รายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แยกคณะ)ตารางการรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ : ปี


# ปี ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน แหล่งตีพิมพ์ ช่วงวันที่ ค่าน้ำหนัก
766 2561 ประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรต่อการยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus และ Escherichia coli
สุวิชญา บัวชาติ
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร วันที่ 01/08/2018 ถึง วันที่ 31/10/2018 0.6
767 2561 ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
วสุนธรา รตโนภาส
สักทอง: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) วันที่ 01/07/2018 ถึง วันที่ 31/12/2018 0.6
768 2561 ครูกับการแนะแนวในศตวรรษที่ 21
อ.มนตรี หลินภู
วารสารบัณฑิตแสงโคมคำ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 | กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 วันที่ 01/07/2018 ถึง วันที่ 31/12/2018 0.6
769 2561 การศึกษาคำลักษณนามที่ใช้กับคนในภาษาจีน
อ.มาลัยรัตน์ คณิตชยานันท์ บอยซ์
อ.ชุตินธร ฉิมสุข
อ.ชวิศา ตันติรถานนท์
วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 01/01/2018 ถึง วันที่ 01/01/2018 0.6
770 2561 การวิเคราะห์แนวโน้มอุณหภูมิเฉลี่ยในภาคเหนือของประเทศไทย
ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล
สักทอง: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) วันที่ 01/01/2018 ถึง วันที่ 30/06/2018 0.6
771 2561 การพัฒนาและคุณลักษณะของเส้นใยอิเล็กโทรสปันจากพอลิแลคติกแอซิดผสมพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตกับอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์สำหรับประยุกต์ใช้เป็นวัสดุหน้ากากอนามัย
สุรเชษฐ์ ตุ้มมี
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : เทพสตรี I-TECH ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 วันที่ 01/07/2018 ถึง วันที่ 31/12/2018 0.6
772 2561 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21
ขวัญชัย ขัวนา
เลเกีย เขียวดี
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนาคม – เมษายน 2561 ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 วันที่ 01/03/2018 ถึง วันที่ 30/04/2018 0.6
773 2561 การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงรายวิชาทักษะการใช้โปรแกรมกระดานคานวณและจัดการข้อมูล
ประพัชร์ ถูกมี
สุรินทร์ เพชรไทย
กีรศักดิ์ พะยะ
สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) วันที่ 01/01/2019 ถึง วันที่ 30/06/2018 0.6
774 2561 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ไอพีวี6 สำหรับนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ฆัมภิชา ตันติสันติสม
วารสารการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม วันที่ 01/07/2018 ถึง วันที่ 31/12/2018 0.6
775 2561 การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เชิงผลิตภาพทางการศึกษา : สู่ยุค การศึกษาไทยแลนด์ 4.0
ดร.ขวัญชัย ขัวนา
วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2018 วันที่ 01/07/2018 ถึง วันที่ 01/12/2018 0.6
776 2561 การคัดแยกแบคทีเรียกรดแลคติกที่มีศักยภาพเป็นโพรไบโอติกจากวัสดุเหลือทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรม
สุวิชญา บัวชาติ
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร วันที่ 01/08/2018 ถึง วันที่ 31/10/2018 0.6
777 2561 In It Together: Why Less Inequality Benefits All
วิทยา คามุณี
วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 01/01/2018 ถึง วันที่ 30/06/2018 0.6
778 2561 การวิเคราะห์คำที่มักเขียนผิดในภาษาไทย
รุ่งณภา บุญยิ้ม
การวิเคราะห์คำที่มักเขียนผิดในภาษาไทย วันที่ 02/12/2018 ถึง วันที่ 05/12/2018 0.4
779 2561 Tourist attractions priority and quality standards assessment based on Geographic Information System application, Kamphaeng Phet province, Thailand
ผศ.ดร.สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
9th International Conference Tourism & Sustainable Development. 16-18th May 2018. Kathmandu, Nepal. วันที่ 01/01/2018 ถึง วันที่ 31/01/2018 0.4
780 2561 The study of structure of the social relationship system in the pagoda worship ceremony of Keren Society (Pwo and Sgaw) hermit of Takaku Sect through the Legend of Ban-Mongkua, Umphang District, Tak Province
