รายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แยกคณะ)ตารางการรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ : ปี


# ปี ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน แหล่งตีพิมพ์ ช่วงวันที่ ค่าน้ำหนัก
766 2558 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 และเขต 2
ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กันยายน-ธันวาคม 2558 วันที่ 01/09/2015 ถึง วันที่ 31/12/2015 1
767 2558 การพัฒนากลยุทธ์การดำเนินธุรกิจขนาดย่อมของผู้ประกอบการในจังหวัดกำแพงเพชร
ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์
สมชัย วงษ์นายะ
วารสารวิชาการและสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ฉบับที่ 28 ปีที่ 10 ประจำเดือนมกราคม-เมษายน 2558 วันที่ 01/01/2015 ถึง วันที่ 30/04/2015 1
768 2558 การพัฒนากลยุทธ์การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดกำแพงเพชร
สมชัย วงษ์นายะ
สุณี บุญพิทักษ์
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2558 วันที่ 01/01/2015 ถึง วันที่ 31/03/2015 1
769 2558 การพัฒนากลยุทธ์การจัดทำแผนชุมชนของหมู่บ้านในจังหวัดกำแพงเพชร
ขวัญดาว แจ่มแจ้ง
วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ วันที่ ถึง วันที่ 1
770 2558 การพัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตการพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต 1 และ 2
ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน เมษายน-กันยายน 2558 วันที่ 01/04/2015 ถึง วันที่ 30/09/2015 1
771 2558 การพัฒนากลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยงในการดำเนินงานของสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคเหนือ
สุนทรี ดวงทิพย์
วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ ปีที่ 55 ฉบับที่ 1/2558 (มกราคม - มีนาคม 2558) วันที่ 01/01/2015 ถึง วันที่ 31/03/2015 1
772 2558 กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 และ 2
สมชัย วงษ์นายะ
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2558 วันที่ 01/01/2015 ถึง วันที่ 31/03/2015 1
773 2558 กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสายการสอนในวิทยาลัยเทคนิค ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา เขตภาคเหนือตอนล่าง
ยุภาดี ปณะราช
วารสารการวิจัย “กาสะลองคำ” มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ระหว่าง เดือนมกราคม-มิถุนายน 2558 วันที่ 01/01/2015 ถึง วันที่ 30/06/2015 1
774 2558 กลยุทธ์การพัฒนาการสมรรถนะทางวิชาชีพครูอาชีวศึกษาในสถานศึกษา ของสถาบันการอาชีวะศึกษาภาคเหนือ 4
สมชัย วงษ์นายะ
วารสารครุศาสตร์ ปีที่ 43 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2558 วันที่ 01/10/2015 ถึง วันที่ 31/12/2015 1
775 2558 กลยุทธ์การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโดยแมลงในจังหวัดเพชรบูรณ์
ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2558 วันที่ 01/01/2015 ถึง วันที่ 30/06/2015 1
776 2558 กลยุทธ์การพัฒนาการดำเนินงานระบบดูและช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัด สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
สมชัย วงษ์นายะ
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2558 วันที่ 01/01/2015 ถึง วันที่ 31/03/2015 1
777 2558 กลยุทธ์การบริหารจัดการแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด ตาก
สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส
วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาลัยราชภัฏภาคเหนือ ปีที่ 5 ฉบับพิเศษ ในโอกาสประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงาน ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 15 (กรกฎาคม2558) วันที่ 01/07/2015 ถึง วันที่ 31/07/2015 1
778 2558 กลยุทธ์การบริหารจักการแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกาาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดตาก
ขวัญดาว แจ่มแจ้ง
วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ วันที่ ถึง วันที่ 1
779 2558 กลยุทธ์การดำเนินการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียน มัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41
ขวัญดาว แจ่มแจ้ง
วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ วันที่ ถึง วันที่ 1
780 2558 กลยุทธ์การดำเนินการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่กานศึกษามัธยมศึกษา 41
เรขา อรัญวงศ์
วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาลัยราชภัฏภาคเหนือ ปีที่ 5 ฉบับพิเศษ ในโอกาสประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงาน ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 15 (กรกฎาคม2558) วันที่ 01/07/2015 ถึง วันที่ 31/07/2015 1
781 2558 กระบวนการเรียนรูู้ในการผลิตข้าวปลอดภัยชุมชนหนองปิ้งไก่ จังหวัดกำแพงเพชร
วัลลภ ทองอ่อน
วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิตปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2558 วันที่ 01/05/2015 ถึง วันที่ 31/08/2015 1
782 2558 Tree with diameter 5 and non-singular complement
นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา
นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา
Advances and Applications in Discrete Mathematics วันที่ ถึง วันที่ 1
783 2558 The non-singularity of looped treeps and complement of trees with diameter 5
นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา
Australasian Journal of Combinatorics วันที่ ถึง วันที่ 1
784 2558 Organizationol Creativiy Capability and Firmperformance : Evidence From Software Businesses in ThaiLand.
