รายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แยกคณะ)ตารางการรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ : ปี


# ปี ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน แหล่งตีพิมพ์ ช่วงวันที่ ค่าน้ำหนัก
496 2563 การอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายของแหล่งอาหาร และพันธุ์พืชสมุนไพรของชุมชน กะเหรี่ยงในเขตอุทยานแห่งชาติคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
รศ.ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) วันที่ 01/10/2020 ถึง วันที่ 31/12/2020 0.6
497 2563 การส่งเสริมกระบวนการผลิตมันสำปะหลังสะอาด ด้วยการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ และการพัฒนาชุดองค์ความรู้สู่เกษตรกร จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ดร.สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) ปีที่ 26 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2563 วันที่ 01/10/2020 ถึง วันที่ 31/12/2020 0.6
498 2563 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนด้วยเทคนิค การเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ในรายวิชาการ บัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี
น.ส.กันยา มั่นคง
วารสารพิกุล ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 วันที่ 01/07/2020 ถึง วันที่ 31/12/2020 0.6
499 2563 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะผู้บริหารระดับสาขาวิชา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ขวัญชัย ขัวนา
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 วันที่ 01/04/2020 ถึง วันที่ 30/06/2020 0.6
500 2563 การพัฒนาสมาร์ตมิเตอร์สำหรับการใช้ในการจัดการพลังงานไฟฟ้าในศุนย์พลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ผศ.ภาคิณ มณีโชติ
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตด์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (การพัฒนาท้องถิ่น) วันที่ 01/01/2020 ถึง วันที่ 30/06/2020 0.6
501 2563 การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ประชาคมอาเซียนสำหรับครู ระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยเทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศ
ผศ.ดร.สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
วารสารพิกุล ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 วันที่ 01/07/2020 ถึง วันที่ 31/12/2020 0.6
502 2563 การพัฒนาระบบแอปพลิเคชันสำหรับแจ้งเตือนเอกสารเข้าใหม่บนสมาร์ทโฟน
คมกริช กลิ่นอาจ
อ.จินดาพร อ่อนเกตุ
ผศ.นรุตม์ บุตรพลอย
สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 วันที่ 01/01/2020 ถึง วันที่ 30/06/2020 0.6
503 2563 การพัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์และแบบจําลองสามมิติแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธ กรณีศึกษา กลุ่มวัดในเขตอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร
ผศ.พรหมเมศ วีระพันธ์
ผศ.ดร.ฆัมภิชา ตันติสันติสม
สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 วันที่ 01/07/2020 ถึง วันที่ 31/12/2020 0.6
504 2563 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองของบ้านโชคชัยพัฒนา ตำบลคลองลาน สู่ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ของอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2563) ISSN 1906-3849 วันที่ 01/07/2020 ถึง วันที่ 31/12/2020 0.6
505 2563 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ถ่านอัดแท่งจากใบอ้อยและชานอ้อยสู่วิสาหกิจชุมชน
ผศ.เสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์
ผศ.ธนิรัตน์ ยอดดำเนิน
Journal of Energy and Environment Technology วันที่ 01/07/2020 ถึง วันที่ 31/12/2020 0.6
506 2563 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมวงและบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มฮักนะแม่กาษา ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ผศ.นงลักษณ์ จิ๋วจู
วารสารพิกุล ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 วันที่ 01-07-2020 ถึง วันที่ 30/12/2020 0.6
507 2563 การพัฒนาคำแนะนำใหม่ในการบริหารยาพ่นจมูก
