รายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แยกคณะ)ตารางการรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ : ปี


# ปี ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน แหล่งตีพิมพ์ ช่วงวันที่ ค่าน้ำหนัก
766 2562 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสระในภาษาไทยโดยใช้เกมประกอบการสอน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
วชิระ วิชชุวรนันท์
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2" วันที่ 21/03/2019 ถึง วันที่ 22/03/2019 0.2
767 2562 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ชุดการเรียน เรื่อง บรรยากาศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร
มณฑา หมีไพรพฤกษ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วันที่ 21/03/2019 ถึง วันที่ 22/03/2019 0.2
768 2562 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ โดยใช้เกมการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน)
วชิระ วิชชุวรนันท์
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2" วันที่ 21/03/2019 ถึง วันที่ 22/03/2019 0.2
769 2562 การพัฒนาน้ำหมักชีวภาพเพื่อยับยั้งการเกิดเชื้อราบนแผ่นยางพารา
ปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20/12/2019 ถึง วันที่ 20/12/2019 0.2
770 2562 การพัฒนาทักษะการอ่านแจกลูก (สะกด)คำภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านเทพนคร
ศุภรดา สุขประเสริฐ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วันที่ 21/03/2019 ถึง วันที่ 22/03/2019 0.2
771 2562 การพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยใช้ Active Learning
รุ่งณภา บุญยิ้ม
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยพิบูลสงคราม วันที่ 21/03/2019 ถึง วันที่ 22/03/2019 0.2
772 2562 การพัฒนาทักษะการอ่านคำควบกล้ำ โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 โรงเรียนบึงบัวพิทยาคมจังหวัดพิจิตร
ศุภรดา สุขประเสริฐ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วันที่ 21/03/2019 ถึง วันที่ 22/03/2019 0.2
773 2562 การพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนโดยใช้สื่อประสมสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ
นันทิวัน อินหาดกรวด
วรรษวัลย์ วงศ์กำแหง
สุภัตชา จำปา
พีรพัฒน์ พวงจิตร
เสาวภา อินทร์แก้ว
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20/12/2019 ถึง วันที่ 20/12/2019 0.2
774 2562 การพัฒนาตู้อบแห้งรมควันแบบควบคุมอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ผศ.อัษฎางค์ บุญศรี
การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 วันที่ 06/11/2019 ถึง วันที่ 08/11/2019 0.2
775 2562 การพัฒนาชุดการสอนงานตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการสอนในรายวิชางาน ตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ชุติเดช ทันจันทร์
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20/12/2019 ถึง วันที่ 20/12/2019 0.2
776 2562 การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง อวัยวะของเรา และอาหารหลักของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน
วชิระ วิชชุวรนันท์
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2" วันที่ 21/03/2019 ถึง วันที่ 22/03/2019 0.2
777 2562 การพัฒนากาลักน้ำสำหรับครัวเรือนในพื้นที่ขนาดเล็ก
ผศ.ว่าที่ ร.ต.วรวุฒิ บุตรดี
ผศ.ภาคิณ มณีโชติ
การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 วันที่ 06/11/2019 ถึง วันที่ 08/11/2019 0.2
778 2562 การพัฒนาการเขียนย่อความโดยใช้ผังความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม
อมรา ศรีแก้ว
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2" วันที่ 21/03/2019 ถึง วันที่ 22/03/2019 0.2
779 2562 การพัฒนาการคิดโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานประกอบการทดลองวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุบาล 1-2 โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม)
จุฑาทิพย์ โอบอ้อม
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2" วันที่ 21/03/2019 ถึง วันที่ 22/03/2019 0.2
780 2562 การบัญชีต้นทุนในพิธีการบาเพ็ญกุศลศพกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง อาเภอพบพระ จังหวัดตาก
สุขเกษม ขุนทอง
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20/12/2019 ถึง วันที่ 20/12/2019 0.2
781 2562 การบริหารและการบริการในภาครัฐ: รัฐบาลดิจิทัล
ปุณณดา ทรงอิทธิสุข
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20/12/2019 ถึง วันที่ 20/12/2019 0.2
782 2562 การทดสอบช่องโหว่โปรโตคอล WAP2 ด้วยการโจมตีแบบ KRACK กรณีศึกษาอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์
พรนรินทร์ สายกลิ่น
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20/12/2019 ถึง วันที่ 20/12/2019 0.2
783 2562 การตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่าน Mobile Banking Application ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อนันธิตรา ดอนบันเทา
