รายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แยกคณะ)ตารางการรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ : ปี


# ปี ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน แหล่งตีพิมพ์ ช่วงวันที่ ค่าน้ำหนัก
586 2562 การพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยใช้ Active Learning
รุ่งณภา บุญยิ้ม
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยพิบูลสงคราม วันที่ 21/03/2019 ถึง วันที่ 22/03/2019 0.2
587 2562 การพัฒนาทักษะการอ่านคำควบกล้ำ โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 โรงเรียนบึงบัวพิทยาคมจังหวัดพิจิตร
ศุภรดา สุขประเสริฐ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วันที่ 21/03/2019 ถึง วันที่ 22/03/2019 0.2
588 2562 การพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนโดยใช้สื่อประสมสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ
นันทิวัน อินหาดกรวด
วรรษวัลย์ วงศ์กำแหง
สุภัตชา จำปา
พีรพัฒน์ พวงจิตร
เสาวภา อินทร์แก้ว
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20/12/2019 ถึง วันที่ 20/12/2019 0.2
589 2562 การพัฒนาตู้อบแห้งรมควันแบบควบคุมอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ผศ.อัษฎางค์ บุญศรี
การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 วันที่ 06/11/2019 ถึง วันที่ 08/11/2019 0.2
590 2562 การพัฒนาชุดการสอนงานตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการสอนในรายวิชางาน ตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ชุติเดช ทันจันทร์
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20/12/2019 ถึง วันที่ 20/12/2019 0.2
591 2562 การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง อวัยวะของเรา และอาหารหลักของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน
วชิระ วิชชุวรนันท์
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2" วันที่ 21/03/2019 ถึง วันที่ 22/03/2019 0.2
592 2562 การพัฒนากาลักน้ำสำหรับครัวเรือนในพื้นที่ขนาดเล็ก
ผศ.ว่าที่ ร.ต.วรวุฒิ บุตรดี
ผศ.ภาคิณ มณีโชติ
การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 วันที่ 06/11/2019 ถึง วันที่ 08/11/2019 0.2
593 2562 การพัฒนาการเขียนย่อความโดยใช้ผังความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม
อมรา ศรีแก้ว
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2" วันที่ 21/03/2019 ถึง วันที่ 22/03/2019 0.2
594 2562 การพัฒนาการคิดโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานประกอบการทดลองวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุบาล 1-2 โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม)
จุฑาทิพย์ โอบอ้อม
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2" วันที่ 21/03/2019 ถึง วันที่ 22/03/2019 0.2
595 2562 การบัญชีต้นทุนในพิธีการบาเพ็ญกุศลศพกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง อาเภอพบพระ จังหวัดตาก
สุขเกษม ขุนทอง
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20/12/2019 ถึง วันที่ 20/12/2019 0.2
596 2562 การบริหารและการบริการในภาครัฐ: รัฐบาลดิจิทัล
ปุณณดา ทรงอิทธิสุข
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20/12/2019 ถึง วันที่ 20/12/2019 0.2
597 2562 การทดสอบช่องโหว่โปรโตคอล WAP2 ด้วยการโจมตีแบบ KRACK กรณีศึกษาอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์
พรนรินทร์ สายกลิ่น
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20/12/2019 ถึง วันที่ 20/12/2019 0.2
598 2562 การตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่าน Mobile Banking Application ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อนันธิตรา ดอนบันเทา
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20/12/2019 ถึง วันที่ 20/12/2019 0.2
599 2562 การดูดซับเฮกซะวาเลนต์โครเมียมโดยใช้ผักตบชวาที่ปรับปรุงด้วยไคโตซาน
ปรีชา ปัญญา
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20/12/2019 ถึง วันที่ 20/12/2019 0.2
600 2562 การช่วงชิงความหมาย “งานแม่บ้าน” : กรณีศึกษาแรงงานแม่บ้าน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
วิยุดา ทิพย์วิเศษ
ภูริณัฐร์ โชติวรรณ
การประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารย์พัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 “พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” วันที่ 27/01/2019 ถึง วันที่ 30/01/2019 0.2
601 2562 การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โกมินทร์ บุญชู
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2" วันที่ 21/03/2019 ถึง วันที่ 22/03/2019 0.2
602 2562 กระบวนการพัฒนาความสามารถด้านการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
สุณี บุญพิทักษ์
อ.นิวดี คลังสีดา
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2" วันที่ 21/03/2019 ถึง วันที่ 22/03/2019 0.2
603 2562 The effects of group work using verbal prompting technique with social reinforcement toward social adaptability of special students in Kamphaeng Phet Rajabhat University
อังสุรีย์ พันธ์แก้ว
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2" วันที่ 21/03/2019 ถึง วันที่ 22/03/2019 0.2
604 2562 Some Fixed Point Results for Generalized R-Contraction and Generalized R-Kannan Mappings in b -Metric Spaces.