อ.จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ
วารสารเภสัชกรรมไทย วันที่ 01/10/2020 ถึง วันที่ 31/12/2020 0.6
508 2563 การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองสำหรับนักเรียนโรงเรียนอ่างทองพัฒนา
ผศ.อุไรวรรณ ปานทโชติ
วารสารพิกุล ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563 วันที่ 01/01/2020 ถึง วันที่ 30/06/2020 0.6
509 2563 การพัฒนาการเรียนรู้ 12 tenses โดยการสร้างความคิดรวบยอดสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์
วารสารพิกุล ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 วันที่ 01/07/2020 ถึง วันที่ 31/12/2020 0.6
510 2563 การประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนเปิดร้านกาแฟ Molly's cafe อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
นงลักษณ์ จิ๋วจู
ราตรี สิทธิพงษ์
วารสารพิกุล ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563 วันที่ 01/01/2020 ถึง วันที่ 30/06/2020 0.6
511 2563 การตรวจวัดสารกำจัดศัตรูพืชกลุ่มคาร์บาเมตตกค้างในผักโดยใช้เอนไซม์อะซิติลคลอรีนเอสเทอเรสสำหรับการประยุกต์เป็นเซนเวอร์ทางการเกษตร
ดร.สุรเชษฐ์ ตุ้มมี
ผศ.วสุนธรา รตโนภาส
วารสารสักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 01/07/2020 ถึง วันที่ 31/12/2020 0.6
512 2563 การจัดการชุมชนพอเพียงแบบมีส่วนร่วม ของตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ชาลี ตระกูล
ผศ.ราตรี สิทธิพงษ์
วารสารพิกุล ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 วันที่ 01/07/2020 ถึง วันที่ 31/12/2020 0.6
513 2563 Application of Data Mining Techniques for Classification of Traffic Affecting Environments
ผศ.กนกวรรณ เขียววัน
ผศ.พรหมเมศ วีระพันธ์
ผศ.ดร.ฆัมภิชา ตันติสันติสม
อ.จินดาพร อ่อนเกตุ
Journal of Renewable Energy and Smart Grid Technology วันที่ 01/01/2020 ถึง วันที่ 30/06/2020 0.6
514 2563 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสมุนไพรในจังหวัดกำแพงเพชรที่สามารถใช้รักษาโรคได้
ผศ.ดร.ชญาดา กลิ่นจันทร์
นายธาดา พรมทับ
น.ส.ชรินรัตน์ บุญมาก
วารสารสารสื่อศิลป์ วันที่ 01/12/2019 ถึง วันที่ 30/05/2020 0.4
515 2563 The local language of the Phran Kratai city Kamphaeng Phet Province
อ.วนัสนันท์ นุชนารถ
ผศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี
ผศ.ดร.พธูรำไพ ประภัสสร
ดร.พิมพ์นารา บรรจง
อ.ธนธรณ์ แจ้งโม้
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 หัวข้อ "ชากังราว นครแห่งศิลป์ ถิ่นมรดกโลก" วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563 วันที่ 11/03/2020 ถึง วันที่ 13/03/2020 0.4
516 2563 The Integration of King Rama IX’s Philosophy and Characteristics of 21st-century youth to Improve Undergraduates Majoring in Teaching Science
อ.นันทนัช ตนบุญ
ผศ.ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์
อ.อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ
การประชุมวิชาการและวิจัยทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 6 (RUNIRAC 2020) วันที่ 17/08/2020 ถึง วันที่ 18/08/2020 0.4
517 2563 The Forest of Natural Resources, Mae Wong National Park
ผศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี
ผศ.ดร.พธูรำไพ ประภัสสร
ดร.พิมพ์นารา บรรจง
อ.ธนธรณ์ แจ้งโม้
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 หัวข้อ "ชากังราว นครแห่งศิลป์ ถิ่นมรดกโลก" วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563 วันที่ 11/03/2020 ถึง วันที่ 13/03/2020 0.4
518 2563 Thai Song Dam, Wang Nam Village, Wang Yang ubdistrict, Khlong Khlung District, Kamphaeng Phet Province
ผศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี
ดร.พิมพ์นารา บรรจง
อ.วนัสนันท์ นุชนารถ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 หัวข้อ "ชากังราว นครแห่งศิลป์ ถิ่นมรดกโลก" วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563 วันที่ 11/03/2020 ถึง วันที่ 13/03/2020 0.4
519 2563 Thai beliefs and Local Tradition in Golden Rabbit Cave, Kamphaeng Phet Province
อ.ธนธรณ์ แจ้งโม้
ผศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี
ผศ.ดร.พธูรำไพ ประภัสสร
