รายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แยกคณะ)ตารางการรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ : ปี


# ปี ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน แหล่งตีพิมพ์ ช่วงวันที่ ค่าน้ำหนัก
586 2563 การจัดการพลังงานทดแทนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล
ผศ.ดร.วิษณุ บัวเทศ
วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วันที่ 01/07/2020 ถึง วันที่ 31/12/2020 0
587 2562 Vibrational frequencies and electronic structures of 2-amino-1, 9-dihydro-9-[(2hydroxuethoxy) methyl]-6H-purin-6-one using density functional theory method
มณฑา หมีไพรพฤกษ์
AIP Conference Proceedings วันที่ 18/09/2019 ถึง วันที่ 18/09/2019 1
588 2562 Using face tanalytico-synthetic method for organizingThai's indigenous rice knowledge
ดร.โชคธำรงค์ จงจอหอ
Kasetsart Journal of Social Sciences 40 (2019) 121–128 วันที่ 01/01/2019 ถึง วันที่ 30/04/2019 1
589 2562 The Generalized α-Nonexpansive Mappings and Related Convergence Theorems in Hyperbolic Spaces
ผศ.ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม
วารสาร Journal of Informatics and Mathematical Sciences Vol. 11, No. 1, pp. 1–17, 2019 วันที่ 01/01/2019 ถึง วันที่ 31/03/2019 1
590 2562 Naturally ordered strong endomorphisms on graphs
นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา
Graphs and Combinatorics volume 35, pages 1619–1632(2019) วันที่ 23/10/2019 ถึง วันที่ 31/12/2019 1
591 2562 Confirmatory Factor Analysis of Absorptive Capacity and Competitiveness of Small and Medium-Sized Enterprise of Thailand’s Gems and Jewelry Industry
พิมกาญดา จันดาหัวดง
Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences) วันที่ 01/09/2019 ถึง วันที่ 31/12/2019 1
592 2562 A Computational Study on Structural and Electronic Properties of 1-(4-Chlorophenyl)-2-{[5-(4-Chlorophenyl)-1,2,3-Oxadiazol-2- yl]sulfanyl}Ethanone
มณฑา หมีไพรพฤกษ์
Applied Mechanics and MaterialsConference Proceedings วันที่ 10/06/2019 ถึง วันที่ 05/04/2020 1
593 2562 แนวทางปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการตลาดเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
อิสรีย์ ด่อนคร้าม
สักทอง: วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) วันที่ 01/10/2019 ถึง วันที่ 31/12/2019 0.8
594 2562 แนวทางการพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของผู้สูงอายุในตำบลนครชุมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
ราตรี โพธิ์ระวัช
สักทอง: วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) วันที่ 01/10/2019 ถึง วันที่ 31/12/2019 0.8
595 2562 สภาพและปัญหาอุปสรรคของการค้าชายแดนบริเวณจุดผ่านแดนช่องทางบ้านเปิũงเคลิ่งอำเภออุ้มผางจังหวัดตาก
ธีรศิลป์ กันธา
ผศ.ดร.อังคณา ตาเสนา
มัลลิกา ทองเอม
วิชานนท์ ผ่องจิตต์
สักทอง: วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) วันที่ 01/10/2019 ถึง วันที่ 31/12/2019 0.8
596 2562 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการกลุ่ม ของคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุจังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์
ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต
รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 01/07/2019 ถึง วันที่ 31/08/2019 0.8
597 2562 รูปแบบการพัฒนาการเสริมสร้างสมรรถนะการปฎิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนในหมาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลเกีย เขียวดี
พธูรำไพ ประภัสสร
พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข
สักทอง: วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) วันที่ 01/10/2019 ถึง วันที่ 31/12/2019 0.8
598 2562 รูปแบบการบริหารงานคุณภาพระดับหลักสูตรในคณะครุศาสตร์กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนล่าง
รัชนีวรรณ บุญอนนท์
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน) วันที่ 01/04/2019 ถึง วันที่ 30/06/2019 0.8
599 2562 รูปแบบการจัดการธุรกิจสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารในเขตภาคเหนือ
มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด
รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน) วันที่ 01/04/2019 ถึง วันที่ 30/06/2019 0.8
