รายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แยกคณะ)ตารางการรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ : ปี


# ปี ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน แหล่งตีพิมพ์ ช่วงวันที่ ค่าน้ำหนัก
496 2561 การวิเคราะห์ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในผลิตภัณฑ์ชาเปลือกกล้วยไข่ดิบ
ปราณี เลิศแก้ว
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
497 2561 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของการปลูกข้าวแบบเกษตรเคมี แบบข้าวปลอดภัยและแบบเกษตรอินทรีย์ กรณีศึกษา: ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร
การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4 "บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน" วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2561ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง วันที่ 20/07/2018 ถึง วันที่ 20/07/2018 0.2
498 2561 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกสตรอว์เบอร์รีของเกษตรกร ในเขตพื้นที่ ตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
อังคณา ตาเสนา
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
499 2561 การวิเคราะห์ค่าดัชนีพืชพรรณโดยใช้ข้อมูล Landsat 8 OLI/TIRS ปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
500 2561 การวิเคราะห์ SWOT ของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันขั้นต้นในจังหวัดตาก SWOT analysis of primary oil palm industry in TAK province
ภัคพล รื่นกลิ่น
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ ๕ วันที่ 02/12/2018 ถึง วันที่ 05/12/2018 0.2
501 2561 การวิจัยเชิงปริมาณโครงการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดกำแพงเพชร
ชาลิสา ศิริธรรมเกตุ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืนในยุค Thailand 4.0 วันที่ 09/09/2018 ถึง วันที่ 09/09/2018 0.2
502 2561 การวิจัยเชิงประเมินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล จังหวัดกำแพงเพชร
พิษณุ บุญนิยม
กล้าณรงค์ สุทธิรอด
ธีร์วิสิฐ มูลงามกูลจ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืนในยุค Thailand 4.0 วันที่ 09/09/2018 ถึง วันที่ 09/09/2018 0.2
503 2561 การวิจัยเชิงประเมินโครงการด้านเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดกำแพงเพชร
ตรรกพร สุขเกษม
นันทิวัน อินหาดกรวด
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืนในยุค Thailand 4.0 วันที่ 09/09/2018 ถึง วันที่ 09/09/2018 0.2
504 2561 การลดต้นทุนการขนส่งของธุรกิจรถทัวร์ กรณีศึกษา หลี่ถังทัวร์
พศวีร์ ศิริสราญลักษณ์
ธนากร โพธิ์ไกร
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
505 2561 การรับรู้สิทธิสวัสดิการของผู้สูงอายุตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงแพชร
ราตรี โพธิ์ระวัช
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
506 2561 การพัฒนาโรงสีข้าวชุมชนบ้านหนองปิ้งไก่แบบสองระบบ
เรขา อรัญวงศ์
ชาลี ตระกูล
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2561 ถึง วันที่ 21/12/2561 0.2
507 2561 การพัฒนาโปรแกรมแบบขนานด้วยโอเพ็นเอ็มพีสำหรับจัดลำดับข้อมูล
กนกวรรณ เขียววัน
จินดาพร อ่อนเกตุ
พรหมเมศ วีระพันธ์
นรุตม์ บุตรพลอย
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5” มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 02/12/2018 ถึง วันที่ 05/12/2018 0.2
508 2561 การพัฒนาโปรแกรม k-Nearest Neighbor แบบขนานด้วยโอเพ็นเอ็มพี
พรหมเมศ วีระพันธ์
นรุตม์ บุตรพลอย
จินดาพร อ่อนเกตุ
กนกวรรณ เขียววัน
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5” มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 02/12/2018 ถึง วันที่ 05/12/2018 0.2
509 2561 การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ด้วยระบบสมองกลฝังตัวและการเขียนโปรแกรมภาษา
ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์
วิวัฒน์ ทวีทรัพย์
เมธี มธุรส
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
510 2561 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย
ประพล จิตคติ
ศิริพร โสมคำภา
อนุธิดา เพชรพิมูล
พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว
อนันธิตรา ดอนบันเทา
คุณัญญา เบญจวรรณ
ภาคบรรยาย Oral Presentation ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5” วันที่ 02/12/2018 ถึง วันที่ 05/12/2018 0.2
511 2561 การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดกำแพงเพชร พิจิตร และสุโขทัย
พิษณุ บุญนิยม
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วันที่ 29/09/2018 ถึง วันที่ 29/09/2018 0.2
512 2561 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะการแต่งคำประพันธ์ ประเภทกาพย์ยานี 11 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา
อมรา ศรีแก้ว
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
513 2561 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนเชิงรุก (Active Learning)ในรายวิชาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาไทยในสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้สำหรับนักศึกษาสาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ศุภรดา สุขประเสริฐ
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 5 วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
514 2561 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำเฉพาะภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร
ธารณา สุวรรณเจริญ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
515 2561 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำควบกล้ำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
มานพ ศรีเทียม
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
516 2561 การพัฒนาแบบจำลองระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติด้วยเวลาและอุณหภูมิ
วิวัฒน์ ทวีทรัพย์
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
517 2561 การพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบแคลเซียมในตัวอย่างน้ำแร่
ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
518 2561 การพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบเหล็กในตัวอย่างน้ำแร่
ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
519 2561 การพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบสังกะสีในตัวอย่างน้ำแร่
ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
520 2561 การพัฒนาเครื่องฉลุลายเปลือกหอยกาบของกลุ่มบ้านแม่นารี หมู่ 5 ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
อานนท์ วงษ์มณี
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
521 2561 การพัฒนาสายอากาศช่องเปิดแบบกว้างที่ป้อนด้วยสายส่งสัญญาณ แบบไมโครสตริปไลน์ ที่มีสตับจูนสำหรับการใช้งานในการสื่อสาร WLAN
เทพ เกื้อทวีกุล
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
522 2561 การพัฒนารูปแบบลวดลาย เพื่อนำมาตกแต่งผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาด้วยผักตบชวา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
สฤษณ์ พรมสายใจ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏวิชาการ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 02/12/2018 ถึง วันที่ 05/12/2018 0.2
523 2561 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยวิธีวิจัย เพื่อส่งเสริมการอ่านอย่างมีวิจารณญาณในวิชาภาษาและวัฒนธรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ศุภรดา สุขประเสริฐ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1 วันที่ 01/01/2018 ถึง วันที่ 01/01/2018 0.2
524 2561 การพัฒนาระบบยืม-คืน อุปกรณ์ครุภัณฑ์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร
ศรินญา หวาจ้อย
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
525 2561 การพัฒนาระบบควบคุมการดับเครื่องยนต์ในกระบวนการสูบน้ำของเกษตรกร ผู้ทำไร่มันสำปะหลังระบบน้ำหยดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
อานนท์ วงษ์มณี
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
526 2561 การพัฒนาระบบการเรียนการสอนบนเว็บไซต์รายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลตาก
เฉลิม ทองจอน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
527 2561 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดกระเป๋าจากการประยุกต์ใช้วัสดุเส้นโพลิโพรพิลีน ตำบลไตรตรึงษ์ จังหวัดกำแพงเพชร
พบพร เอี่ยมใส
อำไพ แสงจันทร์ไทย
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
528 2561 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR
ปราณี เลิศแก้ว
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
529 2561 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ โดยใช้วิธีการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ยุทธนา พันธ์มี
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
530 2561 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตรปลอดภัยของวิสาหกิจชุมชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชน๖นรักษ์ .แม่หนองหลวง ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
วีรวรรณ แจ้งโม้
ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร
การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัยครั้งที่4 วันที่ 20/07/2018 ถึง วันที่ 20/07/2018 0.2
531 2561 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตรปลอดภัยของวิสาหกิจชุมชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฅนรักษ์...แม่หนองหลวง ตาบลหนองหลวง อาเภอลานกระบือ จังหวัดกาแพงเพชร
วีรวรรณ แจ้งโม้
ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร
การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4 "บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน" วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2561ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง วันที่ 20/07/2018 ถึง วันที่ 20/07/2018 0.2
532 2561 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารแปรูปจากกล้วย ในเขตพื้นที่มอกล้วยไข่ จังหวัดกำแพงเพชร กรณีศึกษา ร้านต้นกล้วย
สุรเชษฐ์ ตุ้มมี
ธนกิจ โคกทอง
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
533 2561 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การวาดภาพด้วยโปรแกรมกราฟิก เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
534 2561 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องส่วนประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ศรินญา หวาจ้อย
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
535 2561 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง 也 กับ 就กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
นุชจรีย์ สีแก้ว
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
536 2561 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (E-book) เรื่อง ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ เพื่อเสริมทักษะกระบวนการ ใฝ่เรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชากังราววิทยา จังหวัดกำแพงเพชร
วิวัฒน์ ทวีทรัพย์
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
537 2561 การพัฒนานวัตกรรมแปรรูปขยะทั่วไปเป็นขยะรีไซเคิล
ปรีชาภรณ์ ขันบุรี
อำไพ แสงจันทร์ไทย
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
538 2561 การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่องสัทอักษรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
539 2561 การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาจีนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านออกเสียงพินอิน
มงคล มณฑลศิริ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
540 2561 การพัฒนาทักษะการอ่านสะกดคำ รายวิชาภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านสะกดคำของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านไร่ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
บุญล้อม ด้วงวิเศษ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
จำนวน: 822 เรื่อง ค่าน้ำหนัก: 319.65
<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] 12 [ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] Next>>