อ.วนัสนันท์ นุชนารถ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 หัวข้อ "ชากังราว นครแห่งศิลป์ ถิ่นมรดกโลก" วันที่ 11/03/2020 ถึง วันที่ 13/03/2020 0.4
520 2563 Sukhothai style art sculpture in Kamphaeng Phet Province
ผศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี
อ.วนัสนันท์ นุชนารถ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 หัวข้อ "ชากังราว นครแห่งศิลป์ ถิ่นมรดกโลก" วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563 วันที่ 11/03/2020 ถึง วันที่ 13/03/2020 0.4
521 2563 Phran Kratai Marble
ดร.พิมพ์นารา บรรจง
ผศ.ดร.พธูรำไพ ประภัสสร
ผศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี
อ.ธนธรณ์ แจ้งโม้
อ.วนัสนันท์ นุชนารถ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 หัวข้อ "ชากังราว นครแห่งศิลป์ ถิ่นมรดกโลก" วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563 วันที่ 11/03/2020 ถึง วันที่ 13/03/2020 0.4
522 2563 Nakhon Trai Trung Folk Performance Culture
ผศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี
อ.ธนธรณ์ แจ้งโม้
ผศ.ดร.พธูรำไพ ประภัสสร
ดร.พิมพ์นารา บรรจง
อ.วนัสนันท์ นุชนารถ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 หัวข้อ "ชากังราว นครแห่งศิลป์ ถิ่นมรดกโลก" วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563 วันที่ 11/03/2020 ถึง วันที่ 13/03/2020 0.4
523 2563 Music Composition Aesthetic of Violoncello and Classical Guitar throughout Music Video via Long Take and Light Leak Techniques
อ.ธีริทธิ์ กันยารอง
อ.จิรพงศ์ ยืนยง
อ.ปภาตพงศ์ วันภักดี
The 6th Rajabhat University National and International Research and Academic Conference วันที่ 17/08/2020 ถึง วันที่ 18/08/2020 0.4
524 2563 Mien Embroidered Cloth in Kamphaeng Phet Province
อ.วนัสนันท์ นุชนารถ
ผศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี
ดร.พิมพ์นารา บรรจง
อ.ธนธรณ์ แจ้งโม้
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 หัวข้อ "ชากังราว นครแห่งศิลป์ ถิ่นมรดกโลก" วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563 วันที่ 11/03/2020 ถึง วันที่ 13/03/2020 0.4
525 2563 Learning Center of Buddha Amulets in Nakhon Chum City, Kamphaeng Phet Province
ผศ.ดร.พธูรำไพ ประภัสสร
ดร.พิมพ์นารา บรรจง
อ.ธนธรณ์ แจ้งโม้
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 หัวข้อ "ชากังราว นครแห่งศิลป์ ถิ่นมรดกโลก" วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563 วันที่ 11/03/2020 ถึง วันที่ 13/03/2020 0.4
526 2563 Krayasart , Traditions, Beliefs to the Community Product: A Case Study of the Krayasart Wilaiwan Groups Mueang District, Kamphaeng Phet Province
อ.ธนธรณ์ แจ้งโม้
ดร.พิมพ์นารา บรรจง
ผศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี
ผศ.ดร.พธูรำไพ ประภัสสร
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 หัวข้อ "ชากังราว นครแห่งศิลป์ ถิ่นมรดกโลก" วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563 วันที่ 11/03/2020 ถึง วันที่ 13/03/2020 0.4
527 2563 Kamphaeng Phet World Heritage City Historical Park
ดร.พิมพ์นารา บรรจง
ผศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี
อ.ธนธรณ์ แจ้งโม้
อ.วนัสนันท์ นุชนารถ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 หัวข้อ "ชากังราว นครแห่งศิลป์ ถิ่นมรดกโลก" วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563 วันที่ 11/03/2020 ถึง วันที่ 13/03/2020 0.4
528 2563 Hmong sticky rice tradition in Kamphaeng Phet province
อ.ธนธรณ์ แจ้งโม้
ผศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี
ผศ.ดร.พธูรำไพ ประภัสสร
ดร.พิมพ์นารา บรรจง
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 หัวข้อ "ชากังราว นครแห่งศิลป์ ถิ่นมรดกโลก" วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563 วันที่ 11/03/2020 ถึง วันที่ 13/03/2020 0.4
529 2563 Comparison of costs and returns between General Cassava Plantation and the "Cassava Manager System": A case study of cassava plantation in Kamphaeng Phet Province, Thailand.