สุขเกษม ขุนทอง
Proceedings of the 8th International Conference on Arts and Cultures in World Heritage: Intangible Culture to Creative Economy วันที่ 15/02/2018 ถึง วันที่ 17/02/2018 0.4
781 2561 The Study of Knowledge and Behaviors on Using Herbs in Households: A Case Study of Moo 15, Tambon Thung Sai, Amphoe Sai Thong Watthana, Khampangphet Province
วสุนธรา รตโนภาส
The 5th Rajabhat University National & International Research and Academic Conference (RUNIRAC V) วันที่ 02/12/2018 ถึง วันที่ 05/12/2018 0.4
782 2561 The management of cultural capital with peoples participation: A case of rice porridge tradition
ผศ.ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร
Proceedings of the 8th International Conference on Arts and Cultures in World Heritage: Intangible Culture to Creative Economy วันที่ 15/02/2018 ถึง วันที่ 17/02/2018 0.4
783 2561 The guideline for practicing contemporary performances of children and youth group in Kamphaengphet Province
ศุภโชคชัย นันทศรี
พธูรำไพ ประภัสสร
พิมพ์นารา บรรจง
วนัสนันท์ นุชนารถ
Proceedings of the 8th International Conference on Arts and Cultures in World Heritage: Intangible Culture to Creative Economy วันที่ 15/02/2018 ถึง วันที่ 17/02/2018 0.4
784 2561 Development of Learning Ability in Mathematical Terms through English by using Learning and Enjoying Model for Pre-service Mathematics Teachers
ยุภาดี ปณะราช
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย 5 ณ มรภ. เพชรบุรี วันที่ 02/12/2018 ถึง วันที่ 05/12/2018 0.4
785 2561 A STUDY OF LEARNING ACHIEVEMENT IN THE MARKETING MANAGEMENT COURSE BY TEACHING WITH CASE STUDY
วรรณพรรณ รักษ์ชน
The Regional Conference on Graduate Research 2018 วันที่ 26/08/2018 ถึง วันที่ 26/08/2018 0.4
786 2561 โลจิสติกส์ขาเข้า โลจิสติกส์ขาออก อะไรเข้า? อะไรออก? นักโลจิสติกส์มืออาชีพต้องเข้าใจ
ธนวิทย์ ฟองสมุทร์
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
787 2561 แนวทางในการแก้ไขปัญหากระบวนการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน กรณีศึกษา ร้านต่อผลไม้ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
น้ำฝน สะละโกสา
พัชรมณฑ์ อ่อนเชด
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 วันที่ 02/12/2018 ถึง วันที่ 05/12/2018 0.2
788 2561 แนวทางในการจัดทำบัญชีชุดเดียวของผู้ประกอบการธุรกิจSMEsในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์
พรรษพร เครือวงษ์
ผศ.นงลักษณ์ จิ๋วจู
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 7 วิทยาการจัดการวิชาการ 2018:การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0 วันที่ 02/02/2018 ถึง วันที่ 02/02/2018 0.2
789 2561 แนวทางพัฒนาการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
790 2561 แนวทางพัฒนาการดำเนินงานบริหารทั่วไปของโรงเรียนคลองลานวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ประจบ ขวัญมั่น
การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4 วันที่ 20/01/2018 ถึง วันที่ 20/01/2018 0.2
791 2561 แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ประพล จิตคติ
ศิริพร โสมคำภา
อนุธิดา เพชรพิมูล
พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว
คุณัญญา เบญจวรรณ
เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ราชภัฏวิจัย 5 วันที่ 2-5 ธ.ค. 61 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 02/12/2018 ถึง วันที่ 05/12/2018 0.2
792 2561 แนวทางการสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนในงานประชาสัมพันธ์ ของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดกำแพงเพชร
ประจักษ์ กึกก้อง
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม”วันที่ 18-19 ตุลาคม 2561 วันที่ 18/10/2018 ถึง วันที่ 19/10/2018 0.2
793 2561 แนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการเส้นทางการขนส่งธุรกิจโรงผลิตน้ำดื่ม ในอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
บัณฑิต ศรีสวัสดิ์
ธนสิทธิ นิตยะประภา
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