600 2562 ยุทธศาสตร์การเป็นผู้ นําทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรปี 2561-2565
ดำรงค์ เฉยปัญญา
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน) วันที่ 01/04/2019 ถึง วันที่ 30/06/2019 0.8
601 2562 พฤติกรรมสารสนเทศของเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านด้านข้าว
โชคธำรงค์ จงจอหอ
ดร.โชคธำรงค์ จงจอหอ
ดร.โชคธำรงค์ จงจอหอ
วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ วันที่ 01/01/2019 ถึง วันที่ 30/06/2019 0.8
602 2562 ผลของโปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการต่อการรับรู้ความสามารถตนเอง และพฤติกรรมในการส่งเสริมพัฒนาการทารกเกิดก่อนกำหนดของมารดา
วารสารเกื้อการุณย์ วันที่ 01/07/2019 ถึง วันที่ 31/12/2019 0.8
603 2562 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อการรับรู้สมรรถนะในการดูแลตนเองของเด็กวัยเรียนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี วันที่ 01/01/2019 ถึง วันที่ 30/04/2019 0.8
604 2562 ผลของโปรแกรมการสนับสนุนทางสังคมด้านข้อมูลและอารมณ์ต่อความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยของบิดามารดาที่มีบุตรได้รับการใส่ท่อหายใจที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤตกุมารเวชกรรม
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ วันที่ 01/05/2019 ถึง วันที่ 31/08/2019 0.8
605 2562 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ของผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
นางราตรี เที่ยงจิตต์
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ของผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ วันที่ 01/07/2019 ถึง วันที่ 31/12/2019 0.8
606 2562 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการของมารดาที่มีบุตรป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมีย. วารสารพยาบาลตำรวจ, 11(1), 151-162
วารสารพยาบาลตำรวจ, 11(1), 151-162 วันที่ 01/01/2019 ถึง วันที่ 30/06/2019 0.8
607 2562 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนแบบหลากหลายในวิชาการพยาบาลมารดาทารกแรกเกิดและการผดุงครรภ์1
อ.ศรีสุดา เอกลัคนารัตน์
พิฆเนศวร์สาร ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 วันที่ 01/07/2019 ถึง วันที่ 31/12/2019 0.8
608 2562 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
อ.ศรีสุดา เอกลัคนารัตน์
พิฆเนศวร์สาร ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 วันที่ 01/07/2019 ถึง วันที่ 31/12/2019 0.8
609 2562 ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของค่านิยมหลักและกระบวนการดำเนินงานที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมในจังหวัดกำแพงเพชร
ปาณิสรา จรัสวิญญู
วารสารปัญญาภิวัฒน์, 11(3) วันที่ 01/09/2019 ถึง วันที่ 30/09/2019 0.8
610 2562 การสืบสานประเพณีปีใหม่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยภูเขา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
โอกามา จ่าแกะ
บุญมา กุพันธ์
วิยุดา ทิพย์วิเศษ
ธวชินี ลาลิน
สักทอง: วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) วันที่ 01/07/2019 ถึง วันที่ 30/09/2019 0.8
611 2562 การสกัดและประเมินพื้นที่ถูกเผาไหม้โดยใช้ค่าความแตกต่างของดัชนีเชิงคลื่นหลายช่วงเวลา จากข้อมูลแลนด์แซท 8 : กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาตคลองวังเจ้า คลองลาน และแม่วงก์
ผศ.ดร.สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2562 วันที่ 01/04/2019 ถึง วันที่ 30/06/2019 0.8
612 2562 การรับรู้อัตลักษณ์ถิ่นที่บุรีรัมย์ของคนในและคนนอกพื้นที่
ดร.พัชรีรัต หารไชย
JARS 16(2). 2019 วันที่ 01/07/2019 ถึง วันที่ 31/12/2019 0.8
613 2562 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
สันติ คู่กระสังข์
ธนัชพร หาได้
วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น วันที่ 01/01/2019 ถึง วันที่ 31/03/2019 0.8
614 2562 การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคนิคการตรวจสอบแคลเซียมในตัวอย่างน้ำแร่สำหรับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาครู
ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน) วันที่ 01/04/2019 ถึง วันที่ 30/06/2019 0.8
615 2562 การพัฒนาเครื่องต้นแบบคัดแยกดอกดาวเรืองโดยใช้วิธีการประมวลผลภาพ
ภูมินทร์ ตันอุตม์
วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ วันที่ 01/01/2019 ถึง วันที่ 30/06/2019 0.8
616 2562 การพัฒนาหลักสูตรการเสริมสร้างความสุขในองค์กรวิทยาลัยพยาบาลด้วยกระบวนการสุนทรียสนทนา.