ผศ.ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม
อ.พัชรา ม่วงการ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20/12/2019 ถึง วันที่ 20/12/2019 0.2
605 2562 Finite-time stability of linear system with interval time-varying delay by using Wirtinger-based inequality
วันวิสา พวงมาลัย
งานประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 24 ประจาปี 2562 วันที่ 15/05/2019 ถึง วันที่ 17/05/2019 0.2
606 2562 Complex Valued Rectangular B-Metric Spaces and Fixed Point Theorems
ผศ.ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20/12/2019 ถึง วันที่ 20/12/2019 0.2
607 2561 การศึกษาประสิทธิภาพของถ่านกัมมันต์จากเศษยางรถยนต์ผสมในฟิล์มพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำสำหรับการดูดซับก๊าชเอทิลีนเพื่อใช้ในงานบรรจุภัณฑ์แอคทีฟ
สุรเชษฐ์ ตุ้มมี
วารสาร Result in physic วันที่ 01/06/2018 ถึง วันที่ 30/06/2018 1
608 2561 On integer partitions determinad by in-place transpositions of matrices
นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา
Far East Journal of Mathematical Sciences (FJMS) Volume 103, Issue 2, Pages 467 - 481 (2018) วันที่ 01/01/2018 ถึง วันที่ 31/12/2018 1
609 2561 CONVERGENCE THEOREMS FOR A BIVARIATE NONEXPANSIVE OPERATOR
ผศ.ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม
วารสาร Advances in Fixed Point Theory วันที่ 01/07/2018 ถึง วันที่ 30/09/2018 1
610 2561 Approximation of common solutions for proximal split feasibility problems and fixed point problems in Hilbert spaces
ผศ.ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม
วารสาร Thai Journal of Mathematics (SJR) วันที่ 16/07/2018 ถึง วันที่ 18/07/2018 1
611 2561 A formula for the number of weak endomorphisms on paths
นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา
Algebra and Discrete Mathematics. Volume 26(2018). Number 2, pp. 270–279 วันที่ 01/10/2018 ถึง วันที่ 31/12/2018 1
612 2561 แบบจำลองสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรในประเทศไทย
ปาณิสรา จรัสวิญญู
ฉัตรชนก จรัสวิญญู
วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต วันที่ 01/01/2018 ถึง วันที่ 30/04/2018 0.8
613 2561 แบบจำลองสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร ในประเทศไทย
ปาณิสรา จรัสวิญญู
ฉัตรชนก จรัสวิญญู
วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม - เดือนเมษายน) 2561 วันที่ 01/01/2018 ถึง วันที่ 30/04/2018 0.8
614 2561 ผู้นำกับการขับเคลื่อนท้องถิ่นในกระแสโลกาภิวัตน์
อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (มทมส.) ปีที่ 24 ฉบับพิเศษ มกราคม-เมษายน 2561 วันที่ 01/01/2018 ถึง วันที่ 30/04/2018 0.8
615 2561 ผลของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนต่อคุณภาพเห็ดฟางโดยการเพาะแบบกองเตี้ย
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 2561 : 36 (3) : 81- 90 วันที่ 01/09/2018 ถึง วันที่ 31/12/2018 0.8
616 2561 ผลของการแปรรูป การเก็บรักษา และการให้ความร้อนซ้ำ ต่อปริมาณและประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระของข้าว พร้อมบริโภคบรรจุถุงรีทอร์ต
เอนก หาลี
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 41 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2561 วันที่ 01/07/2018 ถึง วันที่ 30/09/2018 0.8
617 2561 ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา รายวิชาการริเริ่มและจัดการธุรกิจขนาดย่อม
เพ็ญศรี จันทร์อินทร์
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 01/01/2018 ถึง วันที่ 30/04/2018 0.8
618 2561 ผลกระทบของละอองลอยจากการเผาชีวมวลต่อการแผ่รังสีดวงอาทิตย์และสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย กรณีศึกษาช่วงฤดูหมอกควันปี ค.ศ. 2013
ดวงนภา ลาภใหญ่
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ปีที่ 23(3) ก.ย.-ธ.ค. 2561 หน้าที่ 1268-1283. วันที่ 01/09/2018 ถึง วันที่ 31/12/2018 0.8
619 2561 ปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาที่สัมพันธ์ต่อการเกิดปัญหามลพิษทางอากาศในจังหวัดเชียงใหม่
ดวงนภา ลาภใหญ่
วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ปีที่ 9(2) ก.ค.-ธ.ค. 2561 หน้าที่ 237-249. วันที่ 01/07/2018 ถึง วันที่ 31/12/2018 0.8
620 2561 บริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุ อย่างไรให้สำเร็จ?
รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
วารสารชุมชนวิจัย ปีที่12 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2561 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันที่ 01/05/2018 ถึง วันที่ 31/08/2018 0.8
621 2561 ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของวัฒนธรรมองค์กรและการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมในจังหวัดกำแพงเพชร
ปาณิสรา จรัสวิญญู
วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ วันที่ 01/01/2018 ถึง วันที่ 30/06/2018 0.8
622 2561 การสร้างความเชื่อมั่นในความสามารถตนเองของเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษาในการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2561 วันที่ 01/09/2018 ถึง วันที่ 31/12/2018 0.8
623 2561 การศึกษาสภาพปัจจุบัน และอนาคตที่คาดหวัง และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เอกสิทธิ์ เทียนมาศ
นพคุณ ชูทัน
อ.นิวดี คลังสีดา
สักทอง : มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 ก.ย.-ธ.ค. 2561 วันที่ 01/09/2018 ถึง วันที่ 31/12/2018 0.8
624 2561 การพัฒนารูปแบบการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของสมัชชาสุขภาพจังหวัดกำแพงเพชร
สุรศักดิ์ บุญเทียน
บทความ : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิยาลัยขอนแก่น ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2561 วันที่ 01/05/2018 ถึง วันที่ 31/08/2018 0.8
625 2561 การพัฒนารูปแบบการศึกษาชั้นเรียนแบบเรียนรู้ร่วมกันที่ส่งเสริมความสามารถในการจัดการ เรียนรู้ของนักศึกษาครู
ปาริชาต เตชะ
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.)ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2561 วันที่ 01/09/2018 ถึง วันที่ 31/12/2018 0.8
626 2561 การพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านโพธิ์พัฒนา ตำบลคณฑี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร
ผศ.นงลักษณ์ จิ๋วจู
อ.ประพัสสร บัวเผื่อน
ดร.ชูเกียรติ เนื้อไม้
วารสารสักทอง :วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 01/01/2018 ถึง วันที่ 30/04/2018 0.8
627 2561 การประเมินเส้นทางจักรยานปลอดภัย โดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และกระบวนการมีส่วนร่วม จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ดร.สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.), 24 (พิเศษ), 114-134. วันที่ 01/01/2018 ถึง วันที่ 30/04/2018 0.8
628 2561 การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบป้อมตำรวจชุมชนเมือง (โคบัง)
สุชิน รอดกำเหนิด
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2561 วันที่ 01/05/2018 ถึง วันที่ 31/08/2018 0.8
629 2561 การจัดการเรียนรู้แบบเน้นวิจัย : กระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ขวัญชัย ขัวนา
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561 วันที่ 01/01/2018 ถึง วันที่ 30/04/2018 0.8
630 2561 การจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมเสริมประสบการณ์ด้านทักษะทางวิทยาศาสตร์ “Learning Science by Practice” สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านเขาน้ำเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ขวัญดาว แจ่มแจ้ง
ภาเกล้า ภูมิใหญ่
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561 วันที่ 01/01/2018 ถึง วันที่ 30/04/2018 0.8
จำนวน: 1154 เรื่อง ค่าน้ำหนัก: 462.00
<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] 14 [ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ] Next>>