รายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แยกคณะ)ตารางการรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ : ปี


# ปี ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน แหล่งตีพิมพ์ ช่วงวันที่ ค่าน้ำหนัก
631 2561 ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของวัฒนธรรมองค์กรและการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมในจังหวัดกำแพงเพชร
ปาณิสรา จรัสวิญญู
วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ วันที่ 01/01/2018 ถึง วันที่ 30/06/2018 0.8
632 2561 การสร้างความเชื่อมั่นในความสามารถตนเองของเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษาในการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2561 วันที่ 01/09/2018 ถึง วันที่ 31/12/2018 0.8
633 2561 การศึกษาสภาพปัจจุบัน และอนาคตที่คาดหวัง และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เอกสิทธิ์ เทียนมาศ
นพคุณ ชูทัน
อ.นิวดี คลังสีดา
สักทอง : มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 ก.ย.-ธ.ค. 2561 วันที่ 01/09/2018 ถึง วันที่ 31/12/2018 0.8
634 2561 การพัฒนารูปแบบการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของสมัชชาสุขภาพจังหวัดกำแพงเพชร
สุรศักดิ์ บุญเทียน
บทความ : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิยาลัยขอนแก่น ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2561 วันที่ 01/05/2018 ถึง วันที่ 31/08/2018 0.8
635 2561 การพัฒนารูปแบบการศึกษาชั้นเรียนแบบเรียนรู้ร่วมกันที่ส่งเสริมความสามารถในการจัดการ เรียนรู้ของนักศึกษาครู
ปาริชาต เตชะ
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.)ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2561 วันที่ 01/09/2018 ถึง วันที่ 31/12/2018 0.8
636 2561 การพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านโพธิ์พัฒนา ตำบลคณฑี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร
ผศ.นงลักษณ์ จิ๋วจู
อ.ประพัสสร บัวเผื่อน
ดร.ชูเกียรติ เนื้อไม้
วารสารสักทอง :วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 01/01/2018 ถึง วันที่ 30/04/2018 0.8
637 2561 การประเมินเส้นทางจักรยานปลอดภัย โดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และกระบวนการมีส่วนร่วม จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ดร.สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.), 24 (พิเศษ), 114-134. วันที่ 01/01/2018 ถึง วันที่ 30/04/2018 0.8
638 2561 การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบป้อมตำรวจชุมชนเมือง (โคบัง)
สุชิน รอดกำเหนิด
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2561 วันที่ 01/05/2018 ถึง วันที่ 31/08/2018 0.8
639 2561 การจัดการเรียนรู้แบบเน้นวิจัย : กระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ขวัญชัย ขัวนา
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561 วันที่ 01/01/2018 ถึง วันที่ 30/04/2018 0.8
640 2561 การจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมเสริมประสบการณ์ด้านทักษะทางวิทยาศาสตร์ “Learning Science by Practice” สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านเขาน้ำเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ขวัญดาว แจ่มแจ้ง
ภาเกล้า ภูมิใหญ่
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561 วันที่ 01/01/2018 ถึง วันที่ 30/04/2018 0.8
641 2561 กลยุทธ์การสนับสนุนการนิเทศฝึกงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากลุ่มภาคเหนือตอนล่าง
รัชนี นิธากร
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 20 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2561 วันที่ 01/10/2018 ถึง วันที่ 31/12/2018 0.8
642 2561 The Development of Training Course on Phonetics for Primary Teachers to Enhance Teaching Abilities in Pronunciation and Vocabulary Spelling English for Ethnic Diversity Students in the Special Economic Zone along Thailand and Myanmar Border
บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561 วันที่ 01/01/2018 ถึง วันที่ 30/04/2018 0.8
643 2561 Propagation of Geo-Informatics Knowledge in Conservation and Management of Natural Resources, Khlong Suan Mak Basin, Kamphaeng Phet Province.
