รายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แยกคณะ)ตารางการรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ : ปี


# ปี ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน แหล่งตีพิมพ์ ช่วงวันที่ ค่าน้ำหนัก
766 2561 ตู้อบอเนกประสงค์พลังงานแสงอาทิตย์และอินฟราเรด
ไพโรจน์ เอกอุฬาร
ณัฐพงศ์ ดิษฐเจริญ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
767 2561 ค่ายคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2
ยุภาดี ปณะราช
อุไรวรรณ ปานทโชติ
Annual Meeting in Mathematics 2018 วันที่ 03/05/2018 ถึง วันที่ 05/05/2018 0.2
768 2561 คุณสมบัติทางกายภาพบางประการ ปริมาณฟีนอลิก และเบต้าแคโรทีนของ สบู่ก้อนข้าวกล้องงอกผสมน้าผึ้ง
มณฑา หมีไพรพฤกษ์
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2561 วันที่ 01/01/1970 ถึง วันที่ 01/01/1970 0.2
769 2561 คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตร์ตามความต้องการของตลาดแรงงาน
วีรวรรณ แจ้งโม้
ผศ.ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 วิทยาการจัดการวิชาการ 2018 : การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก วันที่ 02/02/2018 ถึง วันที่ 02/02/2018 0.2
770 2561 ความสามารถเชิงพลวัต การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ และความสามารถทางการแข่งขัน
พิมกาญดา จันดาหัวดง
พลอยพรรณ สอนสุวิทย์
การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4 "บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน" วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2561ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง วันที่ 20/07/2018 ถึง วันที่ 20/07/2018 0.2
771 2561 ความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
พิมลพรรณ ดีเมฆ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
772 2561 ความพึงพอใจของประชาชนหมู่ 2 ต่อการใช้บริการร้านธงฟ้าประชารัฐ ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ประพล จิตคติ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
773 2561 ความพึงพอใจของการออกแบบระบบการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบแนวตั้ง ของประชาชนบ้านโคกหม้อ ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ดร.เทพ เกื้อทวีกุล
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
774 2561 ความต้องการคุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรมของผู้ใช้บัณฑิต จังหวัดกำแพงเพชร
การันต์ เจริญสุวรรณ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 วิทยาการจัดการวิชาการ 2018 : การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก วันที่ 02/02/2018 ถึง วันที่ 02/02/2018 0.2
775 2561 ขั้นตอนวิธีสำหรับการหาแฮมิลโทเนียนไซเคิลที่น้อยที่สุดบนคอมพลีทไบพาร์ไทต์กราฟ K_4,4
นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
776 2561 กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4 ถึง 6
ยุภาดี ปณะราช
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
777 2561 กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมความรู้ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ยุภาดี ปณะราช
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
778 2561 การใช้สื่อการสอนแบบมัลติมีเดียเพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านออก z c s zh ch sh และ r ในภาษาจีน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สุภาพร สายเขื่อนสี
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
779 2561 การใช้ทรัพยากรสารสนเทศและการให้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์
Pulinet Journal,5(1), 25-35. 2561. วันที่ 2018-01-01 ถึง วันที่ 2018-04-30 0.2
780 2561 การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ตามแนวคิดแบบโยนิโสมนสิกร ในรายวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชูวิทย์ กมุทธภิไชย
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
781 2561 การเปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสต์ของกลุ่มชาติพันธุ์: กรณีศึกษานักศึกษาชาติพันธุ์ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ภูริณัฐร์ โชติวรรณ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
782 2561 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวไทยทรงดำในบริบทสังคมสมัยใหม่: กรณีศึกษาชาวไทยทรงดำ หมู่บ้านวังอ้อ ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
กรรณิกา อุสสาสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
783 2561 การเปรียบเทียบสารต้านอนุมูลอิสระในสบู่ข้าวโพดหวานสีแดงราชินีทับทิมสยาม และสบู่ข้าวหอมแดงสุโขทัย 1
ปราณี เลิศแก้ว
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
784 2561 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการเรียนการสอน แบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) กับการสอนตามปกติ
รัตติกาล โสภัคค์ศรีกุล
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
785 2561 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการอ่านและเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านท่าเสากระโดง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ศิริโสภา แสนบุญเวช
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
786 2561 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องการตกแต่ง เว็บเพจด้วยภาพกราฟิก โดยการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA)
ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
787 2561 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการเรียนเรื่องการผันวรรณยุกต์โดยใช้เพลงพื้นบ้าน (ฉ่อย) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
รุ่งณภา บุญยิ้ม
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