อ.วิษณุเดช นันไชยแก้ว
Proceedings of the 6th National and International Conference on Political Science and Public Administration. Bangkok: Command and General Staff College Thailand. 30-31 March 2020 วันที่ 30/03/2020 ถึง วันที่ 31/03/2020 0.4
530 2563 Beliefs and Faiths from Overseas Chinese into Khlong Lan, Kamphaeng Phet
อ.วีรวรรณ แจ้งโม้
ผศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี
ผศ.ดร.พธูรำไพ ประภัสสร
ดร.พิมพ์นารา บรรจง
อ.วนัสนันท์ นุชนารถ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 หัวข้อ "ชากังราว นครแห่งศิลป์ ถิ่นมรดกโลก" วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563 วันที่ 11/03/2020 ถึง วันที่ 13/03/2020 0.4
531 2563 Banana to the well-known product in Kamphaeng Phet
อ.ธนธรณ์ แจ้งโม้
ผศ.ดร.พธูรำไพ ประภัสสร
ดร.พิมพ์นารา บรรจง
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 หัวข้อ "ชากังราว นครแห่งศิลป์ ถิ่นมรดกโลก" วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563 วันที่ 11/03/2020 ถึง วันที่ 13/03/2020 0.4
532 2563 "Pong Kham" Kamphaeng Phet Quartz Crystal
อ.วนัสนันท์ นุชนารถ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 หัวข้อ "ชากังราว นครแห่งศิลป์ ถิ่นมรดกโลก" วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563 วันที่ 11/03/2020 ถึง วันที่ 13/03/2020 0.4
533 2563 แนวทางการพัฒนาโซ่อุปทานน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีศึกษา บริษัท สุริวิภาอมร อินเตอร์ฟู๊ดจำกัด
อ.สุธิดา ทับทิมศรี
การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิต และการจัดการ 2020 ครั้งที่ 5 วันที่ 03/09/2020 ถึง วันที่ 04/09/2020 0.2
534 2563 เครื่องคัดแยกสีและขนาดของลูกมะนาว
ผศ.ธนิรัตน์ ยอดดำเนิน
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ และสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2563 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี วันที่ 17/12/2020 ถึง วันที่ 17/12/2020 0.2
535 2563 สูตรการหาจํานวนต้นไม้แผ่ทั่วของกราฟ 2-วัฏจักร
รศ.ดร.นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา
วารสารคณิตศาสตร์ราชภัฏ วันที่ 01/01/2020 ถึง วันที่ 30/06/2020 0.2
536 2563 ศักยภาพของป่าชุมชนเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝน ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
มัลลิกา ทองเอม
ธีรศิลป์ กันธา
ผศ.ดร.อังคณา ตาเสนา
นิพิฐพนธ์ ฤาชา
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 9 และนานาชาติครั้งที่ 2 วิทยาการจัดการวิชาการ 2020 วันที่ 07/02/2020 ถึง วันที่ 07/02/2020 0.2
537 2563 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นโดยใช้ เทคนิค PAR (พากันทำ)
ผศ.ดร.ขวัญชัย ขัวนา
รายงานการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) / แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ระดับชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 14/09/2020 ถึง วันที่ 14/09/2020 0.2
538 2563 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการคิดแก้ปัญหา และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปชั้นปีที่ 1
ดร.ปราณี เลิศแก้ว
งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ครั้งที่ 5" วันที่ 25/09/2020 ถึง วันที่ 25/09/2020 0.2
539 2563 ปัจจัยที่มีผลต่อการธำรงความสัมพันธ์ระยะยาวกับการต่อรองในความสัมพันธ์ของคู่เกย์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ณัฐพล บ้านไร่
ภูริณัฐร์ โชติวรรณ
การประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ 19 "นวัตกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน" วันที่ 27/01/2020 ถึง วันที่ 30/01/2020 0.2
540 2563 บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาและการจัดการท่องเที่ยว กรณีศึกษาหมู่บ้านป่าคา ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
สุรศักดิ์ บุญเทียน
รายงานการประชุมวิชาการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ 19 "นวัตกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน" วันที่ 27/01/2020 ถึง วันที่ 30/01/2020 0.2
จำนวน: 1306 เรื่อง ค่าน้ำหนัก: 579.20
<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] 12 [ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] Next>>