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20/12/2019 ถึง วันที่ 20/12/2019 0.2
784 2562 การดูดซับเฮกซะวาเลนต์โครเมียมโดยใช้ผักตบชวาที่ปรับปรุงด้วยไคโตซาน
ปรีชา ปัญญา
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20/12/2019 ถึง วันที่ 20/12/2019 0.2
785 2562 การช่วงชิงความหมาย “งานแม่บ้าน” : กรณีศึกษาแรงงานแม่บ้าน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
วิยุดา ทิพย์วิเศษ
ภูริณัฐร์ โชติวรรณ
การประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารย์พัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 “พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” วันที่ 27/01/2019 ถึง วันที่ 30/01/2019 0.2
786 2562 การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โกมินทร์ บุญชู
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2" วันที่ 21/03/2019 ถึง วันที่ 22/03/2019 0.2
787 2562 กระบวนการพัฒนาความสามารถด้านการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
สุณี บุญพิทักษ์
อ.นิวดี คลังสีดา
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2" วันที่ 21/03/2019 ถึง วันที่ 22/03/2019 0.2
788 2562 The effects of group work using verbal prompting technique with social reinforcement toward social adaptability of special students in Kamphaeng Phet Rajabhat University
อังสุรีย์ พันธ์แก้ว
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2" วันที่ 21/03/2019 ถึง วันที่ 22/03/2019 0.2
789 2562 Some Fixed Point Results for Generalized R-Contraction and Generalized R-Kannan Mappings in b -Metric Spaces.
ผศ.ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม
อ.พัชรา ม่วงการ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20/12/2019 ถึง วันที่ 20/12/2019 0.2
790 2562 Finite-time stability of linear system with interval time-varying delay by using Wirtinger-based inequality
วันวิสา พวงมาลัย
งานประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 24 ประจาปี 2562 วันที่ 15/05/2019 ถึง วันที่ 17/05/2019 0.2
791 2562 Complex Valued Rectangular B-Metric Spaces and Fixed Point Theorems
ผศ.ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20/12/2019 ถึง วันที่ 20/12/2019 0.2
792 2561 การศึกษาประสิทธิภาพของถ่านกัมมันต์จากเศษยางรถยนต์ผสมในฟิล์มพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำสำหรับการดูดซับก๊าชเอทิลีนเพื่อใช้ในงานบรรจุภัณฑ์แอคทีฟ
สุรเชษฐ์ ตุ้มมี
วารสาร Result in physic วันที่ 01/06/2018 ถึง วันที่ 30/06/2018 1
793 2561 On integer partitions determinad by in-place transpositions of matrices
นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา
Far East Journal of Mathematical Sciences (FJMS) Volume 103, Issue 2, Pages 467 - 481 (2018) วันที่ 01/01/2018 ถึง วันที่ 31/12/2018 1
794 2561 CONVERGENCE THEOREMS FOR A BIVARIATE NONEXPANSIVE OPERATOR
ผศ.ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม
วารสาร Advances in Fixed Point Theory วันที่ 01/07/2018 ถึง วันที่ 30/09/2018 1
795 2561 Approximation of common solutions for proximal split feasibility problems and fixed point problems in Hilbert spaces
ผศ.ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม
วารสาร Thai Journal of Mathematics (SJR) วันที่ 16/07/2018 ถึง วันที่ 18/07/2018 1
796 2561 A formula for the number of weak endomorphisms on paths
นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา
Algebra and Discrete Mathematics. Volume 26(2018). Number 2, pp. 270–279 วันที่ 01/10/2018 ถึง วันที่ 31/12/2018 1
797 2561 แบบจำลองสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร ในประเทศไทย
ปาณิสรา จรัสวิญญู
ฉัตรชนก จรัสวิญญู
วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม - เดือนเมษายน) 2561 วันที่ 01/01/2018 ถึง วันที่ 30/04/2018 0.8
798 2561 ผู้นำกับการขับเคลื่อนท้องถิ่นในกระแสโลกาภิวัตน์
อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (มทมส.) ปีที่ 24 ฉบับพิเศษ มกราคม-เมษายน 2561 วันที่ 01/01/2018 ถึง วันที่ 30/04/2018 0.8
799 2561 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการเล่านิทาน ต่อ ความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัย
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ, 34(1), 47-57. วันที่ 01/01/2018 ถึง วันที่ 30/04/2018 0.8
800 2561 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตน ต่อพฤติกรรมการดูแลเด็กป่วยโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจของผู้ดูแล
วารสารพยาบาลสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ, 67(3), 1-9. วันที่ 01/07/2018 ถึง วันที่ 01/09/2018 0.8
801 2561 ผลของโปรแกรมการบีบน้ำนมต่อความตั้งใจและพฤติกรรมการบีบเก็บน้ำนมของมารดาที่มีทารกเกิดก่อนกำหนด.
