รายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แยกคณะ)ตารางการรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ : ปี


# ปี ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน แหล่งตีพิมพ์ ช่วงวันที่ ค่าน้ำหนัก
631 2560 กลยุทธ์การบริหารการบูรณาการพันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง
ชาลี ตระกูล
เรขา อรัญวงศ์
ขวัญดาว แจ่มแจ้ง
วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 วันที่ 01/01/2017 ถึง วันที่ 30/06/2017 0.6
632 2560 Size Dependence of Geometric Structures and Electronic Properties of 3-Bromopyridine N-Oxide Investigated by Density Functional Theory Molecular Dynamic Simulations
มณฑา หมีไพรพฤกษ์
Journal of Materials Science and Applied Energy (TCI กลุ่ม 2) วันที่ ถึง วันที่ 0.6
633 2560 The Foreseeable Impact of SEZs Development: Perspectives from Local Actors in Trat Province, Thailand
ภูริณัฐร์ โชติวรรณ
International Conference on Technology and Social Science 2017 (ICTSS 2017) วันที่ ถึง วันที่ 0.4
634 2560 The Chemical and Physical Properties of Kluay Khai Film
วิไลลักษณ์ สวนมะลิ
International Conference on Technology and Social Science 2017 (ICTSS 2017) วันที่ ถึง วันที่ 0.4
635 2560 The characteristics of good childhood teachers of Childcare Development Center under Local Organization
สุณี บุญพิทักษ์
จุฑาทิพย์ โอบอ้อม
งานประชุมวิชาการ I-SEEC 2017 ณ โรงแรม The A-Oneวันที่ 15-17 มีนาคม 2560 วันที่ 15/03/2017 ถึง วันที่ 17/03/2017 0.4
636 2560 Sufficiency Economy under the Royal Initiatve of His Majesty the King: Administration to best practices
รัษฎากร วินิจกุล
ปรียานุช พรหมภาสิต
งานประชุมวิชาการ I-SEEC 2017 ณ โรงแรม The A-One วันที่ ถึง วันที่ 0.4
637 2560 Study Quantity of Potassium in the Soil Convert the Banana Musa (AA group) ‘KluaiKhai’,Mueang Diatrict, Kamphaeng Phet Province, Thailand.
วิไลลักษณ์ สวนมะลิ
งานประชุมวิชาการ I-SEEC 2017 ณ โรงแรม The A-Oneวันที่ 15-17 มีนาคม 2560 วันที่ 15/03/2017 ถึง วันที่ 17/03/2017 0.4
638 2560 Spatial Distribution of Burned Area and MODIS Hotpot in Chiang Mai Province, Thailand
สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
The 1st International Conference on Mechanical, Electrical and Medical Intelligent System, November, 29-30 to December 1st, 2017 วันที่ 29/11/2017 ถึง วันที่ 01/12/2017 0.4
639 2560 Preparation and Characterization of Al-doped ZnO Particle for Antibiotic Materials Application
สุรเชษฐ์ ตุ้มมี
International Conference on Technology and Social Science 2017 (ICTSS 2017) ที่เมือง Kiryu ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2560 วันที่ 10/05/2017 ถึง วันที่ 12/05/2017 0.4
640 2560 Increasing Cassava Yield in Kamphaeng Phet Province using Research Synthesis, Community Communication, and Geographic Information Systems
วัลลภ ทองอ่อน
International Conference on Technology and Social Science 2017 (ICTSS 2017) ที่เมือง Kiryu ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2560 วันที่ 10/05/2017 ถึง วันที่ 12/05/2017 0.4
641 2560 From Theory to Practice: Case Study of Drug Problems Solving of Sub-District Administrative Organizations in Muang District, Kamphangphet
วาสนา อาจสาลิกรณ์
International Conference on Technology and Social Science 2017 (ICTSS 2017) วันที่ ถึง วันที่ 0.4
642 2560 Finding the Determinant of Complement of Trees with Diameter less than Five
นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา
International Conference on Technology and Social Science 2017 (ICTSS 2017) วันที่ ถึง วันที่ 0.4
643 2560 Determination of Natural Colour from 10 Edible Plants in Kamphaeng Phet Province, Thailand
วสุนธรา รตโนภาส
มณฑา หมีไพรพฤกษ์
International Conference on Technology and Social Science 2017 (ICTSS 2017) วันที่ 10/05/2017 ถึง วันที่ 12/05/2017 0.4
644 2560 Contesting “Marginalized Identities” of “Kathoey”Migrant Workers from Northeastern Region In the Transnational Company
ภูริณัฐร์ โชติวรรณ
งานประชุมวิชาการ I-SEEC 2017 ณ โรงแรม The A-Oneวันที่ 15-17 มีนาคม 2560 วันที่ 15/03/2017 ถึง วันที่ 17/03/2017 0.4
645 2560 Buddhist philosophy in region and work of the King
รัษฎากร วินิจกุล
ปรียานุช พรหมภาสิต
International Conference on Technology and Social Science 2017 (ICTSS 2017) วันที่ ถึง วันที่ 0.4
646 2560 A Performance Comparison of Two Versatile Frequency Transformation Approach in Texture Image Retrieval
เศวต สมนักพงษ์
ฆัมภิชา ตันติสันติสม
พรหมเมศ วีระพันธ์
จินดาพร อ่อนเกตุ
กนกวรรณ เขียววัน
The 8th IEEE International Conference on Software Engineering and Service Science วันที่ 24/11/2017 ถึง วันที่ 26/11/2017 0.4
647 2560 โมเดลเชิงสาเหตุด้านกลยุทธ์การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการดำเนินการธุรกิจของสินค้าและบริการต่อวัยรุ่นไทยผ่านสื่อออนไลน์
ชูเกียรติ เนื้อไม้
