รายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แยกคณะ)ตารางการรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ : ปี


# ปี ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน แหล่งตีพิมพ์ ช่วงวันที่ ค่าน้ำหนัก
541 2562 พฤติกรรมสารสนเทศของเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านด้านข้าว
โชคธำรงค์ จงจอหอ
ดร.โชคธำรงค์ จงจอหอ
ดร.โชคธำรงค์ จงจอหอ
วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ วันที่ 01/01/2019 ถึง วันที่ 30/06/2019 0.8
542 2562 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนแบบหลากหลายในวิชาการพยาบาลมารดาทารกแรกเกิดและการผดุงครรภ์1
อ.ศรีสุดา เอกลัคนารัตน์
พิฆเนศวร์สาร ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 วันที่ 01/07/2019 ถึง วันที่ 31/12/2019 0.8
543 2562 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
อ.ศรีสุดา เอกลัคนารัตน์
พิฆเนศวร์สาร ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 วันที่ 01/07/2019 ถึง วันที่ 31/12/2019 0.8
544 2562 ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของค่านิยมหลักและกระบวนการดำเนินงานที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมในจังหวัดกำแพงเพชร
ปาณิสรา จรัสวิญญู
วารสารปัญญาภิวัฒน์, 11(3) วันที่ 01/09/2019 ถึง วันที่ 30/09/2019 0.8
545 2562 การสืบสานประเพณีปีใหม่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยภูเขา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
โอกามา จ่าแกะ
บุญมา กุพันธ์
วิยุดา ทิพย์วิเศษ
ธวชินี ลาลิน
สักทอง: วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) วันที่ 01/07/2019 ถึง วันที่ 30/09/2019 0.8
546 2562 การสกัดและประเมินพื้นที่ถูกเผาไหม้โดยใช้ค่าความแตกต่างของดัชนีเชิงคลื่นหลายช่วงเวลา จากข้อมูลแลนด์แซท 8 : กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาตคลองวังเจ้า คลองลาน และแม่วงก์
ผศ.ดร.สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2562 วันที่ 01/04/2019 ถึง วันที่ 30/06/2019 0.8
547 2562 การรับรู้อัตลักษณ์ถิ่นที่บุรีรัมย์ของคนในและคนนอกพื้นที่
ดร.พัชรีรัต หารไชย
JARS 16(2). 2019 วันที่ 01/07/2019 ถึง วันที่ 31/12/2019 0.8
548 2562 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
สันติ คู่กระสังข์
ธนัชพร หาได้
วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น วันที่ 01/01/2019 ถึง วันที่ 31/03/2019 0.8
549 2562 การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคนิคการตรวจสอบแคลเซียมในตัวอย่างน้ำแร่สำหรับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาครู
ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน) วันที่ 01/04/2019 ถึง วันที่ 30/06/2019 0.8
550 2562 การพัฒนาเครื่องต้นแบบคัดแยกดอกดาวเรืองโดยใช้วิธีการประมวลผลภาพ
ภูมินทร์ ตันอุตม์
วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ วันที่ 01/01/2019 ถึง วันที่ 30/06/2019 0.8
551 2562 การพัฒนาหลักสูตรการเสริมสร้างความสุขในองค์กรวิทยาลัยพยาบาลด้วยกระบวนการสุนทรียสนทนา.