ผศ.ดร.สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
Journal of community development and life quality, 6 (2), 439-452. วันที่ 01/01/2018 ถึง วันที่ 01/01/2018 0.8
644 2561 An Analysis of Errors in English Signboards in Muang Kamphaengphet
ประดิษฐ์ นารีรักษ์
The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal, Vol. 24 No. 1, (January - April 2018), 77-91. วันที่ 01/01/2018 ถึง วันที่ 30/04/2018 0.8
645 2561 การศึกษาความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาพิเศษที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
บุญล้อม ด้วงวิเศษ
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2561 วันที่ 01/05/2018 ถึง วันที่ 31/08/2018 0.8
646 2561 แนวทางพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ตารวจและอาสาสมัครตารวจชุมชนเกาะทวี สถานีตารวจชุมชนเกาะทวี (ตู้ยามโคบัง) จังหวัดกาแพงเพชร
รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 01/07/2018 ถึง วันที่ 31/12/2018 0.6
647 2561 แนวทางพัฒนาการจัดการทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อการผลิตลูกประคบจากภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร
สุวภัทร หนุ่มคำ
วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 01/07/2018 ถึง วันที่ 31/12/2018 0.6
648 2561 แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นประเพณี การเลี้ยงผีฝายของชุมชนลุ่มน้ำคลองสวนหมาก จังหวัดกำแพงเพชร
จำเนียนน้อย สิงหะรักษ์
วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 01/01/2018 ถึง วันที่ 30/06/2018 0.6
649 2561 องค์กรประชาสังคมและทุนทางสังคมเพื่อลดความ เหลื่อมล้ำทางสังคมและความสำเร็จของ ประชาธิปไตย
วิทยา คามุณี
วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 01/07/2018 ถึง วันที่ 31/12/2018 0.6
650 2561 สัมฤทธิผล โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายชุมชน ท้องถิ่นด้านประชาธิปไตยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร
ดร.รัษฎากร วินิจกุล
อรัญญารัตน์ ศรีสุพัฒนกุล
ศุภฤทธิ์ ธาราทิพย์นรา
วาสนา อาจสาลิกรณ์
วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 01/07/2018 ถึง วันที่ 31/12/2018 0.6
651 2561 สังคมผู้สูงอายุกับการจัดการความรู้สู่การใช้ ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้าน สังคมและอาชีพระยะยาว
อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม
ธวชินี ลาลิน
วิยุดา ทิพย์วิเศษ
ผศ.ชาลิสา ศิริธรรมเกตุ
ปนัดดา พาณิชยพันธุ์
วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 01/07/2018 ถึง วันที่ 31/12/2018 0.6
652 2561 สภาพและปัญหาการพัฒนาอาจารย์ด้านการสอนของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
ดร.สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วันที่ 01/01/1970 ถึง วันที่ 01/01/1970 0.6
653 2561 รูปแบบการเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ
ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล
วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 01/01/2018 ถึง วันที่ 30/06/2018 0.6
654 2561 รูปแบบการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชกำแพงเพชร
สุวิทย์ วงษ์บุญมาก
วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561 (TCI2) วันที่ 01/01/2018 ถึง วันที่ 30/06/2018 0.6
655 2561 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐาน ของชิ้นส่วนยอดเฉาก๊วยในสภาพปลอดเชื้อ
อธิรดา บุญเดช
สักทอง: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) วันที่ 01/07/2018 ถึง วันที่ 31/12/2018 0.6
656 2561 ปริมาณสารเบต้าแคโรทีน กาบาและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของข้าว 4 สายพันธุ์
มณฑา หมีไพรพฤกษ์
วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 วันที่ 01/07/2018 ถึง วันที่ 31/12/2018 0.6
657 2561 ประสิทธิภาพผงชีวภัณฑ์แบคทีเรียปฏิปักษ์ในการยับยั้งเชื้อก่อโรคขอบใบแห้งในข้าว
สุวิชญา บัวชาติ
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร วันที่ 01/08/2018 ถึง วันที่ 31/10/2018 0.6
658 2561 ประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรต่อการยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus และ Escherichia coli
สุวิชญา บัวชาติ
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร วันที่ 01/08/2018 ถึง วันที่ 31/10/2018 0.6
659 2561 ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
วสุนธรา รตโนภาส
สักทอง: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) วันที่ 01/07/2018 ถึง วันที่ 31/12/2018 0.6
660 2561 ครูกับการแนะแนวในศตวรรษที่ 21
อ.มนตรี หลินภู
วารสารบัณฑิตแสงโคมคำ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 | กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 วันที่ 01/07/2018 ถึง วันที่ 31/12/2018 0.6