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ :นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017 “วิจัยจากองค์ความรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ระหว่าง วันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2560 วันที่ 25/12/2017 ถึง วันที่ 26/12/2017 0.2
648 2560 แนวทางการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดหาแบบทั่วไปและระบบ การจัดซื้อจัดหาแบบลีน กรณีศึกษาห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยทอยส์
พศวีร์ ศิริสราญลักษณ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 22/12/2017 ถึง วันที่ 22/12/2017 0.2
649 2560 แนวทางการพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์จากไม้สักของชุมชนของตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
อนันธิตรา ดอนบันเทา
ศิริพร โสมคำภา
อนุธิดา เพชรพิมูล
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 22/12/2017 ถึง วันที่ 22/12/2017 0.2
650 2560 แนวทางการพัฒนาทุนวัฒนธรรมนวัตกรรมสู่Thailand 4.0
ช่อพฤกษ์ ผิวกู่
บทความสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 (Proceedings) จัดขึ้นในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ อาคารนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 22/12/2017 ถึง วันที่ 22/12/2017 0.2
651 2560 เศรษฐศาสตร์การเมืองยุคหลังสมัยใหม่ ว่าด้วยการประยุกต์ใช้สำหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์
รัษฎากร วินิจกุล
บทความสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 (Proceedings) จัดขึ้นในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ อาคารนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 22/12/2017 ถึง วันที่ 22/12/2017 0.2
652 2560 เทคโนโลยีสารสนเทศกับโลจิสติกส์
การประชุมระดับชาติครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 01/01/2017 ถึง วันที่ 01/02/2017 0.2
653 2560 เชือกกล้วยฟั่น จากหัตถกรรมสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์
พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์
งานประชุมวิชาการระดับชาติ “โฮมภูมิ”ภูมิปัญญาสู่อนาคต : Wisdom to the Future ครั้ง ที่ 3 ณ สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 14/06/2017 ถึง วันที่ 17/06/2017 0.2
654 2560 สาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ตามทัศนคติของนักศึกษาปกติ สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว
อมรา ครองแก้ว
อนุ ธัชยะพงษ์
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 22/12/2017 ถึง วันที่ 22/12/2017 0.2
655 2560 ศึกษาการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย โดยใช้กระบวนการแบบร่วมมือสำหรับ นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ปะหล่อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านขอบด้ง จังหวัดเชียงใหม่
เกรียงไกร กันตีมูล
บทความสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 (Proceedings) จัดขึ้นในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ อาคารนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 22/12/2017 ถึง วันที่ 22/12/2017 0.2
656 2560 วิเคราะห์แนวการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยมาลายา ประเทศมาเลเซียและมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
นันทนัช ตนบุญ
บทความสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 (Proceedings) จัดขึ้นในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ อาคารนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 22/12/2017 ถึง วันที่ 22/12/2017 0.2
657 2560 รูปแบบการพึ่งตนเองของชุมชนบนฐานประวัติศาสตร์วิถีวัฒนธรรมกะเหรี่ยง (โปว์และสะกอว์) ลัทธิฤๅษี นิกายตะละกู่ บ้านเลตองคุ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
สุขเกษม ขุนทอง
บทความสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 (Proceedings) จัดขึ้นในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ อาคารนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 22/12/2017 ถึง วันที่ 22/12/2017 0.2
658 2560 ระบบตรวจนับครุภัณฑ์ด้วย RFID คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รุ่งโรจน์ สงวนวัฒนา
บุญเลิศ สงวนวัฒนา
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 22/12/2017 ถึง วันที่ 22/12/2017 0.2
659 2560 ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา รายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์
เพ็ญศรี จันทร์อินทร์
บทความสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 (Proceedings) จัดขึ้นในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ อาคารนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 22/12/2017 ถึง วันที่ 22/12/2017 0.2
660 2560 ผลการสอนโดยการจัดสัมมนาวิชาการที่มีต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาการวางแผนและการควบคุมกำไรของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร
อนันธิตรา ดอนบันเทา
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 22/12/2017 ถึง วันที่ 22/12/2017 0.2
661 2560 ผลกระทบที่จะเกิดจากการจัดตั้งสถานีต้นแบบผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก
สุธิดา ทับทิมศรี
บทความสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 (Proceedings) จัดขึ้นในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ อาคารนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 22/12/2017 ถึง วันที่ 22/12/2017 0.2