วาสนา จรูญศรีโชติกำจร
The Journal of American Academy of Busines,Cambridge *vot.21* Num.1* September 2015 pp.47-62 วันที่ 01/09/2015 ถึง วันที่ 01/09/2015 1
785 2558 Improving the quality of citric acidand calcium chloride marinated culled cow meat
พงศ์ชัย กลิ่นหอม
Internationnal Food Research Journal 22(4) : 1410 - 1416 (2015) วันที่ ถึง วันที่ 1
786 2558 Effect of Chemical Treatment to Reduce theBitterness and Drying on Chemical Physical and Functional Properties of Dietary Fiber Pomelo Powder From citrus grandis (L) Osbeck Albedo
บุณยกฤต รัตนพันธุ์
Kasetsart J (Net. sci.) 49; 122-132 (2015) วันที่ ถึง วันที่ 1
787 2558 A new Approach to Improve Accuracy of Grey Model GMC(1,n) in Time Series Prediction
วันวิสา พวงมาลัย
Modelling and Simulation in Engineering วันที่ ถึง วันที่ 1
788 2558 แนวทางพัฒนาจริยธรรมนักการเมืองไทย
ศรัณย์ วงศ์คำจันทร์
สังทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,21 (2), 53-66 พ.ศ.2558 วันที่ ถึง วันที่ 0.8
789 2558 Pre-service teachers’ beliefs about mathematics in china and Thailand
ยุภาดี ปณะราช
7 ICMI –East Asia Regional Conference on Mathematics Education 11-11 May 2015 Cebu City Philippines วันที่ 11/05/2015 ถึง วันที่ 11/05/2015 0.8
790 2558 "Right Livelihood Document : Dimensional Solutions and local Development"
รัษฎากร วินิจกุล
I-Seec 2015."University Engagement" International Science, Social Sciences, Engineering and Energy Conference, 24-26 November 2015 วันที่ 24/11/2015 ถึง วันที่ 26/11/2015 0.8
791 2558 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการปลูกอ้อยและมันสำปะหลังพื้นที่จังหวัดกำแพงพชร
สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
วัลลภ ทองอ่อน
วารสารพิกุล ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558) วันที่ 01/01/2015 ถึง วันที่ 30/06/2015 0.4
792 2558 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำของท้องถิ่น แบบบูรณาการในพื้นที่แนวตะวันตกของ จังหวัดกำแพงเพชร
สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
วัลลภ ทองอ่อน
วารสารพิกุล ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม-ธันวาคม 2558) วันที่ 01/07/2015 ถึง วันที่ 31/12/2015 0.4
793 2558 มรดกโลก ค.ศ. 1991 : มรดกไทย พ.ศ.2534 สิ่งล้ำค่าทางวัฒนธรรมของคนทั่วโลก
มัย ตะติยะ
วารสารพิกุล ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558) วันที่ 01/01/2015 ถึง วันที่ 30/06/2015 0.4
794 2558 ตำรา เรื่อง ลักษณะภาษาไทยและการใช้ภาษาไทย. กำแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
สุนทรี ดวงทิพย์
ผลงานการขอตำแหน่งทางวิชาการ(รศ.) อนุมัติในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 วันที่ 17/09/2015 ถึง วันที่ 17/09/2015 0.4
795 2558 การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตขิงนักศึกษา โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคปกติและภาคกศ.บป
ชาลิสา ศิริธรรมเกตุ
วารสารพิกุล ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558) วันที่ 01/01/2015 ถึง วันที่ 30/06/2015 0.4
796 2558 การนำหลักทศพิธราชธรรมมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชนหนองปิ้งไก่ ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
จำเนียนน้อย สิงหะรักษ์
วารสารพิกุล ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม-ธันวาคม 2558) วันที่ 01/07/2015 ถึง วันที่ 31/12/2015 0.4
797 2558 กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารคารออมสินภาค 7
สมชัย วงษ์นายะ
วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร(BEC Journal) ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน-กันยายน 2558 วันที่ 01/04/2015 ถึง วันที่ 30/09/2015 0.4
798 2558 Moves in Research Abatract Written by Thai and English Speaking Researchers Published in Science journal:A Comparative Study