ดร.สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์
วารสารวิชาการสาธารณสุข วันที่ 01/01/1970 ถึง วันที่ 01/01/1970 0.8
552 2562 การพัฒนารูปแบบโจทย์สถานการณ์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้วยสถานการณ์จำลองเสมือนจริง
ดร.สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์
วารสารวิชาการสาธารณสุข วันที่ 01/01/1970 ถึง วันที่ 01/01/1970 0.8
553 2562 การพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อความเป็นเลิศของสถานศึดษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต1
ศรวัส ศิริ
พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข
สักทอง: วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) วันที่ 31/10/2019 ถึง วันที่ 31/12/2019 0.8
554 2562 การพัฒนาระบบฐานความรู้เพื่อสนับสนุนการทำอาหารสุขภาพ
นุจรินทร์ ปทุมพงษ์
มัณฑนา จริยรัตน์ไพศาล
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 13(1) วันที่ 01/01/2019 ถึง วันที่ 30/04/2019 0.8
555 2562 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าทอมือของกลุ่มผ้าทอมือบ้านคลองเจริญ เพื่อพัฒนาอาชีพ และผลิตภัณฑ์ชุมชน อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
อำไพ แสงจันทร์ไทย
พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์
สักทอง: วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) วันที่ 01/07/2019 ถึง วันที่ 30/09/2019 0.8
556 2562 การพัฒนาบทเรียน e-learning รายวิชาการบัญชี1
ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์
สักทอง: วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) วันที่ 01/01/2019 ถึง วันที่ 01/01/2019 0.8
557 2562 การพัฒนาตู้อนุบาลกล้วยไข่กำแพงเพชร โดยใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง
ภูมินทร์ ตันอุตม์
วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 14 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562 วันที่ 14/07/2019 ถึง วันที่ 31/12/2019 0.8
558 2562 การพัฒนาการเรียนรู้ 12 tenses โดยการสร้างความคิดรวบยอด สำหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์
สักทอง : มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2562) วันที่ 01/01/2019 ถึง วันที่ 31/03/2019 0.8
559 2562 การประเมินความแห้งแล้งเชิงพื้นที่ โดยใช้ดัชนีความแตกต่างพืชพรรณแบบนอร์มอลไลซ์ และค่าอุณหภูมิพื้นผิวของแผ่นดินจากข้อมูลโมดิส พื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิง จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ดร.สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
สักทอง : วารสารมนุษยืศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562 วันที่ 01/01/2019 ถึง วันที่ 30/04/2019 0.8
560 2562 แนวทางการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยในอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
อ.ณัฐภาณี บัวดี
ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว
วารสารศรีวนาลัยวิจัย วันที่ 01/01/2019 ถึง วันที่ 29/06/2019 0.6
561 2562 ฺBrand Listening using Twitter Sentiment Analysis
ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ
The 5th International Conference in Next Generation Computing 2019 วันที่ ถึง วันที่ 0.6
562 2562 รูปแบบการเรียนการสอนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตของนักศึกษาวิชาชีพครู
อ.มนตรี หลินภู
ดร.ศรวัส ศิริ
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม-สิงหาคม 2562 วันที่ 01/05/2019 ถึง วันที่ 31/08/2019 0.6
563 2562 ผลการศึกษาการบูรณาการจัดการเรียนรู้ทักษะทางสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ (Executive Function : EF) ของครูผู้ดูแลเด็กเล็กในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
อรทัย บุญเที่ยง
วารสารราชภัฏวิชาการเพชรบุรี (ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2) วันที่ 01/05/2019 ถึง วันที่ 31/08/2019 0.6
564 2562 ทัศนคติต่อการวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรและการวิจัยของอาจารย์พยาบาลสังกัด วิทยาลัยพยาบาลเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง
ดร.สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์
วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ วันที่ 01/07/2019 ถึง วันที่ 31/12/2019 0.6
565 2562 ดนตรีเมียนมาร์ประกอบมวยคาดเชือก : กรณีศึกษาวง ซายวายวัดไทยวัฒนาราม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
กวี ครองแก้ว
วารสารพิกุล, 17(1) วันที่ 01/01/2019 ถึง วันที่ 30/06/2019 0.6
566 2562 การเปรียนเทียบปริมาณธาตุอาหารของพืชในปุ๋ยมูลไส้เดือนดินที่ผลิตโดยแอฟริกันไนท์ครอเลอร์ (Eudrilus eugeniae) และอินเดียบูล (Perionyx excavatus)
ขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์
สักทอง: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) วันที่ 01/07/2019 ถึง วันที่ 31/12/2019 0.6
567 2562 การออกแบบนวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ Chat bot เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน วิชาการบัญชีเบื้องต้น 1
อนุ ธัชยะพงษ์
วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 วันที่ 01/07/2019 ถึง วันที่ 31/12/2019 0.6