662 2560 ผลกระทบของการประกาศใช้ พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ต่อแรงงานต่างด้าว ในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ปุณณดา ทรงอิทธิสุข
บทความสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 (Proceedings) จัดขึ้นในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ อาคารนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 22/12/2017 ถึง วันที่ 22/12/2017 0.2
663 2560 ปัญหาและสาเหตุการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในตำบลลานดอกไม้ตก
อนันธิตรา ดอนบันเทา
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 22/12/2017 ถึง วันที่ 22/12/2017 0.2
664 2560 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้ทำบัญชีในประเทศไทย
เอกวินิต พรหมรักษา
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ :นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017 “วิจัยจากองค์ความรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ระหว่าง วันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2560 วันที่ 25/12/2017 ถึง วันที่ 26/12/2017 0.2
665 2560 ปัจจัยเชิงสาเหตุกลยุทธ์การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ ที่มีผลต่อการดำเนินงานของธุรกิจ SMEs ในประเทศไทย
วรรณพรรณ รักษ์ชน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ :นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017 “วิจัยจากองค์ความรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ระหว่าง วันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2560 วันที่ 25/12/2017 ถึง วันที่ 26/12/2017 0.2
666 2560 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการนวดแผนไทยของผู้ใช้บริการในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
น้ำฝน สะละโกสา
บทความสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 (Proceedings) จัดขึ้นในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ อาคารนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 22/12/2017 ถึง วันที่ 22/12/2017 0.2
667 2560 ธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมจากแนวคิด Green logistics
ธงเทพ ชูสงฆ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 22/12/2017 ถึง วันที่ 22/12/2017 0.2
668 2560 ธุรกิจชุมชนที่ส่งผลกระทบกับการพัฒนาเศรษฐกิจระดับจังหวัด ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางการเงิน
ศิริพร โสมคำภา
อนันธิตรา ดอนบันเทา
อนุธิดา เพชรพิมูล
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 22/12/2017 ถึง วันที่ 22/12/2017 0.2
669 2560 ธรรมาภิบาล :พลังขับเคลื่อนระบบราชการ 4.0
วนัสนันท์ ศิริรัตนะ
บทความสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 (Proceedings) จัดขึ้นในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ อาคารนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 22/12/2017 ถึง วันที่ 22/12/2017 0.2
670 2560 ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมองค์กรกับระดับความสุขของบุคลากรในสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ฤทธิรงค์ เกาฎีระ
ตรรกพร สุขเกษม
วสุนธรา รตโนภาส
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (22 ธันวาคม 2560) วันที่ 22/12/2017 ถึง วันที่ 22/12/2017 0.2
671 2560 กิจกรรมการต้านอนุมลูอิสระ ปริมาณแอนโทไซยานินและ pH ของแชมพูผสมสมุนไพร 4 ชนิด
มณฑา หมีไพรพฤกษ์
บทความสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 (Proceedings) จัดขึ้นในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ อาคารนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 22/12/2017 ถึง วันที่ 22/12/2017 0.2
672 2560 การออกแบบและสร้างเครื่องเสียงพลังงานแสงอาทิตย์แบบไม่ใช้แบตเตอรี่
วรวุฒิ บุตรดี
นิวดี คลังสีดา
อนัน หยวกวัด
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 22/12/2017 ถึง วันที่ 22/12/2017 0.2
673 2560 การออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์จากเส้นโพลิไพรพิลินของชุมชนบ้านโพธิ์พัฒนา ตำบลคณฑี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชรอย่างมีส่วนร่วม ตามวิถีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร
งานประชุมวิชาการระดับชาติ “โฮมภูมิ”ภูมิปัญญาสู่อนาคต : Wisdom to the Future ครั้ง ที่ 3 ณ สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 14/06/2017 ถึง วันที่ 17/06/2017 0.2
674 2560 การหาลักษณะเฉพาะของกราฟลูปทรีไดเมเตอร์ไม่เกินสี่ที่เซตของจุดสามารถพาร์ทิชันได้จากเนเบอร์ฮูด
นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา
บทความสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 (Proceedings) จัดขึ้นในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ อาคารนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 22/12/2017 ถึง วันที่ 22/12/2017 0.2
675 2560 การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารคำสอนรายวิชาออกแบบและเขียนแบบวิศวกรรมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อนัน หยวกวัด
การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 15/07/2017 ถึง วันที่ 15/07/2017 0.2
จำนวน: 822 เรื่อง ค่าน้ำหนัก: 319.65
<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] 15 [ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] Next>>