รายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แยกคณะ)ตารางการรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ : ปี


# ปี ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน แหล่งตีพิมพ์ ช่วงวันที่ ค่าน้ำหนัก
811 2561 กลยุทธ์การสนับสนุนการนิเทศฝึกงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากลุ่มภาคเหนือตอนล่าง
รัชนี นิธากร
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 20 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2561 วันที่ 01/10/2018 ถึง วันที่ 31/12/2018 0.8
812 2561 The Development of Training Course on Phonetics for Primary Teachers to Enhance Teaching Abilities in Pronunciation and Vocabulary Spelling English for Ethnic Diversity Students in the Special Economic Zone along Thailand and Myanmar Border
บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561 วันที่ 01/01/2018 ถึง วันที่ 30/04/2018 0.8
813 2561 Propagation of Geo-Informatics Knowledge in Conservation and Management of Natural Resources, Khlong Suan Mak Basin, Kamphaeng Phet Province.
ผศ.ดร.สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
Journal of community development and life quality, 6 (2), 439-452. วันที่ 01/01/2018 ถึง วันที่ 01/01/2018 0.8
814 2561 An Analysis of Errors in English Signboards in Muang Kamphaengphet
ประดิษฐ์ นารีรักษ์
The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal, Vol. 24 No. 1, (January - April 2018), 77-91. วันที่ 01/01/2018 ถึง วันที่ 30/04/2018 0.8
815 2561 การศึกษาความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาพิเศษที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
บุญล้อม ด้วงวิเศษ
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2561 วันที่ 01/05/2018 ถึง วันที่ 31/08/2018 0.8
816 2561 แนวทางพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ตารวจและอาสาสมัครตารวจชุมชนเกาะทวี สถานีตารวจชุมชนเกาะทวี (ตู้ยามโคบัง) จังหวัดกาแพงเพชร
รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 01/07/2018 ถึง วันที่ 31/12/2018 0.6
817 2561 แนวทางพัฒนาการจัดการทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อการผลิตลูกประคบจากภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร
สุวภัทร หนุ่มคำ
วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 01/07/2018 ถึง วันที่ 31/12/2018 0.6
818 2561 แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นประเพณี การเลี้ยงผีฝายของชุมชนลุ่มน้ำคลองสวนหมาก จังหวัดกำแพงเพชร
จำเนียนน้อย สิงหะรักษ์
วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 01/01/2018 ถึง วันที่ 30/06/2018 0.6
819 2561 องค์กรประชาสังคมและทุนทางสังคมเพื่อลดความ เหลื่อมล้ำทางสังคมและความสำเร็จของ ประชาธิปไตย
วิทยา คามุณี
วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 01/07/2018 ถึง วันที่ 31/12/2018 0.6
820 2561 สัมฤทธิผล โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายชุมชน ท้องถิ่นด้านประชาธิปไตยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร
ดร.รัษฎากร วินิจกุล
อรัญญารัตน์ ศรีสุพัฒนกุล
ศุภฤทธิ์ ธาราทิพย์นรา
วาสนา อาจสาลิกรณ์
วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 01/07/2018 ถึง วันที่ 31/12/2018 0.6
821 2561 สังคมผู้สูงอายุกับการจัดการความรู้สู่การใช้ ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้าน สังคมและอาชีพระยะยาว
อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม
ธวชินี ลาลิน
วิยุดา ทิพย์วิเศษ
ผศ.ชาลิสา ศิริธรรมเกตุ
ปนัดดา พาณิชยพันธุ์
วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 01/07/2018 ถึง วันที่ 31/12/2018 0.6
822 2561 สภาพและปัญหาการพัฒนาอาจารย์ด้านการสอนของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
ดร.สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วันที่ 01/01/1970 ถึง วันที่ 01/01/1970 0.6
823 2561 รูปแบบการเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ
ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล
วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 01/01/2018 ถึง วันที่ 30/06/2018 0.6
824 2561 รูปแบบการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชกำแพงเพชร
สุวิทย์ วงษ์บุญมาก
วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561 (TCI2) วันที่ 01/01/2018 ถึง วันที่ 30/06/2018 0.6
825 2561 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐาน ของชิ้นส่วนยอดเฉาก๊วยในสภาพปลอดเชื้อ