788 2561 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการพยากรณ์ด้วยเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่กลับ และเทคนิคนาอีฟเบย์
ดร.ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 วิทยาการจัดการวิชาการ 2018: การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0 วันที่ 02/02/2018 ถึง วันที่ 02/02/2018 0.2
789 2561 การเปรียบเทียบต้นทุนโลจิสติกส์สำหรับการผลิตสินค้าเฟอร์นิเจอร์ กรณีศึกษา กิจการอลังการเฟอร์นิเจอร์
ธนสิทธิ นิตยะประภา
ภูมินทร์ ตันอุตม์
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
790 2561 การเปรียบเทียบการออกเสียงสัทอักษรจีน (pinyin) ก่อนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสรรพวิทยาคม โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่าน
นันทิยา หมูคำ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
791 2561 การเตรียมวัสดุเชิงประกอบจากเส้นใยกัญชงที่ผ่านการปรับปรุงพื้นผิวด้วยรังสีแกมมาร่วมกับพอลิแลคติกแอซิด
สุรเชษฐ์ ตุ้มมี
การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 (CRCI-2018) หัวข้อ “สู่วิจัยรับใช้สังคม ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์ วันที่ 06/12/2018 ถึง วันที่ 08/12/2018 0.2
792 2561 การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้การทำพระเครื่องนครชุม จังหวัดกำแพงเพชร
พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์
ธนกิจ โคกทอง
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
793 2561 การออกแบบสายอากาศแบบโมโนโพลสำหรับใช้งานย่านระบบการสื่อสาร UWB
ผศ.ดร.เทพ เกื้อทวีกุล
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
794 2561 การออกแบบตราสัญลักษณ์และอัตลักษณ์องค์กร พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ
พบพร เอี่ยมใส
ธนกิจ โคกทอง
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
795 2561 การออกแบบตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์มะนาวสวนสุทิน จังหวัดกำแพงเพชร
พบพร เอี่ยมใส
สุรเชษฐ์ ตุ้มมี
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
796 2561 การหาปริมาณแอนโทไซยานินและศึกษาสภาวะของ pH ต่อความเสถียรในข้าวไรซ์เบอร์รี่
ศิรประภา มีรอด
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
797 2561 การหาปริมาณเคอร์คูมินจากข่า กระชาย และว่านชักมดลูก
ขวัญดาว แจ่มแจ้ง
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
798 2561 การหาปริมาณสารแอสต้าแซนทินจากหัวกุ้งก้ามกรามด้วยตัวทำละลายที่เหมาะสม
ราตรี บุมี
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
799 2561 การส่งเสริมความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก โดยการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2/1
อรวรรณ สุ่มประดิษฐ์
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
800 2561 การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจภูมิปัญญาศิลปกรรมสกุลช่างกำแพงเพชร
วนัสนันท์ นุชนารถ
ศุภโชคชัย นันทศรี
พธูรำไพ ประภัสสร
วิษณุเดช นันไชยแก้ว
การประชุมวิชาการเรื่องการสื่อสารเพื่อการพัฒนา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช วันที่ 03/09/2018 ถึง วันที่ 03/09/2018 0.2
801 2561 การสร้างโปรแกรมออกกำลังกายตามหลักความก้าวหน้าด้วยเทคนิคการเดิน ที่มีต่อดัชนีมวลกาย และสัดส่วนของร่างกายในผู้หญิงที่มีภาวะน้ำหนักเกิน
สุพล เพ็ชรบัว
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
802 2561 การสร้างและศึกษาหาประสิทธิภาพชุดทดลองการควบคุมสเต็ปปิ้งมอเตอร์ ด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์สำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดร.อิทธิพล เหลาพรม
สมโภชน์ วงษ์เขียด
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
803 2561 การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและความเข้มแข็งของเด็กในสังคมยุคไทยแลนด์ 4.0
เฉลิม ทองจอน
ยุทธนา พันธ์มี
วชิระ พิมพ์ทอง
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
804 2561 การสร้างเกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ทวิโรฒ ศรีแก้ว
ธัชนิติ วีระศิริวัฒน์
นิติพันธ์ บุตรฉุย
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
805 2561 การสร้างรูปแบบการใช้เทคโนโลยีก๊าชชีวภาพขนาด200ลิตร หมู่ที่4 ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ภาคิณ มณีโชติ
ผศ.อัษฎางค์ บุญศรี
ผศ.ดร.เทพ เกื้อทวีกุล
ผศ.จารุกิตติ์ พิบูลนฤดม
ผศ.ว่าที่ ร.ต.วรวุฒิ บุตรดี
อ.นิวดี คลังสีดา
ผศ.เสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 วันที่ 08/03/2018 ถึง วันที่ 09/03/2018 0.2
806 2561 การสร้างมูลค่าเพิ่มฝรั่งสดของเกษตรกร หมู่ที่ 3 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ประพล จิตคติ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
807 2561 การสกัดแคปไซซินด้วยเทคนิคอัลตร้าโซนิค
ภาเกล้า ภูมิใหญ่
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
808 2561 การศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก การเขียนไม่ได้ของนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 347 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34 จังหวัดตาก
วิราพัตร กาวิละพันธ์
นงพงา พิชัย
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
809 2561 การศึกษาส่วนผสมที่เหมาะสมสำหรับซีเมนต์เพสต์ผสมเส้นใยอ้อยเพื่อนำไปใช้ในงานก่อสร้าง
เอกสิทธิ์ เทียนมาศ
ดำรงค์ เฉยปัญญา
พัชรีรัต หารไชย
การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 วันที่ 12/07/2018 ถึง วันที่ 13/07/2561 0.2
810 2561 การศึกษาสารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษาชุมชนในตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
นารถนรี เฟื่องอิ่ม
ฤทธิรงค์ เกาฎีระ
ตรรกพร สุขเกษม
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
จำนวน: 1166 เรื่อง ค่าน้ำหนัก: 464.80
<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] 18 [ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ] Next>>