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี, 43(1), 83-90. วันที่ 01/01/2018 ถึง วันที่ 30/04/2018 0.8
802 2561 ผลของโปรแกรมการดูแลทารกแบบแกงการูต่อปริมาณน้ำนมแม่ และน้ำหนักตัวทารกเกิดก่อนกำหนด.
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี, 43(3), 217-226. วันที่ 01/09/2018 ถึง วันที่ 31/12/2018 0.8
803 2561 ผลของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนต่อคุณภาพเห็ดฟางโดยการเพาะแบบกองเตี้ย
ผศ.ดร.ธนากร วงษศา
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 2561 : 36 (3) : 81- 90 วันที่ 01/09/2018 ถึง วันที่ 31/12/2018 0.8
804 2561 ผลของการแปรรูป การเก็บรักษา และการให้ความร้อนซ้ำ ต่อปริมาณและประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระของข้าว พร้อมบริโภคบรรจุถุงรีทอร์ต
เอนก หาลี
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 41 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2561 วันที่ 01/07/2018 ถึง วันที่ 30/09/2018 0.8
805 2561 ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา รายวิชาการริเริ่มและจัดการธุรกิจขนาดย่อม
เพ็ญศรี จันทร์อินทร์
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 01/01/2018 ถึง วันที่ 30/04/2018 0.8
806 2561 ผลกระทบของละอองลอยจากการเผาชีวมวลต่อการแผ่รังสีดวงอาทิตย์และสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย กรณีศึกษาช่วงฤดูหมอกควันปี ค.ศ. 2013
ดวงนภา ลาภใหญ่
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ปีที่ 23(3) ก.ย.-ธ.ค. 2561 หน้าที่ 1268-1283. วันที่ 01/09/2018 ถึง วันที่ 31/12/2018 0.8
807 2561 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมป้องกันความเสี่ยงทางเพศในวัยรุ่นหญิงตอนต้น
ปัจจัยทำนายพฤติกรรมป้องกันความเสี่ยงทางเพศในวัยรุ่นหญิงตอนต้น วันที่ 01/05/2018 ถึง วันที่ 31/08/2018 0.8
808 2561 ปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาที่สัมพันธ์ต่อการเกิดปัญหามลพิษทางอากาศในจังหวัดเชียงใหม่
ดวงนภา ลาภใหญ่
วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ปีที่ 9(2) ก.ค.-ธ.ค. 2561 หน้าที่ 237-249. วันที่ 01/07/2018 ถึง วันที่ 31/12/2018 0.8
809 2561 บริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุ อย่างไรให้สำเร็จ?
รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
วารสารชุมชนวิจัย ปีที่12 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2561 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันที่ 01/05/2018 ถึง วันที่ 31/08/2018 0.8
810 2561 ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของวัฒนธรรมองค์กรและการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมในจังหวัดกำแพงเพชร
ปาณิสรา จรัสวิญญู
วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ วันที่ 01/01/2018 ถึง วันที่ 30/06/2018 0.8
จำนวน: 1354 เรื่อง ค่าน้ำหนัก: 573.50
<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] 18 [ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ] Next>>