ประสิทธิ์ สิทธิดา
วารสารพิกุล ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม-ธันวาคม 2558) วันที่ 01/07/2015 ถึง วันที่ 31/12/2015 0.4
799 2558 Analyzing the Meaning and Usage of Chinese Nominl Classifier Words:"tiao " and "dao"
อภิญญา จอมพิจิตร
วารสารพิกุล ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558) วันที่ 01/01/2015 ถึง วันที่ 30/06/2015 0.4
800 2558 "วัฒนธรรมบริโภค" ในกระแส "ความเป็นสมัยใหม่ " กับอัตลักษณ์ของแรงงาน
ภูริณัฐร์ โชติวรรณ
วารสารพิกุล ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม-ธันวาคม 2558) วันที่ 01/07/2015 ถึง วันที่ 31/12/2015 0.4
801 2558 แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาของ โรงเรียนวัดพระบรมธาตุ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ชัยรัตน์ บุมี
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 22 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (ฉ.1, หน้า 465-475). วันที่ 22/12/2015 ถึง วันที่ 22/12/2015 0.2
802 2558 ปริมาณเอทานอลในไวน์ผลไม้ 5 ชนิด
ปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร
ราตรี บุมี
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 22 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (ฉ.1, หน้า 556-560). วันที่ 22/12/2015 ถึง วันที่ 22/12/2015 0.2
803 2558 ท่องเที่ยวเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยี
สุรินทร์ เพชรไทย
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2 (เล่ม 1) วันที่ 22/12/2015 ถึง วันที่ 22/12/2015 0.2
804 2558 การเชื่อมโยงทางพื้นที่ของการท่องเที่ยวเขตมรดกโลกกลุ่มเมืองสุโขทัยและเมืองบริวารด้วยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการสร้างคู่มือการท่องเที่ยว
วัลลภ ทองอ่อน
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 18 สิงหาคม 2558 วันที่ 18/08/2015 ถึง วันที่ 18/08/2015 0.2
805 2558 การพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บ เรื่องการใช้โปรแกรม Dreamweaver สำหรับ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 โปรแกรมวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์
ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 22 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (ฉ.1, หน้า 443-448). วันที่ 22/12/2015 ถึง วันที่ 22/12/2015 0.2
806 2558 การพัฒนาชุดการสอนด้านทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ถิรวิท ไพรมหานิยม
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 22 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (ฉ.1, หน้า 32-45). วันที่ 22/12/2015 ถึง วันที่ 22/12/2015 0.2
807 2558 Using jigsaw activity to enhance English reading comprehension and motvation among the undergraduate students
พิมพ์ชนก เนยพลับ
The 7 International science, Social Science ,Engineering and Energy Conference (I-SEEC(2015) วันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วันที่ 24/11/2015 ถึง วันที่ 26/11/2015 0.2
808 2558 The Concepts of Planets in Thai and Vedic Astrological Texts
ณัฐพล บ้านไร่
International Association of Sunskrit Studies: 16 th World Sanskrit Conference (IASS), 28 June - 2 July, 2015, SilpaKorn University Thailand วันที่ 28/06/2015 ถึง วันที่ 02/07/2015 0.2
809 2558 English Reading Development on Sets material of Kamphaeng phet interesting places
อิฏฐารมณ์ มิตสุวรรณ สิงหรา
Proceedings of International Conference (I-SEEC 2015).Phitsanulok: Thailand. วันที่ ถึง วันที่ 0.2
810 2558 Developing Guidelines for Community Health Impact Assesment in Thailand
สุรศักดิ์ บุญเทียน
3 - 5 December 2015 ที่ประเทศลาว วันที่ 03/12/2015 ถึง วันที่ 05/12/2015 0.2
จำนวน: 822 เรื่อง ค่าน้ำหนัก: 319.65
<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] 18 [ 19 ] Next>>