ดร.สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์
วารสารวิชาการสาธารณสุข วันที่ 01/01/1970 ถึง วันที่ 01/01/1970 0.8
617 2562 การพัฒนารูปแบบโจทย์สถานการณ์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้วยสถานการณ์จำลองเสมือนจริง
ดร.สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์
วารสารวิชาการสาธารณสุข วันที่ 01/01/1970 ถึง วันที่ 01/01/1970 0.8
618 2562 การพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อความเป็นเลิศของสถานศึดษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต1
ศรวัส ศิริ
พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข
สักทอง: วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) วันที่ 31/10/2019 ถึง วันที่ 31/12/2019 0.8
619 2562 การพัฒนาระบบฐานความรู้เพื่อสนับสนุนการทำอาหารสุขภาพ
นุจรินทร์ ปทุมพงษ์
มัณฑนา จริยรัตน์ไพศาล
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 13(1) วันที่ 01/01/2019 ถึง วันที่ 30/04/2019 0.8
620 2562 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าทอมือของกลุ่มผ้าทอมือบ้านคลองเจริญ เพื่อพัฒนาอาชีพ และผลิตภัณฑ์ชุมชน อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
อำไพ แสงจันทร์ไทย
พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์
สักทอง: วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) วันที่ 01/07/2019 ถึง วันที่ 30/09/2019 0.8
621 2562 การพัฒนาบทเรียน e-learning รายวิชาการบัญชี1
ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์
สักทอง: วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) วันที่ 01/01/2019 ถึง วันที่ 01/01/2019 0.8
622 2562 การพัฒนาตู้อนุบาลกล้วยไข่กำแพงเพชร โดยใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง
ภูมินทร์ ตันอุตม์
วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 14 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562 วันที่ 14/07/2019 ถึง วันที่ 31/12/2019 0.8
623 2562 การพัฒนาการเรียนรู้ 12 tenses โดยการสร้างความคิดรวบยอด สำหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์
สักทอง : มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2562) วันที่ 01/01/2019 ถึง วันที่ 31/03/2019 0.8
624 2562 การประเมินความแห้งแล้งเชิงพื้นที่ โดยใช้ดัชนีความแตกต่างพืชพรรณแบบนอร์มอลไลซ์ และค่าอุณหภูมิพื้นผิวของแผ่นดินจากข้อมูลโมดิส พื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิง จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ดร.สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
สักทอง : วารสารมนุษยืศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562 วันที่ 01/01/2019 ถึง วันที่ 30/04/2019 0.8
625 2562 The Effects of Participatory Learning Program on Knowledge and Fundamental Skills of Prevention and Basic Assisted Delivery for Giving Birth Before Arrival among Health Volunteers in Bangkok Metropolitan Region
อ.มณีรัตน์ พราหมณี
The Effects of Participatory Learning Program on Knowledge and Fundamental Skills of Prevention and Basic Assisted Delivery for Giving Birth Before Arrival among Health Volunteers in Bangkok Metropolitan Region วันที่ 01/04/2018 ถึง วันที่ 30/06/2018 0.8
626 2562 แนวทางการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยในอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
อ.ณัฐภาณี บัวดี
ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว
วารสารศรีวนาลัยวิจัย วันที่ 01/01/2019 ถึง วันที่ 29/06/2019 0.6
627 2562 ฺBrand Listening using Twitter Sentiment Analysis
ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ
The 5th International Conference in Next Generation Computing 2019 วันที่ ถึง วันที่ 0.6
628 2562 รูปแบบการเรียนการสอนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตของนักศึกษาวิชาชีพครู
อ.มนตรี หลินภู
ดร.ศรวัส ศิริ
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม-สิงหาคม 2562 วันที่ 01/05/2019 ถึง วันที่ 31/08/2019 0.6
629 2562 ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลและการสนับสนุนจากสามี ต่อความรู้สึกไม่แน่นอนของมารดที่มีบุตรเกิดก่อนกำหนด. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 01/10/2019 ถึง วันที่ 31/12/2019 0.6
630 2562 ผลของโปรแกรมกลุ่มสัมพันธ์ทางสังคมต่อภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ
อ.นภัทร เตี๋ยอนุกูล
ผลของโปรแกรมกลุ่มสัมพันธ์ทางสังคมต่อภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ วันที่ 01/01/2019 ถึง วันที่ 30/04/2019 0.6
จำนวน: 1354 เรื่อง ค่าน้ำหนัก: 572.90
<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] 14 [ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ] Next>>