794 2561 แนวทางการพัฒนาตลาดบ้านคลองแม่ลาย ตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ศิริพร โสมคำภา
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
795 2561 แนวทางการพัฒนาจิตบริการของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อมรา ครองแก้ว
ชฎาพร โชติรดาภาณ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
796 2561 แนวทางการพัฒนาการตลาดของผลิตภัณฑ์กระยาสารทแม่สนองตำบลลานดอกไม้ อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
ประจักษ์ กึกก้อง
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
797 2561 แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 วิทยาการจัดการวิชาการ 2018 : การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก วันที่ 02/02/2018 ถึง วันที่ 02/02/2018 0.2
798 2561 แนวทางการพัฒนาการจัดการทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์ OTOP กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบึงเสือเต้น ตำบลยางสูง อำเภอขาณุวรลักษณบุรี
พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ
พัตราภรณ์ อารีเอื้อ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจําปี 2561 (The 3rd KRU NATIONAL ACADEMIC CONFERENCE) วันที่ 07/09/2018 ถึง วันที่ 07/09/2018 0.2
799 2561 แนวทางการพัฒนากลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดแพงเพชร
ชาลี ตระกูล
ราตรี สิทธิพงษ์
วรางค์ รามบุตร
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
800 2561 แนวทางการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดในการผลิตดอกไม้จันทน์ของกลุ่มสตรี บ้านวังโบสถ์ ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ศิริพร โสมคำภา
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
801 2561 แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน: กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 วันที่ 02/12/2018 ถึง วันที่ 05/12/2018 0.2
802 2561 แนวทางการจัดสวัสดิการชุมชนแบบบูรณาการ กรณีศึกษา หมู่ที่ 1 ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
สุรศักดิ์ บุญเทียน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคมระดับชาติ CSD ครั้งที่ 17 วันที่ 28-31 มกราคม 2561 วันที่ 28/01/2018 ถึง วันที่ 31/01/2018 0.2
803 2561 แนวทางการจัดการเส้นทางการขนส่งโดยนำระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) มาประยุกต์ใช้กับโรงน้ำดื่มธารธิป
บัณฑิต ศรีสวัสดิ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 วันที่ 08/03/2018 ถึง วันที่ 09/03/2018 0.2
804 2561 เส้นทางโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดกำแพงเพชร
สาวิตรี พรหมรักษา
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
805 2561 เสถียรภาพเวลาจำกัดและการทำให้มีเสถียรภาพเวลาจำกัด ของระบบเชิงเส้นที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลาแบบช่วง
จิรพงค์ พวงมาลัย
วันวิสา พวงมาลัย
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
806 2561 เปรียบเทียบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบฟีนอลิกรวมของเปลือกกล้วยไข่
ปราณี เลิศแก้ว
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ 7 วันที่ 25/01/2018 ถึง วันที่ 26/01/2018 0.2
807 2561 เปรียบเทียบรูปแบบการจัดทำบัญชีของสหกรณ์การเกษตร กรณีศึกษา สหกรณ์การเกษตรแม่สอด จำกัด และสหกรณ์นิคมแม่สอด จำกัด
ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
808 2561 เครื่องตวงน้ำหนักแบบอัตโนมัติสำหรับบรรจุภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่
สมโภชน์ วงษ์เขียด
ดร.อิทธิพล เหลาพรม
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
809 2561 เครื่องขัดผิวมะนาวแบบควบคุมการขัดผิวที่เหมาะสมสำหรับการทำสินค้าโอทอปมะนาวดอง ของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวในจังหวัดกำแพงเพชร
อานนท์ วงษ์มณี
อนัน หยวกวัด
ชุติเดช ทันจันทร์
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
810 2561 อัตลักษณ์ศิลปะสร้างสรรค์งานใบตอง สู่การออกแบบชุดสำหรับสตรีในสมัยนิยม
ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร
พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
จำนวน: 1267 เรื่อง ค่าน้ำหนัก: 557.10
<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] 18 [ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] Next>>