อธิรดา บุญเดช
สักทอง: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) วันที่ 01/07/2018 ถึง วันที่ 31/12/2018 0.6
826 2561 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความวิตกกังวลจากการพรากจากของเด็กวัยก่อนเรียนที่เข้ารับบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดจันทบุรี
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 30(3), 91-102. วันที่ 01/09/2018 ถึง วันที่ 31/12/2018 0.6
827 2561 ปริมาณสารเบต้าแคโรทีน กาบาและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของข้าว 4 สายพันธุ์
มณฑา หมีไพรพฤกษ์
วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 วันที่ 01/07/2018 ถึง วันที่ 31/12/2018 0.6
828 2561 ประสิทธิภาพผงชีวภัณฑ์แบคทีเรียปฏิปักษ์ในการยับยั้งเชื้อก่อโรคขอบใบแห้งในข้าว
สุวิชญา บัวชาติ
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร วันที่ 01/08/2018 ถึง วันที่ 31/10/2018 0.6
829 2561 ประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรต่อการยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus และ Escherichia coli
สุวิชญา บัวชาติ
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร วันที่ 01/08/2018 ถึง วันที่ 31/10/2018 0.6
830 2561 ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
วสุนธรา รตโนภาส
สักทอง: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) วันที่ 01/07/2018 ถึง วันที่ 31/12/2018 0.6
831 2561 ครูกับการแนะแนวในศตวรรษที่ 21
อ.มนตรี หลินภู
วารสารบัณฑิตแสงโคมคำ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 | กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 วันที่ 01/07/2018 ถึง วันที่ 31/12/2018 0.6
832 2561 การศึกษาคำลักษณนามที่ใช้กับคนในภาษาจีน
อ.มาลัยรัตน์ คณิตชยานันท์ บอยซ์
อ.ชุตินธร ฉิมสุข
อ.ชวิศา ตันติรถานนท์
วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 01/01/2018 ถึง วันที่ 01/01/2018 0.6
833 2561 การวิเคราะห์แนวโน้มอุณหภูมิเฉลี่ยในภาคเหนือของประเทศไทย
ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล
สักทอง: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) วันที่ 01/01/2018 ถึง วันที่ 30/06/2018 0.6
834 2561 การพัฒนาและคุณลักษณะของเส้นใยอิเล็กโทรสปันจากพอลิแลคติกแอซิดผสมพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตกับอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์สำหรับประยุกต์ใช้เป็นวัสดุหน้ากากอนามัย
สุรเชษฐ์ ตุ้มมี
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : เทพสตรี I-TECH ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 วันที่ 01/07/2018 ถึง วันที่ 31/12/2018 0.6
835 2561 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21
ขวัญชัย ขัวนา
เลเกีย เขียวดี
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนาคม – เมษายน 2561 ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 วันที่ 01/03/2018 ถึง วันที่ 30/04/2018 0.6
836 2561 การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงรายวิชาทักษะการใช้โปรแกรมกระดานคานวณและจัดการข้อมูล
ประพัชร์ ถูกมี
สุรินทร์ เพชรไทย
กีรศักดิ์ พะยะ
สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) วันที่ 01/01/2019 ถึง วันที่ 30/06/2018 0.6
837 2561 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ไอพีวี6 สำหรับนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ฆัมภิชา ตันติสันติสม
วารสารการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม วันที่ 01/07/2018 ถึง วันที่ 31/12/2018 0.6
838 2561 การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เชิงผลิตภาพทางการศึกษา : สู่ยุค การศึกษาไทยแลนด์ 4.0
ดร.ขวัญชัย ขัวนา
วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2018 วันที่ 01/07/2018 ถึง วันที่ 01/12/2018 0.6
839 2561 การคัดแยกแบคทีเรียกรดแลคติกที่มีศักยภาพเป็นโพรไบโอติกจากวัสดุเหลือทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรม
สุวิชญา บัวชาติ
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร วันที่ 01/08/2018 ถึง วันที่ 31/10/2018 0.6
840 2561 In It Together: Why Less Inequality Benefits All
วิทยา คามุณี
วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 01/01/2018 ถึง วันที่ 30/06/2018 0.6
841 2561 การวิเคราะห์คำที่มักเขียนผิดในภาษาไทย
รุ่งณภา บุญยิ้ม
การวิเคราะห์คำที่มักเขียนผิดในภาษาไทย วันที่ 02/12/2018 ถึง วันที่ 05/12/2018 0.4
842 2561 Tourist attractions priority and quality standards assessment based on Geographic Information System application, Kamphaeng Phet province, Thailand
