รายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แยกคณะ)ตารางการรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ : ปี


# ปี ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน แหล่งตีพิมพ์ ช่วงวันที่ ค่าน้ำหนัก
631 2562 ความสำคัญของปัจจัยทัศนคติ แรงจูงใจ และส่วนประสมทางการตลาดของนักศึกษาที่บริโภค ชานมไข่มุกมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
ประจักษ์ กึกก้อง
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20/12/2019 ถึง วันที่ 20/12/2019 0.2
632 2562 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาหลักการบัญชีของนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วรางค์ รามบุตร
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20/12/2019 ถึง วันที่ 20/12/2019 0.2
633 2562 ความพึงพอใจในการใช้บริการตู้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่
อ.นิวดี คลังสีดา
ผศ.อัษฎางค์ บุญศรี
ผศ.จารุกิตติ์ พิบูลนฤดม
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20/12/2019 ถึง วันที่ 20/12/2019 0.2
634 2562 ความฉลาดด้านสุขภาพของผู้สูงอายุในอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ราตรี โพธิ์ระวัช
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20/12/2019 ถึง วันที่ 20/12/2019 0.2
635 2562 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรม และกระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT ประกอบสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
วชิระ วิชชุวรนันท์
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20/12/2019 ถึง วันที่ 20/12/2019 0.2
636 2562 การออกแบบและสร้างตู้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่
อ.นิวดี คลังสีดา
การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 วันที่ 06/11/2019 ถึง วันที่ 08/11/2019 0.2
637 2562 การออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมการเปิด-ปิดพัดลมไอน้ำอัตโนมัติ สำหรับโรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ผศ.ภาคิณ มณีโชติ
ผศ.ดร.เทพ เกื้อทวีกุล
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20/12/2019 ถึง วันที่ 20/12/2019 0.2
638 2562 การออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานไฟฟ้าร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ ที่เหมาะสมสำหรับศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ผศ.ภาคิณ มณีโชติ
ผศ.ดร.เทพ เกื้อทวีกุล
โยธิน ป้อมปราการ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20/12/2019 ถึง วันที่ 20/12/2019 0.2
639 2562 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทประดับตกแต่ง จากทุนทางมรดกวัฒนธรรมอุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชรอย่างมีส่วนร่วม
พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์
อำไพ แสงจันทร์ไทย
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20/12/2019 ถึง วันที่ 20/12/2019 0.2
640 2562 การออกแบบและพัฒนาชุดทางานจากผ้าขาวม้า อย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน กลุ่มทอผ้าบ้านใหม่ศรีอุบล ตาบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกาแพงเพชร
พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์
อำไพ แสงจันทร์ไทย
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20/12/2019 ถึง วันที่ 20/12/2019 0.2
641 2562 การออกแบบและพัฒนากล่องใช้งานเอนกประสงค์แบบพกพาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ผศ.ภาคิณ มณีโชติ
ผศ.ดร.เทพ เกื้อทวีกุล
การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 วันที่ 06/11/2019 ถึง วันที่ 08/11/2019 0.2
642 2562 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากเศษยางพารา กลุ่มเย็บผ้าเครื่องนอนยางพารา ตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20/12/2019 ถึง วันที่ 20/12/2019 0.2
643 2562 การออกแบบเครื่องประดับจากดีบุกด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นตามอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านโนนเหล็ก จังหวัดกาแพงเพชร
ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20/12/2019 ถึง วันที่ 20/12/2019 0.2
644 2562 การออกแบบสายอากาศช่องเปิดแบบกว้างที่ป้อนด้วยสายส่งสัญญาณ แบบ CPW ที่มีสตับจูนรูปใบเลื่อยสำหรับการใช้งานในย่านการสื่อสารไร้สาย
ผศ.ดร.เทพ เกื้อทวีกุล
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20/12/2019 ถึง วันที่ 20/12/2019 0.2
645 2562 การออกแบบสายอากาศช่องเปิดที่ป้อนด้วยสายส่งสัญญาณแบบ CPW ที่มีการกรองแถบความถี่สำหรับ โครงข่ายท้องถิ่นไร้สาย
ผศ.ดร.เทพ เกื้อทวีกุล
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20/12/2019 ถึง วันที่ 20/12/2019 0.2
646 2562 การออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากวัสดุไวนิลเหลือใช้
พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20/12/2019 ถึง วันที่ 20/12/2019 0.2
647 2562 การส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาเด็กปฐมวัยโดยเทคนิคการสอนสตอรี่ไลน์ในการสร้างสถานการณ์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 2/2 โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
สุณี บุญพิทักษ์
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2" วันที่ 21/03/2019 ถึง วันที่ 22/03/2019 0.2
648 2562 การสำรวจและภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรของชุมชนบ้านกิ่วสามล้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
ปราณี เลิศแก้ว
ชฎาพร โชติรดาภาณ์
ราชภัฏเลยวิชาการครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 วันที่ 22/03/2019 ถึง วันที่ 22/03/2019 0.2
649 2562 การศึกษาโซ่อุปทานการค้าปลีก กรณีศึกษาร้านจาหน่ายของฝาก
พศวีร์ ศิริสราญลักษณ์
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20/12/2019 ถึง วันที่ 20/12/2019 0.2
650 2562 การศึกษาแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ศิริโสภา แสนบุญเวช
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20/12/2019 ถึง วันที่ 20/12/2019 0.2
651 2562 การศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะของชุมชนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก
ขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์
สุรเชษฐ์ ตุ้มมี
พิมประไพ ขาวขำ
จิตลดา หนูดอนทราย
อ.จินดาพร อ่อนเกตุ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20/12/2019 ถึง วันที่ 20/12/2019 0.2
652 2562 การศึกษาศักยภาพของหมู่บ้านป่าคาในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
ภูริณัฐร์ โชติวรรณ
รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารย์พัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 “พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” วันที่ 27/01/2019 ถึง วันที่ 30/01/2019 0.2
653 2562 การศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยววิถีชุมชนผ่านวิสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษา บ้านลานเพชร ตำบลลานดอกไม้ อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม
รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารย์พัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 “พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” วันที่ 27/01/2019 ถึง วันที่ 30/01/2019 0.2
