทางพัฒนาการบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับอนุบาล ในจังหวัดกำแพงเพชร
ประจบ ขวัญมั่น
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2" วันที่ 21/03/2019 ถึง วันที่ 22/03/2019 0.2
486 2562 แนวทางการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการคัดลอกผลงานทางวิชาการของนักศึกษาอุดมศึกษา ในจังหวัดทางภาคเหนือแห่งหนึ่งของประเทศไทย
กรรณิกา อุสสาสาร
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20/12/2019 ถึง วันที่ 20/12/2019 0.2
487 2562 แนวทางการพัฒนาทางการตลาดของธุรกิจน้ำผลไม้สด เฟริส์ท การ์เด้น อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
สุธิดา ทับทิมศรี
ผศ.ภาคิณ มณีโชติ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20/12/2019 ถึง วันที่ 20/12/2019 0.2
488 2562 แนวทางการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชาชนในเขตอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
กันต์กนิษฐ์ จูรัตน์
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 1:วิทยาการจัดการ 2019 วันที่ 08/02/2019 ถึง วันที่ 08/02/2019 0.2
489 2562 อิทธิพลของการจัดการขยะมูลฝอยที่มีต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการตลาดของผู้ประกอบการ ในตลาดศูนย์การค้า อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
พิมกาญดา จันดาหัวดง
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20/12/2019 ถึง วันที่ 20/12/2019 0.2
490 2562 สมรรถนะของนักวิชาชีพบัญชีต่อการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20/12/2019 ถึง วันที่ 20/12/2019 0.2
491 2562 สมบัติทางกายภาพ ปริมาณสารแอนโทไซยานินและสารต้านอนุมูลอิสระ ในแชมพูผสมสมุนไพรผสมสมุนไพร 7 ชนิด
ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วันที่ 21/03/2019 ถึง วันที่ 22/03/2019 0.2
492 2562 สภาพ ปัญหา ความต้องการ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการดูแลสุขภาพในชุมชนของชุมชนในพื้นที่บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร : กรณีศึกษาตาบลท่าขุนราม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
ราตรี โพธิ์ระวัช
มัณฑนา จริยรัตน์ไพศาล
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20/12/2019 ถึง วันที่ 20/12/2019 0.2
493 2562 ศึกษาระดับความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมความปลอดภัยในการใช้ห้องจาลองปฏิบัติการของนักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ปราณี เลิศแก้ว
ธิดารัตน์ พรหมมา
ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล
ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20/12/2019 ถึง วันที่ 20/12/2019 0.2
494 2562 ศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ ในสังคมเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม
รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารย์พัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” วันที่ 27/01/2019 ถึง วันที่ 30/01/2019 0.2
495 2562 ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข้าวเจ้าพันธุ์ กข29 (ชัยนาท 80) ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านไร่สุขุม ตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ศิริพร โสมคำภา
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20/12/2019 ถึง วันที่ 20/12/2019 0.2
จำนวน: 1166 เรื่อง ค่าน้ำหนัก: 464.80
<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] 11 [ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ] Next>>