รายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แยกคณะ)ตารางการรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ : ปี


# ปี ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน แหล่งตีพิมพ์ ช่วงวันที่ ค่าน้ำหนัก
541 2563 ชุดควบคุมรีโมทเครื่องใช้ไฟฟ้าสั่งการทำงานด้วยเสียง
ธนิรัตน์ ยอดดำเนิน
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 วันที่ 17/12/2020 ถึง วันที่ 17/12/2020 0.2
542 2563 ชิม ช้อป ใช้ นโยบายรัฐบาลกับเสียงตอบรับจากภาคประชาชน ในจังหวัดกำแพงเพชร
อ.ธนธรณ์ แจ้งโม้
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2 “วิทยาการจัดการวิชาการ 2020” 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ วันที่ 07/02/2020 ถึง วันที่ 07/02/2020 0.2
543 2563 คุณสมบัติของแผ่นซีเมนต์ผสมเส้นใยธรรมชาติ
อ.เอกสิทธิ์ เทียนมาศ
ดร.สุรเชษฐ์ ตุ้มมี
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยา่ลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4 วันที่ 15/07/2020 ถึง วันที่ 16/07/2020 0.2
544 2563 คุณภาพชีวิตผู้พิการ ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
ณัฐพล บ้านไร่
สุรศักดิ์ บุญเทียน
การประชุมเชิงวิชาการการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ 19 "นวัตกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน" วันที่ 27/01/2020 ถึง วันที่ 30/01/2020 0.2
545 2563 การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจชุมชนในการพัฒนา อาชีพ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฅนรักษ์แม่หนองหลวง จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2 “วิทยาการจัดการวิชาการ 2020” 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ วันที่ 07/02/2020 ถึง วันที่ 07/02/2020 0.2
546 2563 การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านโลจิสติกส์ กรณีศึกษาร้านไม้ราชพฤกษ์
อ.สุธิดา ทับทิมศรี
การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิต และการจัดการ 2020 ครั้งที่ 5 วันที่ 03/09/2020 ถึง วันที่ 04/09/2020 0.2
547 2563 การเปรียบเทียบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ แอนโทไซยานิน เบต้าแคโรทีน และฟีนิลิก ในสบู่จากสารสกัดข้าวเหนียวดำและข้าวดอกข่า
อ.ธิดารัตน์ พรหมมา
ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 6 วันที่ 17/08/2020 ถึง วันที่ 18/08/2020 0.2
548 2563 การเปรียบเทียบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณสารแอนโทไซยานิน และสารประกอบฟีนอลิกรวมในสบู่ผสมสารสกัดธรรมชาติ
ดร.ปราณี เลิศแก้ว
งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6" วันที่ 17/08/2020 ถึง วันที่ 18/08/2020 0.2
549 2563 การสร้างงานแอนิเมชั่น 2 มิติที่บูรณาการร่วมระหว่างโปรแกรมโฟโตช้อปกับโปรแกรมพรีเมียร์โปรเพื่อสร้างผลงานด้านประยุกต์ศิลป์ การประชุมนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดี ระดับชาติ ครั้งที่ 1
จิรพงศ์ ยืนยง
การประชุมนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดีระดับชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 14/09/2020 ถึง วันที่ 14/09/2020 0.2
550 2563 การสร้างงานสื่อมัลติมีเดียเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 และการพัฒนาทักษะสู่สากล
ธีริทธิ์ กันยารอง
อ.มุทิตา นาคเมือง
การประชุมนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดี ระดับชาติ ครั้งที่ 1 วันที่ 14/09/2020 ถึง วันที่ 14/09/2020 0.2
551 2563 การสกัดองค์ความรู้จากงานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อสร้างนวัตกรรมในการเผยแพร่สู่ชุมชน
ผศ.ดร.สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
การประชุมวิชาการนวัตกรรมแนวปฏิบัติที่ดีระดับชาติ ครั้งที่ 1 KPRU Innovation Good Practice Conference 2020 วันที่ 14/09/2020 ถึง วันที่ 14/09/2020 0.2
552 2563 การศึกษาบทบาทผู้สูงอายุในการเพิ่มมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจให้กับครอบครัว กรณีศึกษา กลุ่มกระทงเปลือกข้าวโพด หมู่บ้านลานเพชร อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร
วิยุดา ทิพย์วิเศษ
รายงานการประชุมวิชาการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ 19 "นวัตกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน" วันที่ 27/01/2020 ถึง วันที่ 30/01/2020 0.2
553 2563 การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้สักของชุมชน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
อ.อนันธิตรา ดอนบันเท่า
ผศ.ดร.ชาลี ตระกูล
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 14 วันที่ 18/12/2020 ถึง วันที่ 18/12/2020 0.2
554 2563 การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสู่ความสำเร็จ : กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและพัฒนาการแปรรูปกล้วยตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร
ณัฐพล บ้านไร่
อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม
การประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ 19 "นวัตกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน" วันที่ 27/01/2020 ถึง วันที่ 30/01/2020 0.2
555 2563 การพัฒนาระบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิในโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้าด้วยระบบสมาร์ทโฟน
ผศ.อัษฎางค์ บุญศรี
อ.นิวดี คลังสีดา
ผศ.จารุกิตติ์ พิบูลนฤดม
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2563 วันที่ 17/12/2020 ถึง วันที่ 17/12/2020 0.2
556 2563 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวบ้านห้วยหินฝน ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
อ.สันติ คู่กระสังข์
อ.ธนัชพร หาได้
อ.ราววาด ยิ้มสวัสดิ์
สันติ คู่กระสังข์
งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6" วันที่ 17/08/2020 ถึง วันที่ 18/08/2020 0.2
557 2563 การพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์โดยใช้กิจกรรมค่ายวิชาการของนักศึกษา สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อ.ธิดารัตน์ พรหมมา
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี วันที่ 25/09/2020 ถึง วันที่ 25/09/2020 0.2
558 2563 การพัฒนาชุมชนบนฐานวิถีวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ผศ.ดร.ร.ต.สุขเกษม ขุนทอง
ผศ.เกรียงไกร กันตีมูล
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 14 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 116 ปี “วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน” วันที่ 18/12/2020 ถึง วันที่ 18/12/2020 0.2
559 2563 การบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัยในชั้นเรียน
ผศ.ดร.ขวัญชัย ขัวนา
รายงานการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) / แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ระดับชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 14/09/2020 ถึง วันที่ 14/09/2020 0.2
560 2563 กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มทอผ้าไหมแก้วจากวัสดุธรรมชาติ บ้านสร้อยสุวรรณ จังหวัดกําแพงเพชร
อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม
รายงานการประชุมวิชาการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ 19 "นวัตกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน" วันที่ 27/01/2020 ถึง วันที่ 30/01/2020 0.2
561 2563 "โลกของนักเล่นกีฬา E-Sport" : การเปลี่ยนความหมายและมุมมองต่อเกมออนไลน์ของวัยรุ่นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
สุทธีรา คำบุญเรือง
ประจักษ์ กึกก้อง
รายงานการประชุมวิชาการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ 19 "นวัตกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน" วันที่ 27/01/2020 ถึง วันที่ 30/01/2020 0.2
562 2563 แนวทางการจัดการพลังงานทดแทนของจังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ดร.วิษณุ บัวเทศ
วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วันที่ 01/01/2020 ถึง วันที่ 01/01/2020 0
563 2563 การจัดการพลังงานทดแทนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล
ผศ.ดร.วิษณุ บัวเทศ
วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วันที่ 01/07/2020 ถึง วันที่ 31/12/2020 0
564 2562 Vibrational frequencies and electronic structures of 2-amino-1, 9-dihydro-9-[(2hydroxuethoxy) methyl]-6H-purin-6-one using density functional theory method
มณฑา หมีไพรพฤกษ์
AIP Conference Proceedings วันที่ 18/09/2019 ถึง วันที่ 18/09/2019 1
565 2562 Using face tanalytico-synthetic method for organizingThai's indigenous rice knowledge
ดร.โชคธำรงค์ จงจอหอ
Kasetsart Journal of Social Sciences 40 (2019) 121–128 วันที่ 01/01/2019 ถึง วันที่ 30/04/2019 1
566 2562 The Generalized α-Nonexpansive Mappings and Related Convergence Theorems in Hyperbolic Spaces
ผศ.ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม
วารสาร Journal of Informatics and Mathematical Sciences Vol. 11, No. 1, pp. 1–17, 2019 วันที่ 01/01/2019 ถึง วันที่ 31/03/2019 1
567 2562 Naturally ordered strong endomorphisms on graphs
นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา
Graphs and Combinatorics volume 35, pages 1619–1632(2019) วันที่ 23/10/2019 ถึง วันที่ 31/12/2019 1
568 2562 Confirmatory Factor Analysis of Absorptive Capacity and Competitiveness of Small and Medium-Sized Enterprise of Thailand’s Gems and Jewelry Industry
พิมกาญดา จันดาหัวดง
Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences) วันที่ 01/09/2019 ถึง วันที่ 31/12/2019 1
569 2562 A Computational Study on Structural and Electronic Properties of 1-(4-Chlorophenyl)-2-{[5-(4-Chlorophenyl)-1,2,3-Oxadiazol-2- yl]sulfanyl}Ethanone
มณฑา หมีไพรพฤกษ์
Applied Mechanics and MaterialsConference Proceedings วันที่ 10/06/2019 ถึง วันที่ 05/04/2020 1