661 2561 การศึกษาคำลักษณนามที่ใช้กับคนในภาษาจีน
อภิญญา จอมพิจิตร
วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 01/01/2018 ถึง วันที่ 01/01/2018 0.6
662 2561 การวิเคราะห์แนวโน้มอุณหภูมิเฉลี่ยในภาคเหนือของประเทศไทย
ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล
สักทอง: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) วันที่ 01/01/2018 ถึง วันที่ 30/06/2018 0.6
663 2561 การพัฒนาและคุณลักษณะของเส้นใยอิเล็กโทรสปันจากพอลิแลคติกแอซิดผสมพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตกับอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์สำหรับประยุกต์ใช้เป็นวัสดุหน้ากากอนามัย
สุรเชษฐ์ ตุ้มมี
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : เทพสตรี I-TECH ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 วันที่ 01/07/2018 ถึง วันที่ 31/12/2018 0.6
664 2561 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21
ขวัญชัย ขัวนา
เลเกีย เขียวดี
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนาคม – เมษายน 2561 ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 วันที่ 01/03/2018 ถึง วันที่ 30/04/2018 0.6
665 2561 การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงรายวิชาทักษะการใช้โปรแกรมกระดานคานวณและจัดการข้อมูล
ประพัชร์ ถูกมี
สุรินทร์ เพชรไทย
กีรศักดิ์ พะยะ
สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) วันที่ 01/01/2019 ถึง วันที่ 30/06/2018 0.6
666 2561 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ไอพีวี6 สำหรับนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ฆัมภิชา ตันติสันติสม
วารสารการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม วันที่ 01/07/2018 ถึง วันที่ 31/12/2018 0.6
667 2561 การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เชิงผลิตภาพทางการศึกษา : สู่ยุค การศึกษาไทยแลนด์ 4.0
ดร.ขวัญชัย ขัวนา
วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2018 วันที่ 01/07/2018 ถึง วันที่ 01/12/2018 0.6
668 2561 การคัดแยกแบคทีเรียกรดแลคติกที่มีศักยภาพเป็นโพรไบโอติกจากวัสดุเหลือทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรม
สุวิชญา บัวชาติ
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร วันที่ 01/08/2018 ถึง วันที่ 31/10/2018 0.6
669 2561 In It Together: Why Less Inequality Benefits All
วิทยา คามุณี
วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 01/01/2018 ถึง วันที่ 30/06/2018 0.6
670 2561 การวิเคราะห์คำที่มักเขียนผิดในภาษาไทย
รุ่งณภา บุญยิ้ม
การวิเคราะห์คำที่มักเขียนผิดในภาษาไทย วันที่ 02/12/2018 ถึง วันที่ 05/12/2018 0.4
671 2561 Tourist attractions priority and quality standards assessment based on Geographic Information System application, Kamphaeng Phet province, Thailand
ผศ.ดร.สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
9th International Conference Tourism & Sustainable Development. 16-18th May 2018. Kathmandu, Nepal. วันที่ 01/01/2018 ถึง วันที่ 31/01/2018 0.4
672 2561 The study of structure of the social relationship system in the pagoda worship ceremony of Keren Society (Pwo and Sgaw) hermit of Takaku Sect through the Legend of Ban-Mongkua, Umphang District, Tak Province
สุขเกษม ขุนทอง
Proceedings of the 8th International Conference on Arts and Cultures in World Heritage: Intangible Culture to Creative Economy วันที่ 15/02/2018 ถึง วันที่ 17/02/2018 0.4
673 2561 The Study of Knowledge and Behaviors on Using Herbs in Households: A Case Study of Moo 15, Tambon Thung Sai, Amphoe Sai Thong Watthana, Khampangphet Province
วสุนธรา รตโนภาส
The 5th Rajabhat University National & International Research and Academic Conference (RUNIRAC V) วันที่ 02/12/2018 ถึง วันที่ 05/12/2018 0.4
674 2561 The management of cultural capital with peoples participation: A case of rice porridge tradition
ผศ.ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร
Proceedings of the 8th International Conference on Arts and Cultures in World Heritage: Intangible Culture to Creative Economy วันที่ 15/02/2018 ถึง วันที่ 17/02/2018 0.4
675 2561 The guideline for practicing contemporary performances of children and youth group in Kamphaengphet Province
ศุภโชคชัย นันทศรี
พธูรำไพ ประภัสสร
พิมพ์นารา บรรจง
วนัสนันท์ นุชนารถ
Proceedings of the 8th International Conference on Arts and Cultures in World Heritage: Intangible Culture to Creative Economy วันที่ 15/02/2018 ถึง วันที่ 17/02/2018 0.4
จำนวน: 1166 เรื่อง ค่าน้ำหนัก: 464.80
<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] 15 [ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ] Next>>