ผศ.ดร.สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
9th International Conference Tourism & Sustainable Development. 16-18th May 2018. Kathmandu, Nepal. วันที่ 01/01/2018 ถึง วันที่ 31/01/2018 0.4
843 2561 The study of structure of the social relationship system in the pagoda worship ceremony of Keren Society (Pwo and Sgaw) hermit of Takaku Sect through the Legend of Ban-Mongkua, Umphang District, Tak Province
สุขเกษม ขุนทอง
Proceedings of the 8th International Conference on Arts and Cultures in World Heritage: Intangible Culture to Creative Economy วันที่ 15/02/2018 ถึง วันที่ 17/02/2018 0.4
844 2561 The Study of Knowledge and Behaviors on Using Herbs in Households: A Case Study of Moo 15, Tambon Thung Sai, Amphoe Sai Thong Watthana, Khampangphet Province
วสุนธรา รตโนภาส
The 5th Rajabhat University National & International Research and Academic Conference (RUNIRAC V) วันที่ 02/12/2018 ถึง วันที่ 05/12/2018 0.4
845 2561 The management of cultural capital with peoples participation: A case of rice porridge tradition
ผศ.ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร
Proceedings of the 8th International Conference on Arts and Cultures in World Heritage: Intangible Culture to Creative Economy วันที่ 15/02/2018 ถึง วันที่ 17/02/2018 0.4
846 2561 The guideline for practicing contemporary performances of children and youth group in Kamphaengphet Province
ศุภโชคชัย นันทศรี
พธูรำไพ ประภัสสร
พิมพ์นารา บรรจง
วนัสนันท์ นุชนารถ
Proceedings of the 8th International Conference on Arts and Cultures in World Heritage: Intangible Culture to Creative Economy วันที่ 15/02/2018 ถึง วันที่ 17/02/2018 0.4
847 2561 Development of Learning Ability in Mathematical Terms through English by using Learning and Enjoying Model for Pre-service Mathematics Teachers
ยุภาดี ปณะราช
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย 5 ณ มรภ. เพชรบุรี วันที่ 02/12/2018 ถึง วันที่ 05/12/2018 0.4
848 2561 A STUDY OF LEARNING ACHIEVEMENT IN THE MARKETING MANAGEMENT COURSE BY TEACHING WITH CASE STUDY
วรรณพรรณ รักษ์ชน
The Regional Conference on Graduate Research 2018 วันที่ 26/08/2018 ถึง วันที่ 26/08/2018 0.4
849 2561 โลจิสติกส์ขาเข้า โลจิสติกส์ขาออก อะไรเข้า? อะไรออก? นักโลจิสติกส์มืออาชีพต้องเข้าใจ
ธนวิทย์ ฟองสมุทร์
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
850 2561 แนวทางในการแก้ไขปัญหากระบวนการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน กรณีศึกษา ร้านต่อผลไม้ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
น้ำฝน สะละโกสา
พัชรมณฑ์ อ่อนเชด
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 วันที่ 02/12/2018 ถึง วันที่ 05/12/2018 0.2
851 2561 แนวทางในการจัดทำบัญชีชุดเดียวของผู้ประกอบการธุรกิจSMEsในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์
พรรษพร เครือวงษ์
ผศ.นงลักษณ์ จิ๋วจู
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 7 วิทยาการจัดการวิชาการ 2018:การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0 วันที่ 02/02/2018 ถึง วันที่ 02/02/2018 0.2
852 2561 แนวทางพัฒนาการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
853 2561 แนวทางพัฒนาการดำเนินงานบริหารทั่วไปของโรงเรียนคลองลานวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ประจบ ขวัญมั่น
การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4 วันที่ 20/01/2018 ถึง วันที่ 20/01/2018 0.2
854 2561 แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ประพล จิตคติ
ศิริพร โสมคำภา
อนุธิดา เพชรพิมูล
พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว
คุณัญญา เบญจวรรณ
เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ราชภัฏวิจัย 5 วันที่ 2-5 ธ.ค. 61 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 02/12/2018 ถึง วันที่ 05/12/2018 0.2
855 2561 แนวทางการสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนในงานประชาสัมพันธ์ ของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดกำแพงเพชร
ประจักษ์ กึกก้อง
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม”วันที่ 18-19 ตุลาคม 2561 วันที่ 18/10/2018 ถึง วันที่ 19/10/2018 0.2
จำนวน: 1342 เรื่อง ค่าน้ำหนัก: 572.80
<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] 19 [ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] Next>>