570 2562 แนวทางปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการตลาดเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
อิสรีย์ ด่อนคร้าม
สักทอง: วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) วันที่ 01/10/2019 ถึง วันที่ 31/12/2019 0.8
571 2562 แนวทางการพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของผู้สูงอายุในตำบลนครชุมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
ราตรี โพธิ์ระวัช
สักทอง: วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) วันที่ 01/10/2019 ถึง วันที่ 31/12/2019 0.8
572 2562 สภาพและปัญหาอุปสรรคของการค้าชายแดนบริเวณจุดผ่านแดนช่องทางบ้านเปิũงเคลิ่งอำเภออุ้มผางจังหวัดตาก
ธีรศิลป์ กันธา
ผศ.ดร.อังคณา ตาเสนา
มัลลิกา ทองเอม
วิชานนท์ ผ่องจิตต์
สักทอง: วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) วันที่ 01/10/2019 ถึง วันที่ 31/12/2019 0.8
573 2562 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการกลุ่ม ของคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุจังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์
ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต
รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 01/07/2019 ถึง วันที่ 31/08/2019 0.8
574 2562 รูปแบบการพัฒนาการเสริมสร้างสมรรถนะการปฎิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนในหมาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลเกีย เขียวดี
พธูรำไพ ประภัสสร
พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข
สักทอง: วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) วันที่ 01/10/2019 ถึง วันที่ 31/12/2019 0.8
575 2562 รูปแบบการบริหารงานคุณภาพระดับหลักสูตรในคณะครุศาสตร์กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนล่าง
รัชนีวรรณ บุญอนนท์
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน) วันที่ 01/04/2019 ถึง วันที่ 30/06/2019 0.8
576 2562 รูปแบบการจัดการธุรกิจสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารในเขตภาคเหนือ
มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด
รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน) วันที่ 01/04/2019 ถึง วันที่ 30/06/2019 0.8
577 2562 ยุทธศาสตร์การเป็นผู้ นําทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรปี 2561-2565
ดำรงค์ เฉยปัญญา
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน) วันที่ 01/04/2019 ถึง วันที่ 30/06/2019 0.8
578 2562 พฤติกรรมสารสนเทศของเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านด้านข้าว
โชคธำรงค์ จงจอหอ
ดร.โชคธำรงค์ จงจอหอ
ดร.โชคธำรงค์ จงจอหอ
วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ วันที่ 01/01/2019 ถึง วันที่ 30/06/2019 0.8
579 2562 ผลของโปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการต่อการรับรู้ความสามารถตนเอง และพฤติกรรมในการส่งเสริมพัฒนาการทารกเกิดก่อนกำหนดของมารดา
วารสารเกื้อการุณย์ วันที่ 01/07/2019 ถึง วันที่ 31/12/2019 0.8
580 2562 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนแบบหลากหลายในวิชาการพยาบาลมารดาทารกแรกเกิดและการผดุงครรภ์1
อ.ศรีสุดา เอกลัคนารัตน์
พิฆเนศวร์สาร ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 วันที่ 01/07/2019 ถึง วันที่ 31/12/2019 0.8
581 2562 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
อ.ศรีสุดา เอกลัคนารัตน์
พิฆเนศวร์สาร ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 วันที่ 01/07/2019 ถึง วันที่ 31/12/2019 0.8
582 2562 ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของค่านิยมหลักและกระบวนการดำเนินงานที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมในจังหวัดกำแพงเพชร
ปาณิสรา จรัสวิญญู
วารสารปัญญาภิวัฒน์, 11(3) วันที่ 01/09/2019 ถึง วันที่ 30/09/2019 0.8
583 2562 การสืบสานประเพณีปีใหม่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยภูเขา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
โอกามา จ่าแกะ
บุญมา กุพันธ์
วิยุดา ทิพย์วิเศษ
ธวชินี ลาลิน
สักทอง: วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) วันที่ 01/07/2019 ถึง วันที่ 30/09/2019 0.8
584 2562 การสกัดและประเมินพื้นที่ถูกเผาไหม้โดยใช้ค่าความแตกต่างของดัชนีเชิงคลื่นหลายช่วงเวลา จากข้อมูลแลนด์แซท 8 : กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาตคลองวังเจ้า คลองลาน และแม่วงก์
ผศ.ดร.สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2562 วันที่ 01/04/2019 ถึง วันที่ 30/06/2019 0.8
585 2562 การรับรู้อัตลักษณ์ถิ่นที่บุรีรัมย์ของคนในและคนนอกพื้นที่
ดร.พัชรีรัต หารไชย
JARS 16(2). 2019 วันที่ 01/07/2019 ถึง วันที่ 31/12/2019 0.8
จำนวน: 1306 เรื่อง ค่าน้ำหนัก: 579.20
<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] 13 [ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] Next>>