654 2562 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมแรงและการเคลื่อนที่
ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 2 วันที่ 22/03/2019 ถึง วันที่ 22/03/2019 0.2
655 2562 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เกรียงไกร กันตีมูล
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2" วันที่ 21/03/2019 ถึง วันที่ 22/03/2019 0.2
656 2562 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติและผลงานสาคัญของบุคคลสาคัญในสมัยอยุธยา โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) จังหวัดกำแพงเพชร
บุญล้อม ด้วงวิเศษ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2" วันที่ 21/03/2019 ถึง วันที่ 22/03/2019 0.2
657 2562 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติและผลงานสาคัญของบุคคล สำคัญในสมัยอยุธยา โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) จังหวัดกำแพงเพชร
บุญล้อม ด้วงวิเศษ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2" วันที่ 21/03/2019 ถึง วันที่ 22/03/2019 0.2
658 2562 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และทักษะการทำงานเป็นทีมของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
อุไรวรรณ ปานทโชติ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2" วันที่ 21/03/2019 ถึง วันที่ 22/03/2019 0.2
659 2562 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และการทำงานเป็นกลุ่ม โดยการจัดการเรียนรู้ แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
จิรพงค์ พวงมาลัย
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2" วันที่ 21/03/2019 ถึง วันที่ 22/03/2019 0.2
660 2562 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้ แบบสร้างองค์ความรู้คอนสตรัคติวิสต์ สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
โกมินทร์ บุญชู
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20/12/2019 ถึง วันที่ 20/12/2019 0.2
661 2562 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และทักษะการทำงานเป็นกลุ่ม ในการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง เส้นขนาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
จิรพงค์ พวงมาลัย
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2" วันที่ 21/03/2019 ถึง วันที่ 22/03/2019 0.2
662 2562 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และทักษะการทำงานเป็นกลุ่ม โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
จิรพงค์ พวงมาลัย
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2" วันที่ 21/03/2019 ถึง วันที่ 22/03/2019 0.2
663 2562 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และทักษะการทำงานเป็นกลุ่ม โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ กลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
จิรพงค์ พวงมาลัย
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2" วันที่ 21/03/2019 ถึง วันที่ 22/03/2019 0.2
664 2562 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และทักษะการทำงานเป็นกลุ่ม โดยการจัดการเรียนรู้ แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
จิรพงค์ พวงมาลัย
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2" วันที่ 21/03/2019 ถึง วันที่ 22/03/2019 0.2
665 2562 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และทักษะการทำงานเป็นกลุ่ม โดยการจัดการเรียนรู้ แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
จิรพงค์ พวงมาลัย
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2" วันที่ 21/03/2019 ถึง วันที่ 22/03/2019 0.2
666 2562 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และทักษะการทำงานเป็นกลุ่ม โดยการจัดการเรียนรู้ แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง สมการและการแก้สมการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จิรพงค์ พวงมาลัย
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2" วันที่ 21/03/2019 ถึง วันที่ 22/03/2019 0.2
667 2562 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา ของโพลยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อุไรวรรณ ปานทโชติ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2" วันที่ 21/03/2019 ถึง วันที่ 22/03/2019 0.2
668 2562 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ทักษะในการแก้ปัญหาและเจตคติต่อการเรียน คณิตศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เบญจวรรณ ชัยปลัด
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2" วันที่ 21/03/2019 ถึง วันที่ 22/03/2019 0.2
669 2562 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และความรับผิดชอบ โดยการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR เรื่อง ความน่าจะเป็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านเทพนคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
เบญจวรรณ ชัยปลัด
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2" วันที่ 21/03/2019 ถึง วันที่ 22/03/2019 0.2
670 2562 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการแก้ปัญหาและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน โดยการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เบญจวรรณ ชัยปลัด
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2" วันที่ 21/03/2019 ถึง วันที่ 22/03/2019 0.2
671 2562 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น และเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ CCR เรื่อง ดวงดาวบนท้องฟ้าและเทคโนโลยีอวกาศ
ธิดารัตน์ พรหมมา
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2" วันที่ 21/03/2019 ถึง วันที่ 22/03/2019 0.2
672 2562 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหา และความรับผิดชอบหลังการจัดการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR เรื่อง ทศนิยม ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านเทพนคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1
เบญจวรรณ ชัยปลัด
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2" วันที่ 21/03/2019 ถึง วันที่ 22/03/2019 0.2
673 2562 การศึกษาประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวในอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
วาสนา จรูญศรีโชติกำจร
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20/12/2019 ถึง วันที่ 20/12/2019 0.2
674 2562 การศึกษาต้นทุนการปลูกกล้วยน้ำว้า ในเขตพื้นที่ ตำบลทรงธรรม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ศิริพร โสมคำภา
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20/12/2019 ถึง วันที่ 20/12/2019 0.2
675 2562 การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ทักษะการทางานเป็นทีม และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการกาลังสองตัวแปรเดียว โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เบญจวรรณ ชัยปลัด
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2" วันที่ 21/03/2019 ถึง วันที่ 22/03/2019 0.2
จำนวน: 1267 เรื่อง ค่าน้ำหนัก: 557.10
<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] 15 [ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] Next>>