568 2562 การหาแนวทางในการลดต้นทุนจากการลงทุนรับเหมาปูสนามหญ้าและการจัดสวนหย่อม
อนุ ธัชยะพงษ์
กันยา มั่นคง
วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 วันที่ 01/01/2019 ถึง วันที่ 30/06/2019 0.6
569 2562 การสร้างคำเรียกขานพระเคราะห์ในคัมภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์โดยวิธีสมาสและตัทธิต
ดร.ณัฐพล บ้านไร่
วารสารพิกุล, 17(1) วันที่ 01/01/2019 ถึง วันที่ 30/06/2019 0.6
570 2562 การสร้างคำที่ใช้เรียกขานพระเคราะห์ในคัมภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์โดยวิธีสมาสและตัทธิต
ดร.ณัฐพล บ้านไร่
ผศ.ดร.เทพ เกื้อทวีกุล
อ.มนตรี หลินภู
อ.อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ
อ.อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ
วารสารพิกุล ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562 วันที่ 01/01/2019 ถึง วันที่ 30/06/2019 0.6
571 2562 การศึกษาสมบัติของแผ่นคอนกรีตปูพื้นทางเท้าผสมผงหินอ่อน
เอกสิทธิ์ เทียนมาศ
สุรเชษฐ์ ตุ้มมี
สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 วันที่ 01/01/2019 ถึง วันที่ 30/06/2019 0.6
572 2562 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการบัญชีต้นทุน 1 โดยใช้การสอนแบบ e-learning
นงลักษณ์ จิ๋วจู
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562 วันที่ 01/07/2019 ถึง วันที่ 31/12/2019 0.6
573 2562 การศึกษาความสอดคล้องของเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กับมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ
อ.จินดาพร อ่อนเกตุ
อ.กนกวรรณ เขียววัน
น.ส.อรปรียา คำแพ่ง
นายวันเฉลิม พูนใจสม
ผศ.ดร.ฆัมภิชา ตันติสันติสม
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 01/01/2019 ถึง วันที่ 30/04/2019 0.6
574 2562 การพัฒนาเว็บไซต์นําเสนอวัดประดู่ลาย จ.กำแพงเพชร ด้วยภาพ 3 มิติ
ฆัมภิชา ตันติสันติสม
สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.), 6(1) วันที่ 01/01/2019 ถึง วันที่ 30/06/2019 0.6
575 2562 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเชิงวัฒนธรรม ประเภทพระดิน สำหรับแหล่งเรียนรู้การทำพระเครื่องนครชุม จังหวัดกำแพงเพชรอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน
พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์
อำไพ แสงจันทร์ไทย
วารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์ วันที่ 01/01/2019 ถึง วันที่ 30/06/2019 0.6
576 2562 การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาการเขียนโปรแกรมบนเว็บเพื่อการศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อ.เมธี มธุรส
วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ วันที่ 01/03/2022 ถึง วันที่ 31/03/2022 0.6
577 2562 การผลิตและวิเคราะห์ลักษณะของผสมระหว่างเม็ดพลาศติกบริสุทธฺ์และดศษพลาสติกพอลิพรอพิลีนในการผลิตบรรจุภัณฑ์ผนังบางโดยกระบวนการฉีดขึ้นรูป
สุรเชษฐ์ ตุ้มมี
สักทอง: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) วันที่ 01/07/2019 ถึง วันที่ 31/12/2019 0.6
578 2562 การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง 2559) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ชลชลิตา กมุทธภิไชย
วารสารพิกุล, 17(1) วันที่ 01/01/2019 ถึง วันที่ 30/06/2019 0.6
579 2562 การตอบสนองของรูปแบบการใช้ประโยขน์ที่ดินต่อการชะล้างพังทลยของดินและอินทรีย์วัตถุในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์
สักทอง: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) วันที่ 01/07/2019 ถึง วันที่ 31/12/2019 0.6
580 2562 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อรทัย บุญเที่ยง
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 01/05/2019 ถึง วันที่ 31/08/2019 0.6
581 2562 กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการตลาด สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดกำแพงเพชร
เพชรา บุดสีทา
วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 วันที่ 01/01/2019 ถึง วันที่ 30/06/2019 0.6
582 2562 2 มาตรฐาน เพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย
ธนวิทย์ ฟองสมุทร์
พัชรมณฑ์ อ่อนเชด
วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562 วันที่ 01/01/2019 ถึง วันที่ 30/06/2019 0.6
583 2562 Tourism Promotion Website for Kamphaeng Phet World Heritage City, Thailand
ประพล จิตคติ
International Symposium on Business and Social Sciences วันที่ 08/01/2019 ถึง วันที่ 10/01/2019 0.4
584 2562 The Project-Based Learning Focus on the Community Product for Teaching Applied Chemistry to Science Students
มณฑา หมีไพรพฤกษ์
Proceedings of International Conference on Technology and Social Science 2019 (ICTSS 2019) วันที่ 08/05/2019 ถึง วันที่ 10/05/2019 0.4
585 2562 Stage Play: Strengthening Students’ English Pronunciation
อานนท์ คล้ายผา
นันทนัช ตนบุญ
ชุติมา สังวรินทะ
อ.อาชัญญา ศรีวรรธนศิลป์
ผศ.ดร.นิศากร ประคองชาติ
อ.JOEL ALBERT GRISELL
The 4th Thailand International College Consortium (TICC 2019) วันที่ 11/07/2019 ถึง วันที่ 12/07/2019 0.4
จำนวน: 1267 เรื่อง ค่าน้ำหนัก: 557.10
<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] 13 [ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] Next>>