รายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แยกคณะ)ตารางการรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ : ปี


# ปี ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน แหล่งตีพิมพ์ ช่วงวันที่ ค่าน้ำหนัก
586 2561 กลยุทธ์ในการดำรงชีพของแรงงานผู้ไร้ที่ดินในไร่มันสำปะหลัง บ้านหัวทุ่งน้อย ตำบลคลองสมบูรณ์ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
ภูริณัฐร์ โชติวรรณ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
587 2561 กระบวนการเป็นผู้นำแบบทางการและการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยภูเขากรณีศึกษา
โอกามา จ่าแกะ
การประชุมวิชาการรัฐประศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 6 วันที่ 23 มีนาคม 2561 วันที่ 23/03/2018 ถึง วันที่ 23/03/2018 0.2
588 2561 PDCA ว่าด้วยการประยุกต์ใช้สำหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์
รัษฎากร วินิจกุล
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
589 2560 The Benefits of the Proprioceptive Method Used in Learning English via Facebook by Thai Government Officials
อิฏฐารมณ์ มิตสุวรรณ สิงหรา
English Language Teaching, Vol 10, No. 8, 2017 วันที่ 17/06/2017 ถึง วันที่ 12/07/2017 1
590 2560 Partial Purification and Comparison of Precipitation Techniques of Pyruvate Decarboxylase Enzyme
จุฬาลักษณ์ เขมาชีวะกุล
Chiang Mai Journal of Science ปีที่ 44 ฉบับที่ 1 วันที่ ถึง วันที่ 1
591 2560 New method for finding the determinant of a matrix
นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา
Chamchuri Journal of Mathematics Vol. 9 (December 2017), pp. 1 – 12. วันที่ 01/07/2017 ถึง วันที่ 31/12/2017 1
592 2560 Enchancement of stilbene compounds and anti-inflammatory activity of methyl jasmonate and cyclodextrin elicited peanut hairy root culture
ธนากร วงษศา
วารสารวิชาการ Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC) SCImago Journal Rank (SJR) และ SCOPUS วันที่ 03/07/2017 ถึง วันที่ 27/09/2017 1
593 2560 แนวทางการพัฒนาจิตสาธารณะของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์
สมชัย วงษ์นายะ
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2560 ISSN 2408-0845 TCI กลุ่ม 1 วันที่ 01/05/2017 ถึง วันที่ 31/08/2017 0.8
594 2560 แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม โรงเรียนบ้านลำมะโกรก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 จังหวัดกำแพงเพชร
พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์
บุญล้อม ด้วงวิเศษ
วรพรรณ ขาวประทุม
กัลยารัตน์ มาลาศรี
Veridian E-Journal, Silpakorn University วันที่ 01/01/2017 ถึง วันที่ 30/04/2017 0.8
595 2560 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อใจผูกพันกับงานและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานของธุรกิจซอฟต์แวร์ในประเทศไทย
ปาณิสรา จรัสวิญญู
วารสารบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560 ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 01/01/2017 ถึง วันที่ 30/06/2017 0.8
596 2560 รูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายชุมชนในการจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ
ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
พธูรำไพ ประภัสสร
วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับพิเศษ กรกฎาคม – ตุลาคม 2560 ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วันที่ 01/07/2017 ถึง วันที่ 31/10/2017 0.8
597 2560 ภูมิสารสนเทศสำหรับการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและเสี่ยงภัยแล้งลุ่มน้ำคลองสวนหมาก จังหวัดกำแพงเพชร
สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2560 ISSN 2408-0845 TCI กลุ่ม 1 วันที่ 01/05/2017 ถึง วันที่ 31/08/2017 0.8
598 2560 ภูมิสารสนเทศสำหรับการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและเสี่ยงภัยแล้ง ลุ่มน้ำคลองสวนหมาก จังหวัดกำแพงเพชร
สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.), 23 (2), 64-80 วันที่ 01/01/2017 ถึง วันที่ 31/12/2017 0.8
599 2560 ประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ของแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดกำแพงเพชร
สุภาภรณ์ หมั่นหา
การันต์ เจริญสุวรรณ
วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560 ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วันที่ 01/07/2017 ถึง วันที่ 31/12/2017 0.8
600 2560 จริยธรรมนักศึกษาและแนวทางพัฒนาจริยธรรมนักศึกษา
ศรัณย์ วงศ์คำจันทร์
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2560 TCI กลุ่ม 1 วันที่ 01/05/2017 ถึง วันที่ 31/08/2017 0.8
601 2560 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการหมักเพื่อผลิตวุ้นด้วย Acetobacterxylinum TISTR 975 จากน้ำมะม่วง
จุฬาลักษณ์ เขมาชีวะกุล
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. 40(2) : 257-268 (2560) TCI กลุ่ม 1 วันที่ 01/04/2017 ถึง วันที่ 30/06/2017 0.8
602 2560 การศึกษาประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระจากพืชผักสมุนไพรพื้นบ้าน 15 ชนิด
เอนก หาลี
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. 40(2) : 283-293 (2560) TCI กลุ่ม 1 วันที่ 01/04/2017 ถึง วันที่ 30/06/2017 0.8
603 2560 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรม ท้องถิ่นของชุมชน ตำบลนาบ่อคำ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ราตรี สิทธิพงษ์
ชาลี ตระกูล
วารสารสักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน-ธันวาคม 2560 ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 01/09/2017 ถึง วันที่ 31/12/2017 0.8
604 2560 การพัฒนาโปรแกรมตรวจกระดาษค าตอบปรนัยแบบเลือกตอบด้วยวิธีการประมวลผลภาพ
วารสาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ วันที่ 01/07/2017 ถึง วันที่ 31/12/2017 0.8
605 2560 การพัฒนารูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต สำหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
บุญล้อม ด้วงวิเศษ
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2560 ISSN 2408-0845 TCI กลุ่ม 1 วันที่ 01/01/2017 ถึง วันที่ 30/04/2017 0.8
606 2560 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมรดกทางวัฒนธรรมตำบลไตรตรึงษ์ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร
รัชนีวรรณ บุญอนนท์
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 ฉบับพิเศษ กรกฎาคม –ธันวาคม 2560 ชื่อหน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วันที่ 01/07/2017 ถึง วันที่ 31/12/2017 0.8
607 2560 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการโรงเรียนในพื้นที่ภูเขาสูงและชายขอบ ภูมิภาคตะวันตก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดตาก
ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2560 วันที่ 01/04/2017 ถึง วันที่ 30/06/2017 0.8
608 2560 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร
ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์
วิษณุ บัวเทศ
วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ วันที่ 01/07/2017 ถึง วันที่ 31/12/2017 0.8
609 2560 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารการประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4
ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์
ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2560 วันที่ 01/05/2017 ถึง วันที่ 31/08/2017 0.8
610 2560 การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
สมชัย วงษ์นายะ
ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2560 ISSN 2408-0845 TCI กลุ่ม 1 วันที่ 01/05/2017 ถึง วันที่ 31/08/2017 0.8
611 2560 The Activity Model of Cultivate Characteristics of Thai’s Early Childhood Teacher at Early Childhood Centers Under The Local Organization
สุณี บุญพิทักษ์
อรทัย บุญเที่ยง
จุฑาทิพย์ โอบอ้อม
International Conference on Technology and Social Science 2017 (ICTSS 2017) วันที่ ถึง วันที่ 0.8
612 2560 Determination of Natural Colour from 10 Edible Plants in Kamphaeng Phet Province,Thailand
วสุนธรา รตโนภาส
มณฑา หมีไพรพฤกษ์
ศศิวรรณ พลายละหาร
International Conference on Technology and Social Science 2017 (ICTSS 2017) วันที่ ถึง วันที่ 0.8
613 2560 Burned Area Assessment Using BAMS: A Case Study of Upper Northern Region, Thailand.
สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
Suranaree J. Sci. Technol, 24 (3), 327-342. วันที่ 01/07/2017 ถึง วันที่ 30/09/2017 0.8
614 2560 Acyclovir Antiviral Drug Cocrystal with Theophylline: Screening Experimental and Physical Characteristic
มณฑา หมีไพรพฤกษ์
International Conference on Technology and Social Science 2017 (ICTSS 2017) วันที่ ถึง วันที่ 0.8
615 2560 เทคโนโลยีเสมือนจริงในงานห้องสมุด
อนุชา พวงผกา
สุวิทย์ วงษ์บุญมาก
วารสารพิกุล ประจำปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560) TCI กลุ่ม 2 วันที่ 0101/2017 ถึง วันที่ 30/06/2017 0.6
616 2560 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจาก Pseudomonas sp. เพื่อยับยั้งโรคแคงเกอร์
นิภัชราพร สภาพพร
สักทอง: สักทองวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560 วันที่ 01/01/2017 ถึง วันที่ 30/06/2016 0.6
617 2560 สังคมเกมออนไลน์สู่สังคมแห่งความเป็นจริง
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ วันที่ 01/05/2018 ถึง วันที่ 31/05/2017 0.6
618 2560 ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณวิตามินซี และความพึงพอใจของสบู่ว่านหางจรเข้ผสมน้ำผึ้ง: สมุนไพรพญาไพร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
มณฑา หมีไพรพฤกษ์
ณัฐภาณี บัวดี
สักทอง: สักทองวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560 TCI กลุ่ม 2 วันที่ 01/01/2017 ถึง วันที่ 31/06/2017 0.6
619 2560 ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ การดูดซับสารโครเมียม ( VI ) ปริมาณค่า pH และความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อสบู่ชาร์โคลไม้ไผ่
มณฑา หมีไพรพฤกษ์
ปรีชา ปัญญา
สักทอง: สักทองวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560 วันที่ 01/07/2017 ถึง วันที่ 31/12/2017 0.6
620 2560 ระบบสารสนเทศจัดการทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
สุรินทร์ เพชรไทย
พินิต มณีเขียว
อนุวัฒน์ แนไพร
สักทอง: สักทองวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560 วันที่ 01/01/2017 ถึง วันที่ 30/06/2016 0.6
621 2560 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการผลิตเซลลูโลสจากแบคทีเรียสายพันธุ์ Acetobacter sp.และทคโนโลยีที่ใช้ในกระบวนการหมัก
จุฬาลักษณ์ เขมาชีวะกุล
วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ 5(1) : 91-103 (2560) TCI กลุ่ม 2 วันที่ 01/01/2017 ถึง วันที่ 30/06/2017 0.6
622 2560 ชุดสาธิตการส่งกำลังไฟฟ้าไร้สายด้วยหลักการความถี่สภาวะเรโซแนนซ์
อิทธิพล เหลาพรม
สมโภชน์ วงษ์เขียด
ชุดสาธิตการส่งกำลังไฟฟ้าไร้สายด้วยหลักการความถี่สภาวะเรโซแนนช์ วันที่ 01/01/2016 ถึง วันที่ 31/12/2016 0.6
623 2560 คุณลักษณะบางประการของปลาส้มที่มีส่วนผสมของข้าวพื้นเมืองของไทยสายพันธุ์ต่างๆ
แดนชัย เครื่องเงิน
สักทอง: สักทองวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560 วันที่ 01/07/2017 ถึง วันที่ 31/12/2017 0.6
624 2560 กินดีสำหรับสุขภาพดีในศตวรรษที่ 21
วสุนธรา รตโนภาส
สักทอง: สักทองวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560 วันที่ 01/01/2017 ถึง วันที่ 30/06/2017 0.6
625 2560 การใช้ประโยชน์พืชอาหารในป่าชุมชนบ้านหนองหัวควายจังหวัดกำแพงเพชร
สุวิชญา บัวชาติ
วารสารพฤกษศาสตร์ไทย 2560 (TCI กลุ่ม 2) วันที่ ถึง วันที่ 0.6
626 2560 การศึกษาปริมาณแบคทีเรีย เชื้อรา และแอคติโนมัยสีท ในดินปลูกกล้วยไข่ ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
วิไลลักษณ์ สวนมะลิ
สักทอง: สักทองวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560 วันที่ 01/07/2017 ถึง วันที่ 31/12/2017 0.6
627 2560 การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
นุจรินทร์ ปทุมพงษ์
ประพัชร์ ถูกมี
วารสารพิกุล ประจำปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560) TCI กลุ่ม 2 วันที่ 01/01/2017 ถึง วันที่ 30/06/2017 0.6
628 2560 การศึกษาการใช้นาโนซิงค์ออกไซด์ในการย้อมสีเส้นด้ายฝ้ายจากสีย้อมธรรมชาติ
ระมัด โชชัย
พรเพ็ญ โชชัย
สักทอง: สักทองวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560 วันที่ 01/07/2017 ถึง วันที่ 31/12/2017 0.6
629 2560 การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อปริมาณน้ำท่าในลุ่มน้ำย่อย จังหวัดกำแพงเพชร
นพรัตน์ ไชยวิโน
บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์
นเรศ ขำเจริญ
สักทอง: สักทองวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560 วันที่ 01/07/2017 ถึง วันที่ 31/12/2017 0.6
630 2560 การพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารจัดการตลาดสดแสงเจริญ
กีรศักดิ์ พะยะ
สักทอง: สักทองวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560 วันที่ 01/01/2017 ถึง วันที่ 30/06/2017 0.6
จำนวน: 822 เรื่อง ค่าน้ำหนัก: 319.65
<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] 14 [ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] Next>>